ucsd_kitchen_dataset_converted_externally_to_rlds

 • Sự miêu tả :

xArm tương tác với các nhà bếp đồ chơi khác nhau

Tách ra Ví dụ
'train' 150
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(480, 640, 3), dtype=uint8),
      'state': Tensor(shape=(21,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng loại D Sự miêu tả
Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu/file_path Chữ sợi dây Đường dẫn tới file dữ liệu gốc.
bước Tập dữ liệu
bước/hành động Tenxơ (số 8,) phao32 Hành động 8 chiều, bao gồm vị trí và hướng của bộ phận tác động cuối, mở/đóng bộ kẹp và hành động kết thúc giai đoạn.
bước/giảm giá Vô hướng phao32 Giảm giá nếu được cung cấp, mặc định là 1.
bước/is_first Tenxơ bool
bước/is_last Tenxơ bool
bước/is_terminal Tenxơ bool
các bước/ngôn ngữ_embedding Tenxơ (512,) phao32 Nhúng ngôn ngữ Kona. Xem https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoding-large/5
các bước/ngôn ngữ_instruction Chữ sợi dây Giảng dạy ngôn ngữ.
bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/hình ảnh Hình ảnh (480, 640, 3) uint8 Quan sát RGB của camera chính.
bước/quan sát/trạng thái Tenxơ (21,) phao32 Trạng thái khớp 21 chiều, bao gồm các góc khớp của robot, vận tốc khớp và mômen xoắn của khớp.
bước/phần thưởng Vô hướng phao32 Phần thưởng nếu được cung cấp, 1 ở bước cuối cùng cho bản demo.
@ARTICLE{ucsd_kitchens,
 author = {Ge Yan, Kris Wu, and Xiaolong Wang},
 title = { {ucsd kitchens Dataset} },
 year = {2023},
 month = {August}
}