uiuc_d3field

 • Sự miêu tả :

Sắp xếp bàn làm việc, đồ dùng, v.v.

Tách ra Ví dụ
'train' 192
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(3,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'depth_1': Image(shape=(360, 640, 1), dtype=uint16),
      'depth_2': Image(shape=(360, 640, 1), dtype=uint16),
      'depth_3': Image(shape=(360, 640, 1), dtype=uint16),
      'depth_4': Image(shape=(360, 640, 1), dtype=uint16),
      'image_1': Image(shape=(360, 640, 3), dtype=uint8),
      'image_2': Image(shape=(360, 640, 3), dtype=uint8),
      'image_3': Image(shape=(360, 640, 3), dtype=uint8),
      'image_4': Image(shape=(360, 640, 3), dtype=uint8),
      'state': Tensor(shape=(4, 4), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng loại D Sự miêu tả
Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu/file_path Chữ sợi dây Đường dẫn tới file dữ liệu gốc.
bước Tập dữ liệu
bước/hành động Tenxơ (3,) phao32 Sự dịch chuyển của robot từ khung hình cuối cùng
bước/giảm giá Vô hướng phao32 Giảm giá nếu được cung cấp, mặc định là 1.
bước/is_first Tenxơ bool
bước/is_last Tenxơ bool
bước/is_terminal Tenxơ bool
các bước/ngôn ngữ_embedding Tenxơ (512,) phao32 Nhúng ngôn ngữ Kona. Xem https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoding-large/5
các bước/ngôn ngữ_instruction Chữ sợi dây Giảng dạy ngôn ngữ.
bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/độ sâu_1 Hình ảnh (360, 640, 1) uint16 camera 1 quan sát độ sâu.
bước/quan sát/độ sâu_2 Hình ảnh (360, 640, 1) uint16 camera 2 quan sát độ sâu.
bước/quan sát/độ sâu_3 Hình ảnh (360, 640, 1) uint16 camera 3 quan sát độ sâu.
bước/quan sát/độ sâu_4 Hình ảnh (360, 640, 1) uint16 camera 4 quan sát độ sâu.
bước/quan sát/hình ảnh_1 Hình ảnh (360, 640, 3) uint8 camera 1 quan sát RGB.
bước/quan sát/hình ảnh_2 Hình ảnh (360, 640, 3) uint8 camera 2 quan sát RGB.
bước/quan sát/hình ảnh_3 Hình ảnh (360, 640, 3) uint8 camera 3 quan sát RGB.
bước/quan sát/hình ảnh_4 Hình ảnh (360, 640, 3) uint8 camera 4 quan sát RGB.
bước/quan sát/trạng thái Tenxơ (4, 4) phao32 Trạng thái tác động cuối của robot
bước/phần thưởng Vô hướng phao32 Phần thưởng nếu được cung cấp, 1 ở bước cuối cùng cho bản demo.
@article{wang2023d3field,
 title={D^3Field: Dynamic 3D Descriptor Fields for Generalizable Robotic Manipulation},
 author={Wang, Yixuan and Li, Zhuoran and Zhang, Mingtong and Driggs-Campbell, Katherine and Wu, Jiajun and Fei-Fei, Li and Li, Yunzhu},
 journal={arXiv preprint arXiv:},
 year={2023},
}