user_libri_audio,user_libri_audio,user_libri_audio

 • توضیحات :

UserLibri مجموعه داده ای است که شامل رونوشت های صوتی جفت شده و داده های متنی اضافی برای هر یک از 107 کاربر است. این یک قالب بندی مجدد از مجموعه داده LibriSpeech است که در http://www.openslr.org/12 یافت می شود و داده ها را به کاربران با میانگین 52 گفته LibriSpeech و حدود 6700 جمله نمونه متنی برای هر کاربر سازماندهی مجدد می کند. کلاس UserLibriAudio دسترسی به جفت‌های رونوشت صوتی را فراهم می‌کند. برای اطلاعات متنی اضافی به UserLibriText مراجعه کنید.

شکاف مثال ها
'test-clean_speaker-1089-book-4217' 64
'test-clean_speaker-1188-book-20019' 45
'test-clean_speaker-121-book-1041' 10
'test-clean_speaker-121-book-1989' 15
'test-clean_speaker-121-book-209' 37
'test-clean_speaker-1221-book-33' 41
'test-clean_speaker-1284-book-732' 8
'test-clean_speaker-1284-book-955' 55
'test-clean_speaker-1320-book-940' 59
'test-clean_speaker-1580-book-108' 105
'test-clean_speaker-1995-book-15265' 72
'test-clean_speaker-2094-book-507' 61
'test-clean_speaker-2300-book-820' 42
'test-clean_speaker-237-book-24' 62
'test-clean_speaker-237-book-2770' 26
'test-clean_speaker-260-book-11' 21
'test-clean_speaker-260-book-3748' 61
'test-clean_speaker-2830-book-1549' 90
'test-clean_speaker-2961-book-1572' 46
'test-clean_speaker-3570-book-833' 50
'test-clean_speaker-3575-book-1827' 57
'test-clean_speaker-3729-book-2981' 47
'test-clean_speaker-4077-book-5630' 39
'test-clean_speaker-4446-book-94' 108
'test-clean_speaker-4507-book-135' 60
'test-clean_speaker-4970-book-3178' 63
'test-clean_speaker-4992-book-10540' 41
'test-clean_speaker-4992-book-22002' 21
'test-clean_speaker-5105-book-1353' 56
'test-clean_speaker-5142-book-2300' 7
'test-clean_speaker-5142-book-24811' 69
'test-clean_speaker-5142-book-7891' 26
'test-clean_speaker-5639-book-14420' 42
'test-clean_speaker-5683-book-9983' 75
'test-clean_speaker-61-book-28700' 104
'test-clean_speaker-672-book-1597' 75
'test-clean_speaker-6829-book-13110' 91
'test-clean_speaker-6930-book-13158' 28
'test-clean_speaker-6930-book-2681' 21
'test-clean_speaker-6930-book-30905' 29
'test-clean_speaker-7021-book-11667' 31
'test-clean_speaker-7021-book-26177' 28
'test-clean_speaker-7127-book-2681' 71
'test-clean_speaker-7176-book-13441' 46
'test-clean_speaker-7176-book-38675' 28
'test-clean_speaker-7729-book-6812' 47
'test-clean_speaker-8224-book-19215' 32
'test-clean_speaker-8230-book-2529' 44
'test-clean_speaker-8455-book-27067' 71
'test-clean_speaker-8463-book-15263' 15
'test-clean_speaker-8463-book-2488' 59
'test-clean_speaker-8555-book-36508' 16
'test-clean_speaker-8555-book-39159' 46
'test-clean_speaker-908-book-2002' 26
'test-clean_speaker-908-book-574' 31
'test-other_speaker-1688-book-4276' 96
'test-other_speaker-1998-book-19019' 28
'test-other_speaker-1998-book-28725' 87
'test-other_speaker-2033-book-3436' 52
'test-other_speaker-2414-book-1998' 60
'test-other_speaker-2414-book-26379' 2
'test-other_speaker-2414-book-40359' 36
'test-other_speaker-2609-book-12434' 39
'test-other_speaker-2609-book-18096' 15
'test-other_speaker-2609-book-27090' 25
'test-other_speaker-3005-book-76' 108
'test-other_speaker-3080-book-12544' 61
'test-other_speaker-3331-book-2787' 73
'test-other_speaker-3528-book-135' 144
'test-other_speaker-3538-book-10136' 27
'test-other_speaker-3538-book-540' 67
'test-other_speaker-367-book-5921' 21
'test-other_speaker-367-book-9464' 34
'test-other_speaker-3764-book-135' 113
'test-other_speaker-3997-book-14958' 21
'test-other_speaker-3997-book-1608' 66
'test-other_speaker-4198-book-16653' 31
'test-other_speaker-4198-book-8166' 60
'test-other_speaker-4294-book-12176' 27
'test-other_speaker-4294-book-135' 30
'test-other_speaker-4294-book-4028' 19
'test-other_speaker-4294-book-9983' 6
'test-other_speaker-4350-book-1399' 34
'test-other_speaker-4350-book-4602' 61
'test-other_speaker-4852-book-28952' 113
'test-other_speaker-533-book-434' 25
'test-other_speaker-533-book-969' 71
'test-other_speaker-5442-book-1399' 60
'test-other_speaker-5442-book-9983' 20
'test-other_speaker-5484-book-5516' 72
'test-other_speaker-5764-book-38804' 98
'test-other_speaker-6070-book-1184' 50
'test-other_speaker-6070-book-33800' 19
'test-other_speaker-6128-book-19717' 68
'test-other_speaker-6432-book-16127' 118
'test-other_speaker-6938-book-3076' 31
'test-other_speaker-7018-book-3440' 52
'test-other_speaker-7105-book-1477' 80
'test-other_speaker-7902-book-21297' 135
'test-other_speaker-7975-book-24585' 100
'test-other_speaker-8131-book-20212' 118
'test-other_speaker-8188-book-19215' 12
'test-other_speaker-8188-book-41326' 116
'test-other_speaker-8280-book-14566' 66
'test-other_speaker-8461-book-3441' 17
'test-other_speaker-8461-book-6328' 39
'test-other_speaker-8461-book-9189' 16
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=int64),
  'book_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'speaker_id': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcript': Text(shape=(), dtype=string),
  'user_id': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
سمعی سمعی (هیچ یک،) int64 کلیپ صوتی حاوی قطعه ای از کتابی که با صدای بلند خوانده شده است
book_id متن رشته کتابی که این گفته از آن خوانده می شود
شناسه متن رشته شناسه این گفته بی نظیر
speaker_id متن رشته سخنراني كه اين سخن را خواند
رونوشت متن رشته متنی که گوینده برای تولید صدا می خواند
شناسه کاربر متن رشته کاربری که این گفته به آن تعلق دارد (سخنران و کتاب منحصر به فرد)
 • نقل قول :
@inproceedings{breiner2022userlibri,
 title={UserLibri: A Dataset for ASR Personalization Using Only Text},
 author={Breiner, Theresa and Ramaswamy, Swaroop and Variani, Ehsan and Garg, Shefali and Mathews, Rajiv and Sim, Khe Chai and Gupta, Kilol and Chen, Mingqing and McConnaughey, Lara},
 booktitle={Proc. Interspeech 2022},
 year={2022}
}