wide_face

 • Mô tả :

Bộ dữ liệu WIDER FACE là bộ dữ liệu điểm chuẩn phát hiện khuôn mặt, trong đó hình ảnh được chọn từ bộ dữ liệu WIDER có sẵn công khai. Chúng tôi chọn 32.203 hình ảnh và gắn nhãn cho 393.703 khuôn mặt có mức độ thay đổi cao về tỷ lệ, tư thế và khớp cắn như được mô tả trong các hình ảnh mẫu. Bộ dữ liệu WIDER FACE được tổ chức dựa trên 61 lớp sự kiện. Đối với mỗi lớp sự kiện, chúng tôi chọn ngẫu nhiên dữ liệu 40%/10%/50% làm tập huấn luyện, xác thực và kiểm tra. Chúng tôi áp dụng cùng một chỉ số đánh giá được sử dụng trong bộ dữ liệu PASCAL VOC. Tương tự như bộ dữ liệu MALF và Caltech, chúng tôi không công bố giá trị thực của hộp giới hạn cho các hình ảnh thử nghiệm. Người dùng được yêu cầu gửi các tệp dự đoán cuối cùng mà chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá.

Tách ra ví dụ
'test' 16,097
'train' 12.880
'validation' 3,226
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'faces': Sequence({
    'bbox': BBoxFeature(shape=(4,), dtype=float32),
    'blur': uint8,
    'expression': bool,
    'illumination': bool,
    'invalid': bool,
    'occlusion': uint8,
    'pose': bool,
  }),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
khuôn mặt Sự phối hợp
khuôn mặt/bbox Tính năng BBox (4,) phao32
khuôn mặt/làm mờ tenxơ uint8
khuôn mặt/biểu cảm tenxơ bool
khuôn mặt / ánh sáng tenxơ bool
khuôn mặt/không hợp lệ tenxơ bool
khuôn mặt / tắc tenxơ uint8
khuôn mặt/tư thế tenxơ bool
hình ảnh Hình ảnh (Không, Không có, 3) uint8
hình ảnh/tên tập tin Chữ sợi dây

Hình dung

 • trích dẫn :
@inproceedings{yang2016wider,
  Author = {Yang, Shuo and Luo, Ping and Loy, Chen Change and Tang, Xiaoou},
  Booktitle = {IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)},
  Title = {WIDER FACE: A Face Detection Benchmark},
  Year = {2016} }