ویکی_جدول_سوالات

 • توضیحات :

مجموعه داده شامل جفت جدول-سوال و پاسخ مربوطه است. سوالات نیاز به استدلال چند مرحله ای و عملیات داده های مختلف مانند مقایسه، تجمیع و محاسبات حسابی دارند. جداول به صورت تصادفی از بین جداول ویکی پدیا با حداقل 8 سطر و 5 ستون انتخاب شدند.

(طبق یادداشت های استفاده از اسناد)

شکاف مثال ها
'split-1-dev' 2810
'split-1-train' 11,321
'split-2-dev' 2,838
'split-2-train' 11,312
'split-3-dev' 2,838
'split-3-train' 11,311
'test' 4,344
'train' 14,149
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'input_text': FeaturesDict({
    'context': string,
    'table': Sequence({
      'column_header': string,
      'content': string,
      'row_number': int16,
    }),
  }),
  'target_text': string,
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
متن ورودی FeaturesDict
input_text/context تانسور رشته
input_text/table توالی
input_text/table/column_header تانسور رشته
input_text/table/content تانسور رشته
input_text/table/row_number تانسور int16
هدف_متن تانسور رشته
 • نقل قول :
@inproceedings{pasupat-liang-2015-compositional,
  title = "Compositional Semantic Parsing on Semi-Structured Tables",
  author = "Pasupat, Panupong and
   Liang, Percy",
  booktitle = "Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)",
  month = jul,
  year = "2015",
  address = "Beijing, China",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/P15-1142",
  doi = "10.3115/v1/P15-1142",
  pages = "1470--1480",
}