وینوگراند

 • شرح :

WinoGrande، مجموعه داده ای در مقیاس بزرگ از 44k مسئله، الهام گرفته از طرح اصلی چالش طرحواره Winograd، اما برای بهبود مقیاس و سختی مجموعه داده تنظیم شده است.

شکاف مثال ها
'test' 1767
'train_l' 10,234
'train_m' 2,558
'train_s' 640
'train_xl' 40,398
'train_xs' 160
'validation' 1,267
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'option1': Text(shape=(), dtype=string),
  'option2': Text(shape=(), dtype=string),
  'sentence': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
برچسب ClassLabel int64
انتخاب 1 متن رشته
گزینه 2 متن رشته
جمله متن رشته
@article{sakaguchi2019winogrande,
  title={WinoGrande: An Adversarial Winograd Schema Challenge at Scale},
  author={Sakaguchi, Keisuke and Bras, Ronan Le and Bhagavatula, Chandra and Choi, Yejin},
  journal={arXiv preprint arXiv:1907.10641},
  year={2019}
}