wmt15_translate

 • Mô tả :

Dịch tập dữ liệu dựa trên dữ liệu từ statmt.org.

Các phiên bản tồn tại cho các năm khác nhau bằng cách sử dụng kết hợp nhiều nguồn dữ liệu. Cơ sở wmt_translate cho phép bạn tạo cấu hình của riêng mình để chọn cặp dữ liệu/ngôn ngữ của riêng bạn bằng cách tạo tfds.translate.wmt.WmtConfig tùy chỉnh.

config = tfds.translate.wmt.WmtConfig(
  version="0.0.1",
  language_pair=("fr", "de"),
  subsets={
    tfds.Split.TRAIN: ["commoncrawl_frde"],
    tfds.Split.VALIDATION: ["euelections_dev2019"],
  },
)
builder = tfds.builder("wmt_translate", config=config)
 • Tài liệu bổ sung : Khám phá trên giấy tờ với mã

 • Trang chủ : http://www.statmt.org/wmt15/translation-task.html

 • Mã nguồn : tfds.translate.Wmt15Translate

 • Phiên bản :

  • 1.0.0 (mặc định): Không có ghi chú phát hành.
 • Hướng dẫn tải xuống thủ công : Bộ dữ liệu này yêu cầu bạn tải xuống dữ liệu nguồn theo cách thủ công vào download_config.manual_dir (mặc định là ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  Một số cấu hình wmt ở đây, yêu cầu tải xuống thủ công. Vui lòng xem wmt.py để xem đường dẫn chính xác (và tên tệp) phải được tải xuống.

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Hình ( tfds.show_examples ): Không được hỗ trợ.

 • trích dẫn :

@InProceedings{bojar-EtAl:2015:WMT,
 author  = {Bojar, Ond
{r}ej and Chatterjee, Rajen and Federmann, Christian and Haddow, Barry and Huck, Matthias and Hokamp, Chris and Koehn, Philipp and Logacheva, Varvara and Monz, Christof and Negri, Matteo and Post, Matt and Scarton, Carolina and Specia, Lucia and Turchi, Marco},
 title   = {Findings of the 2015 Workshop on Statistical Machine Translation},
 booktitle = {Proceedings of the Tenth Workshop on Statistical Machine Translation},
 month   = {September},
 year   = {2015},
 address  = {Lisbon, Portugal},
 publisher = {Association for Computational Linguistics},
 pages   = {1--46},
 url    = {http://aclweb.org/anthology/W15-3001}
}

wmt15_translate/cs-en (cấu hình mặc định)

 • Mô tả cấu hình : Bộ dữ liệu tác vụ dịch cs-en WMT 2015.

 • Kích thước tải xuống : 1.62 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 2.89 GiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 2.656
'train' 15.793.126
'validation' 3,003
 • Cấu trúc tính năng :
Translation({
  'cs': Text(shape=(), dtype=string),
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Dịch
cs Chữ sợi dây
vi Chữ sợi dây

wmt15_translate/de-vi

 • Mô tả cấu hình : Bộ dữ liệu tác vụ dịch thuật de-en WMT 2015.

 • Kích thước tải xuống : 1.62 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 1.37 GiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 2.169
'train' 4.522.998
'validation' 3,003
 • Cấu trúc tính năng :
Translation({
  'de': Text(shape=(), dtype=string),
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Dịch
de Chữ sợi dây
vi Chữ sợi dây

wmt15_translate/fi-en

 • Mô tả cấu hình : Bộ dữ liệu tác vụ dịch fi-en WMT 2015.

 • Kích thước tải xuống : 260.51 MiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 623.22 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 1.370
'train' 2.073.394
'validation' 1.500
 • Cấu trúc tính năng :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'fi': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Dịch
vi Chữ sợi dây
fi Chữ sợi dây

wmt15_translate/fr-vi

 • Mô tả cấu hình : Bộ dữ liệu tác vụ dịch thuật fr-en WMT 2015.

 • Kích thước tải xuống : 6.24 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 14.65 GiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 1.500
'train' 40.853.298
'validation' 4,503
 • Cấu trúc tính năng :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'fr': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Dịch
vi Chữ sợi dây
bạn thân Chữ sợi dây

wmt15_translate/ru-en

 • Mô tả cấu hình : Bộ dữ liệu tác vụ dịch ru-en WMT 2015.

 • Kích thước tải xuống : 1.02 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 843.90 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 2.818
'train' 2.495.081
'validation' 3,003
 • Cấu trúc tính năng :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'ru': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Dịch
vi Chữ sợi dây
ru Chữ sợi dây