wsc273

 • Mô tả :

WSC273 là một tiêu chuẩn lý luận thông thường yêu cầu hệ thống đọc một câu có đại từ mơ hồ và chọn tham chiếu của đại từ đó từ hai lựa chọn. Nó chứa 273 ví dụ đầu tiên từ Thử thách giản đồ Winograd. Lược đồ Winograd là một cặp câu chỉ khác nhau ở một hoặc hai từ và có chứa một sự mơ hồ được giải quyết theo những cách đối lập trong hai câu và yêu cầu sử dụng kiến ​​thức thế giới và lý luận để giải quyết nó. Lược đồ lấy tên từ một ví dụ nổi tiếng của Terry Winograd: The city councilmen refused the demonstrators a permit because they [feared/advocated] violence.'' If the word is sợ hãi'', thì they'' presumably refers to the city council; if it is ủng hộ'' thì ``họ'' có lẽ ám chỉ những người biểu tình.

Tách ra ví dụ
'test' 273
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'idx': int32,
  'label': int32,
  'option1': Text(shape=(), dtype=string),
  'option1_normalized': Text(shape=(), dtype=string),
  'option2': Text(shape=(), dtype=string),
  'option2_normalized': Text(shape=(), dtype=string),
  'pronoun_end': int32,
  'pronoun_start': int32,
  'pronoun_text': Text(shape=(), dtype=string),
  'text': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
idx tenxơ int32
nhãn mác tenxơ int32
lựa chọn 1 Chữ sợi dây
tùy chọn1_chuẩn hóa Chữ sợi dây
Lựa chọn 2 Chữ sợi dây
tùy chọn2_chuẩn hóa Chữ sợi dây
đại từ_cuối tenxơ int32
đại từ_bắt đầu tenxơ int32
đại từ_văn bản Chữ sợi dây
chữ Chữ sợi dây
 • trích dẫn :
@inproceedings{levesque2012winograd,
 title={The winograd schema challenge},
 author={Levesque, Hector and Davis, Ernest and Morgenstern, Leora},
 booktitle={Thirteenth International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning},
 year={2012},
 organization={Citeseer}
}