xnli

 • Mô tả :

XNLI là một tập hợp con của vài nghìn ví dụ từ MNLI đã được dịch sang 14 ngôn ngữ khác nhau (một số tài nguyên cấp thấp). Như với MNLI, mục tiêu là dự đoán sự kéo theo của văn bản (câu A có ngụ ý/mâu thuẫn/không phải câu B) và là một nhiệm vụ phân loại (được đưa ra hai câu, dự đoán một trong ba nhãn).

Tách ra ví dụ
'test' 5.010
'validation' 2.490
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'hypothesis': TranslationVariableLanguages({
    'language': Text(shape=(), dtype=string),
    'translation': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'premise': Translation({
    'ar': Text(shape=(), dtype=string),
    'bg': Text(shape=(), dtype=string),
    'de': Text(shape=(), dtype=string),
    'el': Text(shape=(), dtype=string),
    'en': Text(shape=(), dtype=string),
    'es': Text(shape=(), dtype=string),
    'fr': Text(shape=(), dtype=string),
    'hi': Text(shape=(), dtype=string),
    'ru': Text(shape=(), dtype=string),
    'sw': Text(shape=(), dtype=string),
    'th': Text(shape=(), dtype=string),
    'tr': Text(shape=(), dtype=string),
    'ur': Text(shape=(), dtype=string),
    'vi': Text(shape=(), dtype=string),
    'zh': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
giả thuyết DịchBiếnNgôn ngữ
giả thuyết/ngôn ngữ Chữ sợi dây
giả thuyết/bản dịch Chữ sợi dây
nhãn mác LớpNhãn int64
tiền đề Dịch
tiền đề / ar Chữ sợi dây
tiền đề/bg Chữ sợi dây
tiền đề / de Chữ sợi dây
tiền đề / el Chữ sợi dây
tiền đề/vi Chữ sợi dây
tiền đề / es Chữ sợi dây
tiền đề / fr Chữ sợi dây
tiền đề / xin chào Chữ sợi dây
tiền đề / ru Chữ sợi dây
tiền đề/sw Chữ sợi dây
tiền đề / thứ Chữ sợi dây
tiền đề/tr Chữ sợi dây
tiền đề / bạn Chữ sợi dây
tiền đề/vi Chữ sợi dây
tiền đề/zh Chữ sợi dây
 • trích dẫn :
@InProceedings{conneau2018xnli,
 author = "Conneau, Alexis
         and Rinott, Ruty
         and Lample, Guillaume
         and Williams, Adina
         and Bowman, Samuel R.
         and Schwenk, Holger
         and Stoyanov, Veselin",
 title = "XNLI: Evaluating Cross-lingual Sentence Representations",
 booktitle = "Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods
        in Natural Language Processing",
 year = "2018",
 publisher = "Association for Computational Linguistics",
 location = "Brussels, Belgium",
}
,

 • Mô tả :

XNLI là một tập hợp con của vài nghìn ví dụ từ MNLI đã được dịch sang 14 ngôn ngữ khác nhau (một số tài nguyên cấp thấp). Như với MNLI, mục tiêu là dự đoán sự kéo theo của văn bản (câu A có ngụ ý/mâu thuẫn/không phải câu B) và là một nhiệm vụ phân loại (được đưa ra hai câu, dự đoán một trong ba nhãn).

Tách ra ví dụ
'test' 5.010
'validation' 2.490
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'hypothesis': TranslationVariableLanguages({
    'language': Text(shape=(), dtype=string),
    'translation': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
  'premise': Translation({
    'ar': Text(shape=(), dtype=string),
    'bg': Text(shape=(), dtype=string),
    'de': Text(shape=(), dtype=string),
    'el': Text(shape=(), dtype=string),
    'en': Text(shape=(), dtype=string),
    'es': Text(shape=(), dtype=string),
    'fr': Text(shape=(), dtype=string),
    'hi': Text(shape=(), dtype=string),
    'ru': Text(shape=(), dtype=string),
    'sw': Text(shape=(), dtype=string),
    'th': Text(shape=(), dtype=string),
    'tr': Text(shape=(), dtype=string),
    'ur': Text(shape=(), dtype=string),
    'vi': Text(shape=(), dtype=string),
    'zh': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
giả thuyết DịchBiếnNgôn ngữ
giả thuyết/ngôn ngữ Chữ sợi dây
giả thuyết/bản dịch Chữ sợi dây
nhãn mác LớpNhãn int64
tiền đề Dịch
tiền đề / ar Chữ sợi dây
tiền đề/bg Chữ sợi dây
tiền đề / de Chữ sợi dây
tiền đề / el Chữ sợi dây
tiền đề/vi Chữ sợi dây
tiền đề / es Chữ sợi dây
tiền đề / fr Chữ sợi dây
tiền đề / xin chào Chữ sợi dây
tiền đề / ru Chữ sợi dây
tiền đề/sw Chữ sợi dây
tiền đề / thứ Chữ sợi dây
tiền đề/tr Chữ sợi dây
tiền đề / bạn Chữ sợi dây
tiền đề/vi Chữ sợi dây
tiền đề/zh Chữ sợi dây
 • trích dẫn :
@InProceedings{conneau2018xnli,
 author = "Conneau, Alexis
         and Rinott, Ruty
         and Lample, Guillaume
         and Williams, Adina
         and Bowman, Samuel R.
         and Schwenk, Holger
         and Stoyanov, Veselin",
 title = "XNLI: Evaluating Cross-lingual Sentence Representations",
 booktitle = "Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods
        in Natural Language Processing",
 year = "2018",
 publisher = "Association for Computational Linguistics",
 location = "Brussels, Belgium",
}