xtreme_pos

 • توضیحات :

وابستگی های جهانی (UD) چارچوبی برای حاشیه نویسی ثابت دستور زبان (بخش هایی از گفتار، ویژگی های صرفی، و وابستگی های نحوی) در زبان های مختلف انسانی است. UD یک تلاش جامعه باز با بیش از 200 مشارکت کننده است که بیش از 100 درخت درخت را به بیش از 70 زبان تولید می کنند. اگر در UD تازه کار هستید، باید با خواندن قسمت اول مقدمه کوتاه و سپس مرور دستورالعمل های حاشیه نویسی شروع کنید.

FeaturesDict({
  'tokens': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
  'upos': Sequence(ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=18)),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
توکن ها دنباله (متن) (هیچ یک،) رشته
upos دنباله (ClassLabel) (هیچ یک،) int64
@article{nivre2018universal,
 title={Universal Dependencies 2.2},
 author={Nivre, Joakim and Abrams, Mitchell and Agi{'c}, {
{Z} }eljko
 and Ahrenberg, Lars and Antonsen, Lene and Aranzabe, Maria Jesus and
 Arutie, Gashaw and Asahara, Masayuki and Ateyah, Luma and Attia,
 Mohammed and others},
 year={2018}
}

xtreme_pos/xtreme_pos_af (پیکربندی پیش‌فرض)

 • اندازه مجموعه داده : 445.94 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 194
'test' 425
'train' 1,315

xtreme_pos/xtreme_pos_ar

 • حجم مجموعه داده : 3.35 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 909
'test' 1680
'train' 6,075

xtreme_pos/xtreme_pos_bg

 • حجم مجموعه داده : 2.14 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 1,115
'test' 1,116
'train' 8907

xtreme_pos/xtreme_pos_de

 • حجم مجموعه داده : 37.62 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 19,233
'test' 22,458
'train' 166,849

xtreme_pos/xtreme_pos_el

 • حجم مجموعه داده : 7.17 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 2,559
'test' 2809
'train' 28,152

xtreme_pos/xtreme_pos_en

 • حجم مجموعه داده : 4.67 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 4699
'test' 6,165
'train' 26,825

xtreme_pos/xtreme_pos_es

 • حجم مجموعه داده : 8.26 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 3,054
'test' 3,147
'train' 28,492

xtreme_pos/xtreme_pos_et

 • حجم مجموعه داده : 4.84 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 3,125
'test' 3760
'train' 25749

xtreme_pos/xtreme_pos_eu

 • حجم مجموعه داده : 1.27 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 1798
'test' 1799
'train' 5,396

xtreme_pos/xtreme_pos_fa

 • حجم مجموعه داده : 1.73 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 599
'test' 600
'train' 4798

xtreme_pos/xtreme_pos_fi

 • حجم مجموعه داده : 4.48 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 3,239
'test' 4,422
'train' 27,198

xtreme_pos/xtreme_pos_fr

 • حجم مجموعه داده : 7.28 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 5,979
'test' 9,465
'train' 47,308

xtreme_pos/xtreme_pos_he

 • حجم مجموعه داده : 1.57 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 484
'test' 491
'train' 5,241

xtreme_pos/xtreme_pos_hi

 • حجم مجموعه داده : 5.78 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 1884
'test' 2909
'train' 14752

xtreme_pos/xtreme_pos_hu

 • حجم مجموعه داده : 438.07 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 441
'test' 449
'train' 910

xtreme_pos/xtreme_pos_id

 • حجم مجموعه داده : 1.31 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 559
'test' 1,557
'train' 4,477

xtreme_pos/xtreme_pos_it

 • حجم مجموعه داده : 6.85 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 2278
'test' 3,518
'train' 29685

xtreme_pos/xtreme_pos_ja

 • حجم مجموعه داده : 3.57 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 8938
'test' 10,253
'train' 47926

xtreme_pos/xtreme_pos_kk

 • حجم مجموعه داده : 167.15 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1047
'train' 31

xtreme_pos/xtreme_pos_ko

 • حجم مجموعه داده : 5.82 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 3,016
'test' 4276
'train' 27,410

xtreme_pos/xtreme_pos_mr

 • اندازه مجموعه داده : 56.14 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 46
'test' 47
'train' 373

xtreme_pos/xtreme_pos_nl

 • حجم مجموعه داده : 2.90 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 1,394
'test' 1,471
'train' 18,051

xtreme_pos/xtreme_pos_pt

 • حجم مجموعه داده : 4.65 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 1770
'test' 2681
'train' 17992

xtreme_pos/xtreme_pos_ru

 • حجم مجموعه داده : 20.25 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 9,960
'test' 11,336
'train' 67,435

xtreme_pos/xtreme_pos_ta

 • اندازه مجموعه داده : 3.65 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 55

xtreme_pos/xtreme_pos_te

 • حجم مجموعه داده : 143.77 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 131
'test' 146
'train' 1051

xtreme_pos/xtreme_pos_th

 • حجم مجموعه داده : 377.24 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1000

xtreme_pos/xtreme_pos_tl

 • حجم مجموعه داده : 228.78 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 80
'test' 120
'train' 400

xtreme_pos/xtreme_pos_tr

 • حجم مجموعه داده : 1.06 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 988
'test' 4785
'train' 3,664

xtreme_pos/xtreme_pos_ur

 • حجم مجموعه داده : 1.50 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 552
'test' 535
'train' 4,043

xtreme_pos/xtreme_pos_vi

 • اندازه مجموعه داده : 454.32 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 800
'test' 800
'train' 1400

xtreme_pos/xtreme_pos_yo

 • اندازه مجموعه داده : 22.65 KiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 100

xtreme_pos/xtreme_pos_zh

 • حجم مجموعه داده : 3.29 MiB

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'dev' 3,038
'test' 5,528
'train' 18998