สำรวจ TF-Hub CORD-19 การฝังแบบหมุนได้

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ดูบน TensorFlow.org ทำงานใน Google Colab ดูบน GitHub ดาวน์โหลดโน๊ตบุ๊ค ดูรุ่น TF Hub

โมดูล CORD-19 ข้อความหมุนฝังจาก TF-Hub ( https://tfhub.dev/tensorflow/cord-19/swivel-128d/1 ) ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติข้อความที่เกี่ยวข้องกับการ COVID-19 embeddings เหล่านี้ได้รับการฝึกฝนในชื่อผู้เขียนบทคัดย่อตำราร่างกายและชื่ออ้างอิงของบทความใน ชุดข้อมูลที่ CORD-19

ใน colab นี้ เราจะ:

 • วิเคราะห์คำที่มีความหมายคล้ายกันในพื้นที่ฝัง
 • ฝึกลักษณนามบนชุดข้อมูล SciCite โดยใช้การฝัง CORD-19

ติดตั้ง

import functools
import itertools
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import seaborn as sns
import pandas as pd

import tensorflow.compat.v1 as tf
tf.disable_eager_execution()
tf.logging.set_verbosity('ERROR')

import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow_hub as hub

try:
 from google.colab import data_table
 def display_df(df):
  return data_table.DataTable(df, include_index=False)
except ModuleNotFoundError:
 # If google-colab is not available, just display the raw DataFrame
 def display_df(df):
  return df

วิเคราะห์การฝัง

เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์การฝังโดยการคำนวณและกำหนดเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไขต่างๆ หากการฝังเรียนรู้ที่จะเข้าใจความหมายของคำต่างๆ ได้สำเร็จ เวกเตอร์การฝังของคำที่มีความหมายคล้ายกันควรอยู่ใกล้กัน มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 กันบ้าง

# Use the inner product between two embedding vectors as the similarity measure
def plot_correlation(labels, features):
 corr = np.inner(features, features)
 corr /= np.max(corr)
 sns.heatmap(corr, xticklabels=labels, yticklabels=labels)


with tf.Graph().as_default():
 # Load the module
 query_input = tf.placeholder(tf.string)
 module = hub.Module('https://tfhub.dev/tensorflow/cord-19/swivel-128d/1')
 embeddings = module(query_input)

 with tf.train.MonitoredTrainingSession() as sess:

  # Generate embeddings for some terms
  queries = [
    # Related viruses
    "coronavirus", "SARS", "MERS",
    # Regions
    "Italy", "Spain", "Europe",
    # Symptoms
    "cough", "fever", "throat"
  ]

  features = sess.run(embeddings, feed_dict={query_input: queries})
  plot_correlation(queries, features)
2021-11-05 11:36:25.521420: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.

png

เราจะเห็นได้ว่าการฝังนั้นประสบความสำเร็จในการเข้าใจความหมายของคำศัพท์ต่างๆ แต่ละคำมีความคล้ายคลึงกับคำอื่นๆ ในกลุ่มของมัน (เช่น "coronavirus" มีความสัมพันธ์อย่างมากกับ "SARS" และ "MERS") ในขณะที่คำเหล่านี้แตกต่างจากคำในกลุ่มอื่นๆ (เช่น ความคล้ายคลึงกันระหว่าง "SARS" และ "Spain" คือ ใกล้ถึง 0).

ตอนนี้เรามาดูกันว่าเราจะใช้การฝังเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะได้อย่างไร

SciCite: การจัดประเภทเจตนาอ้างอิง

ส่วนนี้แสดงวิธีการใช้การฝังสำหรับงานดาวน์สตรีม เช่น การจัดประเภทข้อความ เราจะใช้ ชุดข้อมูล SciCite จาก TensorFlow ชุดข้อมูลในเจตนารมณ์อ้างอิงประเภทในเอกสารทางวิชาการ ให้ประโยคที่มีการอ้างอิงจากบทความทางวิชาการ ให้จำแนกว่าเจตนาหลักของการอ้างอิงนั้นเป็นข้อมูลพื้นฐาน การใช้วิธีการ หรือการเปรียบเทียบผลลัพธ์

ตั้งค่าชุดข้อมูลจาก TFDS

มาดูตัวอย่างที่มีป้ายกำกับบางส่วนจากชุดฝึกกัน

การฝึกอบรมตัวจำแนกเจตนา citaton

เราจะฝึกลักษณนามใน ชุดข้อมูลที่ SciCite ใช้ประมาณการ มาตั้งค่า input_fns เพื่ออ่านชุดข้อมูลใน model

def preprocessed_input_fn(for_eval):
 data = THE_DATASET.get_data(for_eval=for_eval)
 data = data.map(THE_DATASET.example_fn, num_parallel_calls=1)
 return data


def input_fn_train(params):
 data = preprocessed_input_fn(for_eval=False)
 data = data.repeat(None)
 data = data.shuffle(1024)
 data = data.batch(batch_size=params['batch_size'])
 return data


def input_fn_eval(params):
 data = preprocessed_input_fn(for_eval=True)
 data = data.repeat(1)
 data = data.batch(batch_size=params['batch_size'])
 return data


def input_fn_predict(params):
 data = preprocessed_input_fn(for_eval=True)
 data = data.batch(batch_size=params['batch_size'])
 return data

มาสร้างแบบจำลองที่ใช้การฝัง CORD-19 กับเลเยอร์การจัดหมวดหมู่ที่ด้านบน

def model_fn(features, labels, mode, params):
 # Embed the text
 embed = hub.Module(params['module_name'], trainable=params['trainable_module'])
 embeddings = embed(features['feature'])

 # Add a linear layer on top
 logits = tf.layers.dense(
   embeddings, units=THE_DATASET.num_classes(), activation=None)
 predictions = tf.argmax(input=logits, axis=1)

 if mode == tf.estimator.ModeKeys.PREDICT:
  return tf.estimator.EstimatorSpec(
    mode=mode,
    predictions={
      'logits': logits,
      'predictions': predictions,
      'features': features['feature'],
      'labels': features['label']
    })

 # Set up a multi-class classification head
 loss = tf.nn.sparse_softmax_cross_entropy_with_logits(
   labels=labels, logits=logits)
 loss = tf.reduce_mean(loss)

 if mode == tf.estimator.ModeKeys.TRAIN:
  optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer(learning_rate=params['learning_rate'])
  train_op = optimizer.minimize(loss, global_step=tf.train.get_or_create_global_step())
  return tf.estimator.EstimatorSpec(mode=mode, loss=loss, train_op=train_op)

 elif mode == tf.estimator.ModeKeys.EVAL:
  accuracy = tf.metrics.accuracy(labels=labels, predictions=predictions)
  precision = tf.metrics.precision(labels=labels, predictions=predictions)
  recall = tf.metrics.recall(labels=labels, predictions=predictions)

  return tf.estimator.EstimatorSpec(
    mode=mode,
    loss=loss,
    eval_metric_ops={
      'accuracy': accuracy,
      'precision': precision,
      'recall': recall,
    })

ไฮเปอร์พารามิเตอร์

ฝึกและประเมินแบบจำลอง

มาฝึกและประเมินแบบจำลองเพื่อดูประสิทธิภาพในงาน SciCite กันเถอะ

estimator = tf.estimator.Estimator(functools.partial(model_fn, params=params))
metrics = []

for step in range(0, STEPS, EVAL_EVERY):
 estimator.train(input_fn=functools.partial(input_fn_train, params=params), steps=EVAL_EVERY)
 step_metrics = estimator.evaluate(input_fn=functools.partial(input_fn_eval, params=params))
 print('Global step {}: loss {:.3f}, accuracy {:.3f}'.format(step, step_metrics['loss'], step_metrics['accuracy']))
 metrics.append(step_metrics)
2021-11-05 11:36:35.089196: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/ipykernel_launcher.py:8: UserWarning: `tf.layers.dense` is deprecated and will be removed in a future version. Please use `tf.keras.layers.Dense` instead.
 
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/keras/legacy_tf_layers/core.py:255: UserWarning: `layer.apply` is deprecated and will be removed in a future version. Please use `layer.__call__` method instead.
 return layer.apply(inputs)
2021-11-05 11:36:37.257679: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 0: loss 0.795, accuracy 0.683
2021-11-05 11:36:39.963864: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:36:42.567978: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 200: loss 0.720, accuracy 0.725
2021-11-05 11:36:44.412196: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:36:46.167367: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 400: loss 0.685, accuracy 0.735
2021-11-05 11:36:47.454541: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:36:49.859524: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 600: loss 0.657, accuracy 0.743
2021-11-05 11:36:51.159394: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:36:52.973479: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 800: loss 0.628, accuracy 0.766
2021-11-05 11:36:54.272092: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:36:56.197500: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 1000: loss 0.612, accuracy 0.771
2021-11-05 11:36:57.712701: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:36:59.448515: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 1200: loss 0.597, accuracy 0.776
2021-11-05 11:37:00.731476: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:02.656841: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 1400: loss 0.590, accuracy 0.779
2021-11-05 11:37:03.997415: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:05.749426: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 1600: loss 0.590, accuracy 0.779
2021-11-05 11:37:07.015652: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:08.900851: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 1800: loss 0.578, accuracy 0.779
2021-11-05 11:37:10.373800: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:12.102286: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 2000: loss 0.587, accuracy 0.773
2021-11-05 11:37:13.767595: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:15.731627: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 2200: loss 0.573, accuracy 0.785
2021-11-05 11:37:17.022574: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:18.746940: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 2400: loss 0.566, accuracy 0.785
2021-11-05 11:37:20.026853: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:21.980533: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 2600: loss 0.575, accuracy 0.775
2021-11-05 11:37:23.273076: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:25.039058: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 2800: loss 0.563, accuracy 0.782
2021-11-05 11:37:26.531677: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:28.482071: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 3000: loss 0.566, accuracy 0.783
2021-11-05 11:37:29.764582: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:31.474578: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 3200: loss 0.560, accuracy 0.784
2021-11-05 11:37:32.745235: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:34.614998: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 3400: loss 0.561, accuracy 0.781
2021-11-05 11:37:35.899823: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:37.566025: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 3600: loss 0.551, accuracy 0.789
2021-11-05 11:37:39.015831: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:40.902011: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 3800: loss 0.552, accuracy 0.783
2021-11-05 11:37:42.175585: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:43.887723: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 4000: loss 0.560, accuracy 0.779
2021-11-05 11:37:45.190449: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:47.072682: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 4200: loss 0.547, accuracy 0.790
2021-11-05 11:37:48.363401: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:50.068385: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 4400: loss 0.558, accuracy 0.781
2021-11-05 11:37:51.357653: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:53.266687: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 4600: loss 0.548, accuracy 0.787
2021-11-05 11:37:54.746584: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:56.482845: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 4800: loss 0.541, accuracy 0.792
2021-11-05 11:37:57.753726: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:37:59.675499: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 5000: loss 0.546, accuracy 0.784
2021-11-05 11:38:00.956026: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:02.706523: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 5200: loss 0.539, accuracy 0.790
2021-11-05 11:38:03.991646: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:05.864592: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 5400: loss 0.540, accuracy 0.788
2021-11-05 11:38:07.325910: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:09.053490: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 5600: loss 0.544, accuracy 0.785
2021-11-05 11:38:10.336937: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:12.242602: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 5800: loss 0.539, accuracy 0.790
2021-11-05 11:38:13.523562: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:15.234561: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 6000: loss 0.544, accuracy 0.788
2021-11-05 11:38:16.496935: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:18.398152: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 6200: loss 0.536, accuracy 0.789
2021-11-05 11:38:19.665205: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:21.576480: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 6400: loss 0.537, accuracy 0.788
2021-11-05 11:38:22.862922: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:24.759211: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 6600: loss 0.544, accuracy 0.790
2021-11-05 11:38:26.042820: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:27.790787: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 6800: loss 0.539, accuracy 0.784
2021-11-05 11:38:29.061025: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:30.972826: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 7000: loss 0.539, accuracy 0.788
2021-11-05 11:38:32.280235: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:34.021577: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 7200: loss 0.536, accuracy 0.784
2021-11-05 11:38:35.536367: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:37.468553: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 7400: loss 0.534, accuracy 0.785
2021-11-05 11:38:38.732636: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:40.459254: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 7600: loss 0.535, accuracy 0.784
2021-11-05 11:38:41.727159: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
2021-11-05 11:38:43.631400: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
Global step 7800: loss 0.539, accuracy 0.788
global_steps = [x['global_step'] for x in metrics]
fig, axes = plt.subplots(ncols=2, figsize=(20,8))

for axes_index, metric_names in enumerate([['accuracy', 'precision', 'recall'],
                      ['loss']]):
 for metric_name in metric_names:
  axes[axes_index].plot(global_steps, [x[metric_name] for x in metrics], label=metric_name)
 axes[axes_index].legend()
 axes[axes_index].set_xlabel("Global Step")

png

เราจะเห็นได้ว่าการสูญเสียลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่ความแม่นยำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ ลองพล็อตตัวอย่างเพื่อตรวจสอบว่าการคาดคะเนเกี่ยวข้องกับป้ายกำกับจริงอย่างไร:

predictions = estimator.predict(functools.partial(input_fn_predict, params))
first_10_predictions = list(itertools.islice(predictions, 10))

display_df(
 pd.DataFrame({
   TEXT_FEATURE_NAME: [pred['features'].decode('utf8') for pred in first_10_predictions],
   LABEL_NAME: [THE_DATASET.class_names()[pred['labels']] for pred in first_10_predictions],
   'prediction': [THE_DATASET.class_names()[pred['predictions']] for pred in first_10_predictions]
 }))
2021-11-05 11:38:45.219327: W tensorflow/core/common_runtime/graph_constructor.cc:1511] Importing a graph with a lower producer version 27 into an existing graph with producer version 898. Shape inference will have run different parts of the graph with different producer versions.
/tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/ipykernel_launcher.py:8: UserWarning: `tf.layers.dense` is deprecated and will be removed in a future version. Please use `tf.keras.layers.Dense` instead.

เราจะเห็นได้ว่าสำหรับตัวอย่างแบบสุ่มนี้ แบบจำลองคาดการณ์ฉลากที่ถูกต้องเกือบทุกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าสามารถฝังประโยคทางวิทยาศาสตร์ได้ค่อนข้างดี

อะไรต่อไป?

เมื่อคุณได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝัง CORD-19 Swivel จาก TF-Hub แล้ว เราขอแนะนำให้คุณเข้าร่วมการแข่งขัน CORD-19 Kaggle เพื่อให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์จากข้อความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19