หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

วิธีจับคู่ภาพโดยใช้ DELF และ TensorFlow Hub

ดูใน TensorFlow.org เรียกใช้ใน Google Colab ดูแหล่งที่มาบน GitHub ดาวน์โหลดสมุดบันทึก

TensorFlow Hub (TF-Hub) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านแมชชีนเลิร์นนิงที่บรรจุในทรัพยากรที่ใช้ซ้ำได้โดยเฉพาะ โมดูลที่ผ่าน การฝึกอบรมมาแล้ว

ใน colab นี้เราจะใช้โมดูลที่บรรจุเครือข่ายประสาทเทียม DELF และตรรกะสำหรับการประมวลผลภาพเพื่อระบุจุดสำคัญและตัวอธิบาย น้ำหนักของโครงข่ายประสาทเทียมได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับภาพของจุดสังเกตตามที่อธิบายไว้ใน เอกสารฉบับ นี้

ติดตั้ง

pip install -q scikit-image
from absl import logging

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from PIL import Image, ImageOps
from scipy.spatial import cKDTree
from skimage.feature import plot_matches
from skimage.measure import ransac
from skimage.transform import AffineTransform
from six import BytesIO

import tensorflow as tf

import tensorflow_hub as hub
from six.moves.urllib.request import urlopen

ข้อมูล

ในเซลล์ถัดไปเราระบุ URL ของภาพสองภาพที่เราต้องการประมวลผลด้วย DELF เพื่อจับคู่และเปรียบเทียบ


images = "Bridge of Sighs" 
if images == "Bridge of Sighs":
 # from: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridge_of_Sighs,_Oxford.jpg
 # by: N.H. Fischer
 IMAGE_1_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Bridge_of_Sighs%2C_Oxford.jpg'
 # from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Bridge_of_Sighs_and_Sheldonian_Theatre,_Oxford.jpg
 # by: Matthew Hoser
 IMAGE_2_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/The_Bridge_of_Sighs_and_Sheldonian_Theatre%2C_Oxford.jpg'
elif images == "Golden Gate":
 IMAGE_1_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Golden_gate2.jpg'
 IMAGE_2_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/GoldenGateBridge.jpg'
elif images == "Acropolis":
 IMAGE_1_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/2006_01_21_Ath%C3%A8nes_Parth%C3%A9non.JPG'
 IMAGE_2_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/ACROPOLIS_1969_-_panoramio_-_jean_melis.jpg'
else:
 IMAGE_1_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Eiffel_Tower%2C_November_15%2C_2011.jpg'
 IMAGE_2_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Eiffel_Tower_from_immediately_beside_it%2C_Paris_May_2008.jpg'

ดาวน์โหลดปรับขนาดบันทึกและแสดงภาพ

def download_and_resize(name, url, new_width=256, new_height=256):
 path = tf.keras.utils.get_file(url.split('/')[-1], url)
 image = Image.open(path)
 image = ImageOps.fit(image, (new_width, new_height), Image.ANTIALIAS)
 return image
image1 = download_and_resize('image_1.jpg', IMAGE_1_URL)
image2 = download_and_resize('image_2.jpg', IMAGE_2_URL)

plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(image1)
plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(image2)
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Bridge_of_Sighs%2C_Oxford.jpg
7020544/7013850 [==============================] - 2s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/The_Bridge_of_Sighs_and_Sheldonian_Theatre%2C_Oxford.jpg
14172160/14164194 [==============================] - 2s 0us/step

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7fac456e3b70>

PNG

ใช้โมดูล DELF กับข้อมูล

โมดูล DELF ใช้ภาพเป็นอินพุตและจะอธิบายจุดสำคัญด้วยเวกเตอร์ เซลล์ต่อไปนี้ประกอบด้วยแกนกลางของตรรกะของ colab นี้

delf = hub.load('https://tfhub.dev/google/delf/1').signatures['default']
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/resource_variable_ops.py:1817: calling BaseResourceVariable.__init__ (from tensorflow.python.ops.resource_variable_ops) with constraint is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
If using Keras pass *_constraint arguments to layers.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/resource_variable_ops.py:1817: calling BaseResourceVariable.__init__ (from tensorflow.python.ops.resource_variable_ops) with constraint is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
If using Keras pass *_constraint arguments to layers.

def run_delf(image):
 np_image = np.array(image)
 float_image = tf.image.convert_image_dtype(np_image, tf.float32)

 return delf(
   image=float_image,
   score_threshold=tf.constant(100.0),
   image_scales=tf.constant([0.25, 0.3536, 0.5, 0.7071, 1.0, 1.4142, 2.0]),
   max_feature_num=tf.constant(1000))
result1 = run_delf(image1)
result2 = run_delf(image2)

ใช้สถานที่และเวกเตอร์คำอธิบายเพื่อจับคู่ภาพ


def match_images(image1, image2, result1, result2):
 distance_threshold = 0.8

 # Read features.
 num_features_1 = result1['locations'].shape[0]
 print("Loaded image 1's %d features" % num_features_1)
 
 num_features_2 = result2['locations'].shape[0]
 print("Loaded image 2's %d features" % num_features_2)

 # Find nearest-neighbor matches using a KD tree.
 d1_tree = cKDTree(result1['descriptors'])
 _, indices = d1_tree.query(
   result2['descriptors'],
   distance_upper_bound=distance_threshold)

 # Select feature locations for putative matches.
 locations_2_to_use = np.array([
   result2['locations'][i,]
   for i in range(num_features_2)
   if indices[i] != num_features_1
 ])
 locations_1_to_use = np.array([
   result1['locations'][indices[i],]
   for i in range(num_features_2)
   if indices[i] != num_features_1
 ])

 # Perform geometric verification using RANSAC.
 _, inliers = ransac(
   (locations_1_to_use, locations_2_to_use),
   AffineTransform,
   min_samples=3,
   residual_threshold=20,
   max_trials=1000)

 print('Found %d inliers' % sum(inliers))

 # Visualize correspondences.
 _, ax = plt.subplots()
 inlier_idxs = np.nonzero(inliers)[0]
 plot_matches(
   ax,
   image1,
   image2,
   locations_1_to_use,
   locations_2_to_use,
   np.column_stack((inlier_idxs, inlier_idxs)),
   matches_color='b')
 ax.axis('off')
 ax.set_title('DELF correspondences')match_images(image1, image2, result1, result2)
Loaded image 1's 233 features
Loaded image 2's 262 features
Found 51 inliers

PNG