Lưu ngày! Google I / O hoạt động trở lại từ ngày 18 đến 20 tháng 5 Đăng ký ngay
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Chuyển giao việc học và tinh chỉnh

Xem trên TensorFlow.org Chạy trong Google Colab Xem nguồn trên GitHub Tải xuống sổ ghi chép

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách phân loại hình ảnh của mèo và chó bằng cách sử dụng học chuyển giao từ một mạng được đào tạo trước.

Mô hình được đào tạo trước là một mạng đã lưu đã được đào tạo trước đó trên một tập dữ liệu lớn, thường là trong một nhiệm vụ phân loại hình ảnh quy mô lớn. Bạn có thể sử dụng mô hình được đào tạo trước như hiện tại hoặc sử dụng học chuyển giao để tùy chỉnh mô hình này cho một nhiệm vụ nhất định.

Trực giác đằng sau việc học truyền để phân loại hình ảnh là nếu một mô hình được đào tạo trên một tập dữ liệu đủ lớn và tổng quát, thì mô hình này sẽ đóng vai trò là một mô hình chung của thế giới hình ảnh một cách hiệu quả. Sau đó, bạn có thể tận dụng các bản đồ đặc trưng đã học này mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu bằng cách đào tạo một mô hình lớn trên một tập dữ liệu lớn.

Trong sổ tay này, bạn sẽ thử hai cách để tùy chỉnh một mô hình được đào tạo trước:

 1. Trích xuất tính năng: Sử dụng các biểu diễn đã học được bởi mạng trước đó để trích xuất các tính năng có ý nghĩa từ các mẫu mới. Bạn chỉ cần thêm một bộ phân loại mới, sẽ được đào tạo từ đầu, trên đầu mô hình được đào tạo trước để bạn có thể sử dụng lại các bản đồ đối tượng đã học trước đó cho tập dữ liệu.

  Bạn không cần (lại) đào tạo toàn bộ mô hình. Mạng tích hợp cơ sở đã chứa các tính năng nói chung hữu ích cho việc phân loại ảnh. Tuy nhiên, phần phân loại cuối cùng của mô hình được đào tạo trước là cụ thể cho nhiệm vụ phân loại ban đầu và sau đó cụ thể cho tập hợp các lớp mà mô hình đã được đào tạo.

 2. Tinh chỉnh: Giải phóng một số lớp trên cùng của đế mô hình đã được đóng băng và cùng huấn luyện cả các lớp phân loại mới được thêm vào và các lớp cuối cùng của mô hình cơ sở. Điều này cho phép chúng tôi "tinh chỉnh" các biểu diễn tính năng bậc cao hơn trong mô hình cơ sở để làm cho chúng phù hợp hơn với nhiệm vụ cụ thể.

Bạn sẽ tuân theo quy trình làm việc chung của máy học.

 1. Kiểm tra và hiểu dữ liệu
 2. Xây dựng một đường dẫn đầu vào, trong trường hợp này là sử dụng Keras ImageDataGenerator
 3. Soạn mô hình
  • Tải trong mô hình cơ sở được đào tạo trước (và các trọng số được đào tạo trước)
  • Xếp chồng các lớp phân loại lên trên
 4. Đào tạo mô hình
 5. Đánh giá mô hình
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import os
import tensorflow as tf

from tensorflow.keras.preprocessing import image_dataset_from_directory

Xử lý trước dữ liệu

Tải xuống dữ liệu

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ sử dụng một tập dữ liệu chứa hàng nghìn hình ảnh về chó và mèo. Tải xuống và giải nén tệp zip có chứa hình ảnh, sau đó tạotf.data.Dataset để đào tạo và xác nhận bằng tiện ích tf.keras.preprocessing.image_dataset_from_directory . Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tải hình ảnh trong hướng dẫn này.

_URL = 'https://storage.googleapis.com/mledu-datasets/cats_and_dogs_filtered.zip'
path_to_zip = tf.keras.utils.get_file('cats_and_dogs.zip', origin=_URL, extract=True)
PATH = os.path.join(os.path.dirname(path_to_zip), 'cats_and_dogs_filtered')

train_dir = os.path.join(PATH, 'train')
validation_dir = os.path.join(PATH, 'validation')

BATCH_SIZE = 32
IMG_SIZE = (160, 160)

train_dataset = image_dataset_from_directory(train_dir,
                       shuffle=True,
                       batch_size=BATCH_SIZE,
                       image_size=IMG_SIZE)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/mledu-datasets/cats_and_dogs_filtered.zip
68608000/68606236 [==============================] - 1s 0us/step
Found 2000 files belonging to 2 classes.
validation_dataset = image_dataset_from_directory(validation_dir,
                         shuffle=True,
                         batch_size=BATCH_SIZE,
                         image_size=IMG_SIZE)
Found 1000 files belonging to 2 classes.

Hiển thị chín hình ảnh và nhãn đầu tiên từ bộ đào tạo:

class_names = train_dataset.class_names

plt.figure(figsize=(10, 10))
for images, labels in train_dataset.take(1):
 for i in range(9):
  ax = plt.subplot(3, 3, i + 1)
  plt.imshow(images[i].numpy().astype("uint8"))
  plt.title(class_names[labels[i]])
  plt.axis("off")

png

Vì tập dữ liệu ban đầu không chứa tập hợp thử nghiệm, bạn sẽ tạo một tập hợp thử nghiệm. Để làm như vậy, hãy xác định có bao nhiêu lô dữ liệu có sẵn trong tập xác thực bằng cách sử dụng tf.data.experimental.cardinality , sau đó di chuyển 20% trong số chúng vào tập thử nghiệm.

val_batches = tf.data.experimental.cardinality(validation_dataset)
test_dataset = validation_dataset.take(val_batches // 5)
validation_dataset = validation_dataset.skip(val_batches // 5)
print('Number of validation batches: %d' % tf.data.experimental.cardinality(validation_dataset))
print('Number of test batches: %d' % tf.data.experimental.cardinality(test_dataset))
Number of validation batches: 26
Number of test batches: 6

Định cấu hình tập dữ liệu cho hiệu suất

Sử dụng tìm nạp trước có bộ đệm để tải hình ảnh từ đĩa mà không bị chặn I / O. Để tìm hiểu thêm về phương pháp này, hãy xem hướng dẫn về hiệu suất dữ liệu .

AUTOTUNE = tf.data.AUTOTUNE

train_dataset = train_dataset.prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)
validation_dataset = validation_dataset.prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)
test_dataset = test_dataset.prefetch(buffer_size=AUTOTUNE)

Sử dụng tăng dữ liệu

Khi bạn không có tập dữ liệu hình ảnh lớn, bạn nên đưa vào một cách giả tạo sự đa dạng mẫu bằng cách áp dụng các phép biến đổi ngẫu nhiên, nhưng thực tế cho hình ảnh huấn luyện, chẳng hạn như xoay và lật ngang. Điều này giúp mô hình tiếp xúc với các khía cạnh khác nhau của dữ liệu đào tạo và giảm việc trang bị quá nhiều . Bạn có thể tìm hiểu thêm về tăng dữ liệu trong hướng dẫn này.

data_augmentation = tf.keras.Sequential([
 tf.keras.layers.experimental.preprocessing.RandomFlip('horizontal'),
 tf.keras.layers.experimental.preprocessing.RandomRotation(0.2),
])

Hãy liên tục áp dụng các lớp này cho cùng một hình ảnh và xem kết quả.

for image, _ in train_dataset.take(1):
 plt.figure(figsize=(10, 10))
 first_image = image[0]
 for i in range(9):
  ax = plt.subplot(3, 3, i + 1)
  augmented_image = data_augmentation(tf.expand_dims(first_image, 0))
  plt.imshow(augmented_image[0] / 255)
  plt.axis('off')

png

Bán lại giá trị pixel

Trong giây lát, bạn sẽ tải xuống tf.keras.applications.MobileNetV2 để sử dụng làm mô hình cơ sở của mình. Mô hình này mong đợi giá trị pixel trong [-1,1] , nhưng tại thời điểm này, giá trị pixel trong hình ảnh của bạn ở [0-255] . Để bán lại chúng, hãy sử dụng phương pháp tiền xử lý đi kèm với mô hình.

preprocess_input = tf.keras.applications.mobilenet_v2.preprocess_input
rescale = tf.keras.layers.experimental.preprocessing.Rescaling(1./127.5, offset= -1)

Tạo mô hình cơ sở từ các chuyển đổi được đào tạo trước

Bạn sẽ tạo mô hình cơ sở từ mô hình MobileNet V2 được phát triển tại Google. Điều này được đào tạo trước trên tập dữ liệu ImageNet, một tập dữ liệu lớn bao gồm 1,4 triệu hình ảnh và 1000 lớp. ImageNet là một tập dữ liệu đào tạo nghiên cứu với nhiều loại khác nhau như jackfruitsyringe . Cơ sở kiến ​​thức này sẽ giúp chúng tôi phân loại chó và mèo từ tập dữ liệu cụ thể của chúng tôi.

Trước tiên, bạn cần chọn lớp MobileNet V2 bạn sẽ sử dụng để trích xuất tính năng. Lớp phân loại cuối cùng (ở "trên cùng", vì hầu hết các sơ đồ của mô hình học máy đi từ dưới lên trên) không hữu ích lắm. Thay vào đó, bạn sẽ làm theo thông lệ phổ biến là phụ thuộc vào lớp cuối cùng trước khi thực hiện thao tác làm phẳng. Lớp này được gọi là "lớp nút cổ chai". Các tính năng của lớp nút cổ chai giữ được tính tổng quát hơn so với lớp cuối cùng / trên cùng.

Đầu tiên, khởi tạo mô hình MobileNet V2 được tải sẵn với các trọng số được đào tạo trên ImageNet. Bằng cách chỉ định đối số include_top = False , bạn tải một mạng không bao gồm các lớp phân loại ở trên cùng, điều này lý tưởng cho việc trích xuất đối tượng địa lý.

# Create the base model from the pre-trained model MobileNet V2
IMG_SHAPE = IMG_SIZE + (3,)
base_model = tf.keras.applications.MobileNetV2(input_shape=IMG_SHAPE,
                        include_top=False,
                        weights='imagenet')
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/keras-applications/mobilenet_v2/mobilenet_v2_weights_tf_dim_ordering_tf_kernels_1.0_160_no_top.h5
9412608/9406464 [==============================] - 0s 0us/step

Trình trích xuất tính năng này chuyển đổi mỗi hình ảnh 160x160x3 thành một khối tính năng 5x5x1280 . Hãy xem những gì nó làm với một loạt hình ảnh ví dụ:

image_batch, label_batch = next(iter(train_dataset))
feature_batch = base_model(image_batch)
print(feature_batch.shape)
(32, 5, 5, 1280)

Khai thác tính năng

Trong bước này, bạn sẽ đóng băng cơ sở phức hợp được tạo từ bước trước và để sử dụng làm trình trích xuất tính năng. Ngoài ra, bạn thêm một bộ phân loại lên trên nó và đào tạo bộ phân loại cấp cao nhất.

Đóng băng cơ sở phức tạp

Điều quan trọng là phải đóng băng cơ sở phức hợp trước khi bạn biên dịch và đào tạo mô hình. Việc đóng băng (bằng cách đặt layer.trainable = False) ngăn không cho các trọng lượng trong một lớp nhất định được cập nhật trong quá trình luyện tập. MobileNet V2 có nhiều lớp, vì vậy việc đặt cờ có thể trainable của toàn bộ mô hình thành Sai sẽ đóng băng tất cả chúng.

base_model.trainable = False

Lưu ý quan trọng về các lớp BatchNormalization

Nhiều mô hình chứa các lớp tf.keras.layers.BatchNormalization . Lớp này là một trường hợp đặc biệt và nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong bối cảnh tinh chỉnh, như được trình bày ở phần sau của hướng dẫn này.

Khi bạn đặt layer.trainable = False , lớp BatchNormalization sẽ chạy ở chế độ suy luận và sẽ không cập nhật thống kê trung bình và phương sai của nó.

Khi bạn giải phóng một mô hình có chứa các lớp BatchNormalization để thực hiện tinh chỉnh, bạn nên giữ các lớp BatchNormalization ở chế độ suy luận bằng cách chuyển training = False khi gọi mô hình cơ sở. Nếu không, các cập nhật được áp dụng cho các trọng số không thể đào tạo sẽ phá hủy những gì mô hình đã học được.

Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn học Chuyển tiếp .

# Let's take a look at the base model architecture
base_model.summary()
Model: "mobilenetv2_1.00_160"
__________________________________________________________________________________________________
Layer (type)          Output Shape     Param #   Connected to           
==================================================================================================
input_1 (InputLayer)      [(None, 160, 160, 3) 0                      
__________________________________________________________________________________________________
Conv1 (Conv2D)         (None, 80, 80, 32)  864     input_1[0][0]          
__________________________________________________________________________________________________
bn_Conv1 (BatchNormalization)  (None, 80, 80, 32)  128     Conv1[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
Conv1_relu (ReLU)        (None, 80, 80, 32)  0      bn_Conv1[0][0]          
__________________________________________________________________________________________________
expanded_conv_depthwise (Depthw (None, 80, 80, 32)  288     Conv1_relu[0][0]         
__________________________________________________________________________________________________
expanded_conv_depthwise_BN (Bat (None, 80, 80, 32)  128     expanded_conv_depthwise[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
expanded_conv_depthwise_relu (R (None, 80, 80, 32)  0      expanded_conv_depthwise_BN[0][0] 
__________________________________________________________________________________________________
expanded_conv_project (Conv2D) (None, 80, 80, 16)  512     expanded_conv_depthwise_relu[0][0
__________________________________________________________________________________________________
expanded_conv_project_BN (Batch (None, 80, 80, 16)  64     expanded_conv_project[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_1_expand (Conv2D)     (None, 80, 80, 96)  1536    expanded_conv_project_BN[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_1_expand_BN (BatchNormali (None, 80, 80, 96)  384     block_1_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_1_expand_relu (ReLU)   (None, 80, 80, 96)  0      block_1_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_1_pad (ZeroPadding2D)   (None, 81, 81, 96)  0      block_1_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_1_depthwise (DepthwiseCon (None, 40, 40, 96)  864     block_1_pad[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_1_depthwise_BN (BatchNorm (None, 40, 40, 96)  384     block_1_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_1_depthwise_relu (ReLU)  (None, 40, 40, 96)  0      block_1_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_1_project (Conv2D)    (None, 40, 40, 24)  2304    block_1_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_1_project_BN (BatchNormal (None, 40, 40, 24)  96     block_1_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_2_expand (Conv2D)     (None, 40, 40, 144) 3456    block_1_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_2_expand_BN (BatchNormali (None, 40, 40, 144) 576     block_2_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_2_expand_relu (ReLU)   (None, 40, 40, 144) 0      block_2_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_2_depthwise (DepthwiseCon (None, 40, 40, 144) 1296    block_2_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_2_depthwise_BN (BatchNorm (None, 40, 40, 144) 576     block_2_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_2_depthwise_relu (ReLU)  (None, 40, 40, 144) 0      block_2_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_2_project (Conv2D)    (None, 40, 40, 24)  3456    block_2_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_2_project_BN (BatchNormal (None, 40, 40, 24)  96     block_2_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_2_add (Add)        (None, 40, 40, 24)  0      block_1_project_BN[0][0]     
                                 block_2_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_3_expand (Conv2D)     (None, 40, 40, 144) 3456    block_2_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_3_expand_BN (BatchNormali (None, 40, 40, 144) 576     block_3_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_3_expand_relu (ReLU)   (None, 40, 40, 144) 0      block_3_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_3_pad (ZeroPadding2D)   (None, 41, 41, 144) 0      block_3_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_3_depthwise (DepthwiseCon (None, 20, 20, 144) 1296    block_3_pad[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_3_depthwise_BN (BatchNorm (None, 20, 20, 144) 576     block_3_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_3_depthwise_relu (ReLU)  (None, 20, 20, 144) 0      block_3_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_3_project (Conv2D)    (None, 20, 20, 32)  4608    block_3_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_3_project_BN (BatchNormal (None, 20, 20, 32)  128     block_3_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_4_expand (Conv2D)     (None, 20, 20, 192) 6144    block_3_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_4_expand_BN (BatchNormali (None, 20, 20, 192) 768     block_4_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_4_expand_relu (ReLU)   (None, 20, 20, 192) 0      block_4_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_4_depthwise (DepthwiseCon (None, 20, 20, 192) 1728    block_4_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_4_depthwise_BN (BatchNorm (None, 20, 20, 192) 768     block_4_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_4_depthwise_relu (ReLU)  (None, 20, 20, 192) 0      block_4_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_4_project (Conv2D)    (None, 20, 20, 32)  6144    block_4_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_4_project_BN (BatchNormal (None, 20, 20, 32)  128     block_4_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_4_add (Add)        (None, 20, 20, 32)  0      block_3_project_BN[0][0]     
                                 block_4_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_5_expand (Conv2D)     (None, 20, 20, 192) 6144    block_4_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_5_expand_BN (BatchNormali (None, 20, 20, 192) 768     block_5_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_5_expand_relu (ReLU)   (None, 20, 20, 192) 0      block_5_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_5_depthwise (DepthwiseCon (None, 20, 20, 192) 1728    block_5_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_5_depthwise_BN (BatchNorm (None, 20, 20, 192) 768     block_5_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_5_depthwise_relu (ReLU)  (None, 20, 20, 192) 0      block_5_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_5_project (Conv2D)    (None, 20, 20, 32)  6144    block_5_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_5_project_BN (BatchNormal (None, 20, 20, 32)  128     block_5_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_5_add (Add)        (None, 20, 20, 32)  0      block_4_add[0][0]        
                                 block_5_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_6_expand (Conv2D)     (None, 20, 20, 192) 6144    block_5_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_6_expand_BN (BatchNormali (None, 20, 20, 192) 768     block_6_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_6_expand_relu (ReLU)   (None, 20, 20, 192) 0      block_6_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_6_pad (ZeroPadding2D)   (None, 21, 21, 192) 0      block_6_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_6_depthwise (DepthwiseCon (None, 10, 10, 192) 1728    block_6_pad[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_6_depthwise_BN (BatchNorm (None, 10, 10, 192) 768     block_6_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_6_depthwise_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 192) 0      block_6_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_6_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  12288    block_6_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_6_project_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 64)  256     block_6_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_7_expand (Conv2D)     (None, 10, 10, 384) 24576    block_6_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_7_expand_BN (BatchNormali (None, 10, 10, 384) 1536    block_7_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_7_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 384) 0      block_7_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_7_depthwise (DepthwiseCon (None, 10, 10, 384) 3456    block_7_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_7_depthwise_BN (BatchNorm (None, 10, 10, 384) 1536    block_7_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_7_depthwise_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 384) 0      block_7_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_7_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  24576    block_7_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_7_project_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 64)  256     block_7_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_7_add (Add)        (None, 10, 10, 64)  0      block_6_project_BN[0][0]     
                                 block_7_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_8_expand (Conv2D)     (None, 10, 10, 384) 24576    block_7_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_8_expand_BN (BatchNormali (None, 10, 10, 384) 1536    block_8_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_8_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 384) 0      block_8_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_8_depthwise (DepthwiseCon (None, 10, 10, 384) 3456    block_8_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_8_depthwise_BN (BatchNorm (None, 10, 10, 384) 1536    block_8_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_8_depthwise_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 384) 0      block_8_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_8_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  24576    block_8_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_8_project_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 64)  256     block_8_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_8_add (Add)        (None, 10, 10, 64)  0      block_7_add[0][0]        
                                 block_8_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_9_expand (Conv2D)     (None, 10, 10, 384) 24576    block_8_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_9_expand_BN (BatchNormali (None, 10, 10, 384) 1536    block_9_expand[0][0]       
__________________________________________________________________________________________________
block_9_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 384) 0      block_9_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_9_depthwise (DepthwiseCon (None, 10, 10, 384) 3456    block_9_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_9_depthwise_BN (BatchNorm (None, 10, 10, 384) 1536    block_9_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_9_depthwise_relu (ReLU)  (None, 10, 10, 384) 0      block_9_depthwise_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_9_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 64)  24576    block_9_depthwise_relu[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_9_project_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 64)  256     block_9_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_9_add (Add)        (None, 10, 10, 64)  0      block_8_add[0][0]        
                                 block_9_project_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_10_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 384) 24576    block_9_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_10_expand_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 384) 1536    block_10_expand[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_10_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 384) 0      block_10_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_10_depthwise (DepthwiseCo (None, 10, 10, 384) 3456    block_10_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_10_depthwise_BN (BatchNor (None, 10, 10, 384) 1536    block_10_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_10_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 384) 0      block_10_depthwise_BN[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_10_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 96)  36864    block_10_depthwise_relu[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_10_project_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 96)  384     block_10_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_11_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 576) 55296    block_10_project_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_11_expand_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 576) 2304    block_11_expand[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_11_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 576) 0      block_11_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_11_depthwise (DepthwiseCo (None, 10, 10, 576) 5184    block_11_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_11_depthwise_BN (BatchNor (None, 10, 10, 576) 2304    block_11_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_11_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 576) 0      block_11_depthwise_BN[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_11_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 96)  55296    block_11_depthwise_relu[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_11_project_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 96)  384     block_11_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_11_add (Add)       (None, 10, 10, 96)  0      block_10_project_BN[0][0]    
                                 block_11_project_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_12_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 576) 55296    block_11_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_12_expand_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 576) 2304    block_12_expand[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_12_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 576) 0      block_12_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_12_depthwise (DepthwiseCo (None, 10, 10, 576) 5184    block_12_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_12_depthwise_BN (BatchNor (None, 10, 10, 576) 2304    block_12_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_12_depthwise_relu (ReLU) (None, 10, 10, 576) 0      block_12_depthwise_BN[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_12_project (Conv2D)    (None, 10, 10, 96)  55296    block_12_depthwise_relu[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_12_project_BN (BatchNorma (None, 10, 10, 96)  384     block_12_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_12_add (Add)       (None, 10, 10, 96)  0      block_11_add[0][0]        
                                 block_12_project_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_13_expand (Conv2D)    (None, 10, 10, 576) 55296    block_12_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_13_expand_BN (BatchNormal (None, 10, 10, 576) 2304    block_13_expand[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_13_expand_relu (ReLU)   (None, 10, 10, 576) 0      block_13_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_13_pad (ZeroPadding2D)  (None, 11, 11, 576) 0      block_13_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_13_depthwise (DepthwiseCo (None, 5, 5, 576)  5184    block_13_pad[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_13_depthwise_BN (BatchNor (None, 5, 5, 576)  2304    block_13_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_13_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 576)  0      block_13_depthwise_BN[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_13_project (Conv2D)    (None, 5, 5, 160)  92160    block_13_depthwise_relu[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_13_project_BN (BatchNorma (None, 5, 5, 160)  640     block_13_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_14_expand (Conv2D)    (None, 5, 5, 960)  153600   block_13_project_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_14_expand_BN (BatchNormal (None, 5, 5, 960)  3840    block_14_expand[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_14_expand_relu (ReLU)   (None, 5, 5, 960)  0      block_14_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_14_depthwise (DepthwiseCo (None, 5, 5, 960)  8640    block_14_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_14_depthwise_BN (BatchNor (None, 5, 5, 960)  3840    block_14_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_14_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 960)  0      block_14_depthwise_BN[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_14_project (Conv2D)    (None, 5, 5, 160)  153600   block_14_depthwise_relu[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_14_project_BN (BatchNorma (None, 5, 5, 160)  640     block_14_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_14_add (Add)       (None, 5, 5, 160)  0      block_13_project_BN[0][0]    
                                 block_14_project_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_15_expand (Conv2D)    (None, 5, 5, 960)  153600   block_14_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_15_expand_BN (BatchNormal (None, 5, 5, 960)  3840    block_15_expand[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_15_expand_relu (ReLU)   (None, 5, 5, 960)  0      block_15_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_15_depthwise (DepthwiseCo (None, 5, 5, 960)  8640    block_15_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_15_depthwise_BN (BatchNor (None, 5, 5, 960)  3840    block_15_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_15_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 960)  0      block_15_depthwise_BN[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_15_project (Conv2D)    (None, 5, 5, 160)  153600   block_15_depthwise_relu[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_15_project_BN (BatchNorma (None, 5, 5, 160)  640     block_15_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_15_add (Add)       (None, 5, 5, 160)  0      block_14_add[0][0]        
                                 block_15_project_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_16_expand (Conv2D)    (None, 5, 5, 960)  153600   block_15_add[0][0]        
__________________________________________________________________________________________________
block_16_expand_BN (BatchNormal (None, 5, 5, 960)  3840    block_16_expand[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
block_16_expand_relu (ReLU)   (None, 5, 5, 960)  0      block_16_expand_BN[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_16_depthwise (DepthwiseCo (None, 5, 5, 960)  8640    block_16_expand_relu[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
block_16_depthwise_BN (BatchNor (None, 5, 5, 960)  3840    block_16_depthwise[0][0]     
__________________________________________________________________________________________________
block_16_depthwise_relu (ReLU) (None, 5, 5, 960)  0      block_16_depthwise_BN[0][0]   
__________________________________________________________________________________________________
block_16_project (Conv2D)    (None, 5, 5, 320)  307200   block_16_depthwise_relu[0][0]  
__________________________________________________________________________________________________
block_16_project_BN (BatchNorma (None, 5, 5, 320)  1280    block_16_project[0][0]      
__________________________________________________________________________________________________
Conv_1 (Conv2D)         (None, 5, 5, 1280)  409600   block_16_project_BN[0][0]    
__________________________________________________________________________________________________
Conv_1_bn (BatchNormalization) (None, 5, 5, 1280)  5120    Conv_1[0][0]           
__________________________________________________________________________________________________
out_relu (ReLU)         (None, 5, 5, 1280)  0      Conv_1_bn[0][0]         
==================================================================================================
Total params: 2,257,984
Trainable params: 0
Non-trainable params: 2,257,984
__________________________________________________________________________________________________

Thêm đầu phân loại

Để tạo dự đoán từ khối các đối tượng địa lý, hãy tính trung bình trên các vị trí không gian 5x5 không gian, sử dụng lớp tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D để chuyển đổi các đối tượng địa lý thành một vectơ 1280 phần tử duy nhất trên mỗi hình ảnh.

global_average_layer = tf.keras.layers.GlobalAveragePooling2D()
feature_batch_average = global_average_layer(feature_batch)
print(feature_batch_average.shape)
(32, 1280)

Áp dụng lớp tf.keras.layers.Dense để chuyển đổi các tính năng này thành một dự đoán duy nhất cho mỗi hình ảnh. Bạn không cần chức năng kích hoạt ở đây vì dự đoán này sẽ được coi là logit hoặc giá trị dự đoán thô. Số dương dự đoán hạng 1, số âm dự đoán hạng 0.

prediction_layer = tf.keras.layers.Dense(1)
prediction_batch = prediction_layer(feature_batch_average)
print(prediction_batch.shape)
(32, 1)

Xây dựng một mô hình bằng cách xâu chuỗi các lớp tăng dữ liệu, thay đổi tỷ lệ, base_model và tính năng với nhau bằng cách sử dụng API chức năng Keras . Như đã đề cập trước đây, hãy sử dụng training = False vì mô hình của chúng tôi chứa một lớp BatchNormalization.

inputs = tf.keras.Input(shape=(160, 160, 3))
x = data_augmentation(inputs)
x = preprocess_input(x)
x = base_model(x, training=False)
x = global_average_layer(x)
x = tf.keras.layers.Dropout(0.2)(x)
outputs = prediction_layer(x)
model = tf.keras.Model(inputs, outputs)

Biên dịch mô hình

Biên dịch mô hình trước khi đào tạo nó. Vì có hai lớp, hãy sử dụng suy hao entropy chéo nhị phân với from_logits=True vì mô hình cung cấp đầu ra tuyến tính.

base_learning_rate = 0.0001
model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(lr=base_learning_rate),
       loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['accuracy'])
model.summary()
Model: "model"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
input_2 (InputLayer)     [(None, 160, 160, 3)]   0     
_________________________________________________________________
sequential (Sequential)   (None, 160, 160, 3)    0     
_________________________________________________________________
tf.math.truediv (TFOpLambda) (None, 160, 160, 3)    0     
_________________________________________________________________
tf.math.subtract (TFOpLambda (None, 160, 160, 3)    0     
_________________________________________________________________
mobilenetv2_1.00_160 (Functi (None, 5, 5, 1280)    2257984  
_________________________________________________________________
global_average_pooling2d (Gl (None, 1280)       0     
_________________________________________________________________
dropout (Dropout)      (None, 1280)       0     
_________________________________________________________________
dense (Dense)        (None, 1)         1281   
=================================================================
Total params: 2,259,265
Trainable params: 1,281
Non-trainable params: 2,257,984
_________________________________________________________________

Các thông số 2,5 triệu trong MobileNet bị đóng băng, nhưng có 1,2 nghìn thông số có thể đào tạo trong lớp dày đặc. Chúng được phân chia giữa hai đối tượng tf.Variable , trọng lượng và độ lệch.

len(model.trainable_variables)
2

Đào tạo mô hình

Sau khi đào tạo trong 10 kỷ nguyên, bạn sẽ thấy độ chính xác ~ 94% trên bộ xác thực.

initial_epochs = 10

loss0, accuracy0 = model.evaluate(validation_dataset)
26/26 [==============================] - 3s 31ms/step - loss: 0.7321 - accuracy: 0.5349
print("initial loss: {:.2f}".format(loss0))
print("initial accuracy: {:.2f}".format(accuracy0))
initial loss: 0.75
initial accuracy: 0.52
history = model.fit(train_dataset,
          epochs=initial_epochs,
          validation_data=validation_dataset)
Epoch 1/10
63/63 [==============================] - 6s 59ms/step - loss: 0.6367 - accuracy: 0.6295 - val_loss: 0.5070 - val_accuracy: 0.7092
Epoch 2/10
63/63 [==============================] - 3s 51ms/step - loss: 0.4911 - accuracy: 0.7415 - val_loss: 0.3708 - val_accuracy: 0.8218
Epoch 3/10
63/63 [==============================] - 3s 48ms/step - loss: 0.4033 - accuracy: 0.8080 - val_loss: 0.2846 - val_accuracy: 0.8899
Epoch 4/10
63/63 [==============================] - 4s 52ms/step - loss: 0.3427 - accuracy: 0.8385 - val_loss: 0.2322 - val_accuracy: 0.9220
Epoch 5/10
63/63 [==============================] - 3s 51ms/step - loss: 0.2967 - accuracy: 0.8725 - val_loss: 0.1984 - val_accuracy: 0.9356
Epoch 6/10
63/63 [==============================] - 3s 49ms/step - loss: 0.2658 - accuracy: 0.8880 - val_loss: 0.1714 - val_accuracy: 0.9455
Epoch 7/10
63/63 [==============================] - 3s 50ms/step - loss: 0.2503 - accuracy: 0.8880 - val_loss: 0.1592 - val_accuracy: 0.9517
Epoch 8/10
63/63 [==============================] - 3s 49ms/step - loss: 0.2422 - accuracy: 0.8955 - val_loss: 0.1412 - val_accuracy: 0.9554
Epoch 9/10
63/63 [==============================] - 3s 49ms/step - loss: 0.2124 - accuracy: 0.9100 - val_loss: 0.1308 - val_accuracy: 0.9604
Epoch 10/10
63/63 [==============================] - 3s 49ms/step - loss: 0.2199 - accuracy: 0.9055 - val_loss: 0.1193 - val_accuracy: 0.9691

Đường cong học tập

Chúng ta hãy xem xét các đường cong học tập về độ chính xác / mất mát của quá trình đào tạo và xác thực khi sử dụng mô hình cơ sở MobileNet V2 làm trình trích xuất tính năng cố định.

acc = history.history['accuracy']
val_acc = history.history['val_accuracy']

loss = history.history['loss']
val_loss = history.history['val_loss']

plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(acc, label='Training Accuracy')
plt.plot(val_acc, label='Validation Accuracy')
plt.legend(loc='lower right')
plt.ylabel('Accuracy')
plt.ylim([min(plt.ylim()),1])
plt.title('Training and Validation Accuracy')

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(loss, label='Training Loss')
plt.plot(val_loss, label='Validation Loss')
plt.legend(loc='upper right')
plt.ylabel('Cross Entropy')
plt.ylim([0,1.0])
plt.title('Training and Validation Loss')
plt.xlabel('epoch')
plt.show()

png

Ở mức độ thấp hơn, đó là vì các chỉ số đào tạo báo cáo mức trung bình cho một kỷ nguyên, trong khi các chỉ số xác thực được đánh giá sau kỷ nguyên đó, vì vậy các chỉ số xác thực sẽ thấy một mô hình đã được đào tạo lâu hơn một chút.

Tinh chỉnh

Trong thử nghiệm trích xuất tính năng, bạn chỉ đào tạo một vài lớp trên đầu mô hình cơ sở MobileNet V2. Trọng số của mạng được đào tạo trước không được cập nhật trong quá trình đào tạo.

Một cách để tăng hiệu suất hơn nữa là đào tạo (hoặc "tinh chỉnh") trọng số của các lớp trên cùng của mô hình được đào tạo trước cùng với việc đào tạo bộ phân loại mà bạn đã thêm. Quá trình đào tạo sẽ buộc các trọng số phải được điều chỉnh từ bản đồ đối tượng địa lý chung sang đối tượng địa lý được liên kết cụ thể với tập dữ liệu.

Ngoài ra, bạn nên cố gắng tinh chỉnh một số lượng nhỏ các lớp trên cùng thay vì toàn bộ mô hình MobileNet. Trong hầu hết các mạng phức hợp, lớp càng cao thì nó càng chuyên biệt. Một số lớp đầu tiên học các tính năng rất đơn giản và chung chung, khái quát cho hầu hết các loại hình ảnh. Khi bạn đi lên cao hơn, các tính năng ngày càng cụ thể hơn đối với tập dữ liệu mà mô hình được đào tạo trên đó. Mục tiêu của việc tinh chỉnh là để điều chỉnh các tính năng chuyên biệt này để hoạt động với tập dữ liệu mới, thay vì ghi đè lên cách học chung chung.

Bỏ đóng băng các lớp trên cùng của mô hình

Tất cả những gì bạn cần làm là giải base_model và đặt các lớp dưới cùng là không thể đào tạo được. Sau đó, bạn nên biên dịch lại mô hình (cần thiết để những thay đổi này có hiệu lực) và tiếp tục đào tạo.

base_model.trainable = True
# Let's take a look to see how many layers are in the base model
print("Number of layers in the base model: ", len(base_model.layers))

# Fine-tune from this layer onwards
fine_tune_at = 100

# Freeze all the layers before the `fine_tune_at` layer
for layer in base_model.layers[:fine_tune_at]:
 layer.trainable = False
Number of layers in the base model: 154

Biên dịch mô hình

Khi bạn đang đào tạo một mô hình lớn hơn nhiều và muốn đọc các trọng số đã được huấn luyện trước, điều quan trọng là phải sử dụng tỷ lệ học tập thấp hơn ở giai đoạn này. Nếu không, mô hình của bạn có thể bị quá tải rất nhanh.

model.compile(loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
       optimizer = tf.keras.optimizers.RMSprop(lr=base_learning_rate/10),
       metrics=['accuracy'])
model.summary()
Model: "model"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
input_2 (InputLayer)     [(None, 160, 160, 3)]   0     
_________________________________________________________________
sequential (Sequential)   (None, 160, 160, 3)    0     
_________________________________________________________________
tf.math.truediv (TFOpLambda) (None, 160, 160, 3)    0     
_________________________________________________________________
tf.math.subtract (TFOpLambda (None, 160, 160, 3)    0     
_________________________________________________________________
mobilenetv2_1.00_160 (Functi (None, 5, 5, 1280)    2257984  
_________________________________________________________________
global_average_pooling2d (Gl (None, 1280)       0     
_________________________________________________________________
dropout (Dropout)      (None, 1280)       0     
_________________________________________________________________
dense (Dense)        (None, 1)         1281   
=================================================================
Total params: 2,259,265
Trainable params: 1,862,721
Non-trainable params: 396,544
_________________________________________________________________
len(model.trainable_variables)
56

Tiếp tục đào tạo mô hình

Nếu bạn được đào tạo để hội tụ sớm hơn, bước này sẽ cải thiện độ chính xác của bạn lên một vài điểm phần trăm.

fine_tune_epochs = 10
total_epochs = initial_epochs + fine_tune_epochs

history_fine = model.fit(train_dataset,
             epochs=total_epochs,
             initial_epoch=history.epoch[-1],
             validation_data=validation_dataset)
Epoch 10/20
63/63 [==============================] - 8s 65ms/step - loss: 0.1731 - accuracy: 0.9271 - val_loss: 0.0527 - val_accuracy: 0.9752
Epoch 11/20
63/63 [==============================] - 3s 50ms/step - loss: 0.1111 - accuracy: 0.9536 - val_loss: 0.0416 - val_accuracy: 0.9876
Epoch 12/20
63/63 [==============================] - 3s 50ms/step - loss: 0.1153 - accuracy: 0.9520 - val_loss: 0.0446 - val_accuracy: 0.9814
Epoch 13/20
63/63 [==============================] - 3s 51ms/step - loss: 0.0909 - accuracy: 0.9615 - val_loss: 0.0354 - val_accuracy: 0.9814
Epoch 14/20
63/63 [==============================] - 3s 51ms/step - loss: 0.0932 - accuracy: 0.9626 - val_loss: 0.0327 - val_accuracy: 0.9851
Epoch 15/20
63/63 [==============================] - 3s 51ms/step - loss: 0.0765 - accuracy: 0.9679 - val_loss: 0.0353 - val_accuracy: 0.9827
Epoch 16/20
63/63 [==============================] - 3s 51ms/step - loss: 0.0670 - accuracy: 0.9738 - val_loss: 0.0354 - val_accuracy: 0.9851
Epoch 17/20
63/63 [==============================] - 3s 50ms/step - loss: 0.0679 - accuracy: 0.9741 - val_loss: 0.0268 - val_accuracy: 0.9901
Epoch 18/20
63/63 [==============================] - 3s 50ms/step - loss: 0.0665 - accuracy: 0.9711 - val_loss: 0.0290 - val_accuracy: 0.9864
Epoch 19/20
63/63 [==============================] - 3s 50ms/step - loss: 0.0444 - accuracy: 0.9873 - val_loss: 0.0370 - val_accuracy: 0.9889
Epoch 20/20
63/63 [==============================] - 3s 50ms/step - loss: 0.0560 - accuracy: 0.9778 - val_loss: 0.0300 - val_accuracy: 0.9851

Chúng ta hãy xem xét các đường cong học tập về độ chính xác / mất mát của quá trình đào tạo và xác thực khi tinh chỉnh một vài lớp cuối cùng của mô hình cơ sở MobileNet V2 và đào tạo bộ phân loại trên đó. Mất xác thực cao hơn nhiều so với mất đào tạo, vì vậy bạn có thể nhận được một số trang bị quá mức.

Bạn cũng có thể nhận được một số trang bị quá mức vì bộ đào tạo mới tương đối nhỏ và tương tự như bộ dữ liệu MobileNet V2 ban đầu.

Sau khi tinh chỉnh, mô hình gần như đạt đến 98% độ chính xác trên bộ xác nhận.

acc += history_fine.history['accuracy']
val_acc += history_fine.history['val_accuracy']

loss += history_fine.history['loss']
val_loss += history_fine.history['val_loss']
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(acc, label='Training Accuracy')
plt.plot(val_acc, label='Validation Accuracy')
plt.ylim([0.8, 1])
plt.plot([initial_epochs-1,initial_epochs-1],
     plt.ylim(), label='Start Fine Tuning')
plt.legend(loc='lower right')
plt.title('Training and Validation Accuracy')

plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(loss, label='Training Loss')
plt.plot(val_loss, label='Validation Loss')
plt.ylim([0, 1.0])
plt.plot([initial_epochs-1,initial_epochs-1],
     plt.ylim(), label='Start Fine Tuning')
plt.legend(loc='upper right')
plt.title('Training and Validation Loss')
plt.xlabel('epoch')
plt.show()

png

Đánh giá và dự đoán

Cuối cùng, bạn có thể xác minh hiệu suất của mô hình trên dữ liệu mới bằng cách sử dụng bộ thử nghiệm.

loss, accuracy = model.evaluate(test_dataset)
print('Test accuracy :', accuracy)
6/6 [==============================] - 0s 35ms/step - loss: 0.0370 - accuracy: 0.9844
Test accuracy : 0.984375

Và bây giờ bạn đã sẵn sàng sử dụng mô hình này để dự đoán xem vật nuôi của bạn là mèo hay chó.

#Retrieve a batch of images from the test set
image_batch, label_batch = test_dataset.as_numpy_iterator().next()
predictions = model.predict_on_batch(image_batch).flatten()

# Apply a sigmoid since our model returns logits
predictions = tf.nn.sigmoid(predictions)
predictions = tf.where(predictions < 0.5, 0, 1)

print('Predictions:\n', predictions.numpy())
print('Labels:\n', label_batch)

plt.figure(figsize=(10, 10))
for i in range(9):
 ax = plt.subplot(3, 3, i + 1)
 plt.imshow(image_batch[i].astype("uint8"))
 plt.title(class_names[predictions[i]])
 plt.axis("off")
Predictions:
 [0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0]
Labels:
 [0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0]

png

Tóm lược

 • Sử dụng mô hình được đào tạo trước để trích xuất đối tượng địa lý : Khi làm việc với một tập dữ liệu nhỏ, một thực tế phổ biến là tận dụng các tính năng được học bởi một mô hình được đào tạo trên một tập dữ liệu lớn hơn trong cùng một miền. Điều này được thực hiện bằng cách khởi tạo mô hình được đào tạo trước và thêm một bộ phân loại được kết nối đầy đủ ở trên cùng. Mô hình được đào tạo trước bị "đóng băng" và chỉ các trọng số của bộ phân loại được cập nhật trong quá trình đào tạo. Trong trường hợp này, cơ sở tích hợp đã trích xuất tất cả các tính năng được liên kết với mỗi hình ảnh và bạn chỉ cần đào tạo một bộ phân loại xác định lớp hình ảnh cho tập hợp các tính năng được trích xuất đó.

 • Tinh chỉnh mô hình được đào tạo trước : Để cải thiện hơn nữa hiệu suất, người ta có thể muốn sử dụng lại các lớp cấp cao nhất của các mô hình được đào tạo trước sang tập dữ liệu mới thông qua tinh chỉnh. Trong trường hợp này, bạn đã điều chỉnh trọng số của mình để mô hình của bạn học được các tính năng cấp cao cụ thể cho tập dữ liệu. Kỹ thuật này thường được khuyến nghị khi tập dữ liệu huấn luyện lớn và rất giống với tập dữ liệu gốc mà mô hình huấn luyện trước đã được huấn luyện.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập hướng dẫn học Chuyển giao .

# MIT License
#
# Copyright (c) 2017 François Chollet                                                          # IGNORE_COPYRIGHT: cleared by OSS licensing
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
# THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
# FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
# DEALINGS IN THE SOFTWARE.