efron_morris75

 • توضیحات :

میانگین ضربه زدن 18 بازیکن لیگ برتر بیسبال در 45 بازی اول خود در فصل 1970، همراه با میانگین ضربات آنها برای باقی مانده فصل.

داده‌ها از جدول موجود در مقاله، همانطور که برای مطالعات موردی با استفاده از Stan و PyMC3 استفاده می‌شود، با افزودن ستون‌هایی که به صراحت تعداد خفاش‌ها را در اوایل فصل فهرست می‌کنند، و همچنین در خفاش‌ها و ضربه‌ها برای فصل کامل، اصلاح شده است. .

شکاف مثال ها
'train' 18
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'At-Bats': int32,
  'BattingAverage': float32,
  'FirstName': string,
  'Hits': int32,
  'LastName': string,
  'RemainingAt-Bats': int32,
  'RemainingAverage': float32,
  'SeasonAt-Bats': int32,
  'SeasonAverage': float32,
  'SeasonHits': int32,
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
در خفاش ها تانسور int32
BattingAverage تانسور float32
نام کوچک تانسور رشته
بازدید تانسور int32
نام خانوادگی تانسور رشته
RemainingAt-Bats تانسور int32
RemainingAverage تانسور float32
SeasonAt-Bat تانسور int32
میانگین فصل تانسور float32
SeasonHits تانسور int32
 • نقل قول :
@article{efron1975data,
 title={Data analysis using Stein's estimator and its generalizations},
 author={Efron, Bradley and Morris, Carl},
 journal={Journal of the American Statistical Association},
 volume={70},
 number={350},
 pages={311--319},
 year={1975},
 publisher={Taylor \& Francis}
}
،

 • توضیحات :

میانگین ضربه زدن 18 بازیکن لیگ برتر بیسبال در 45 بازی اول خود در فصل 1970، همراه با میانگین ضربات آنها برای باقی مانده فصل.

داده‌ها از جدول موجود در مقاله، همانطور که برای مطالعات موردی با استفاده از Stan و PyMC3 استفاده می‌شود، با افزودن ستون‌هایی که به صراحت تعداد خفاش‌ها را در اوایل فصل فهرست می‌کنند، و همچنین در خفاش‌ها و ضربه‌ها برای فصل کامل، اصلاح شده است. .

شکاف مثال ها
'train' 18
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'At-Bats': int32,
  'BattingAverage': float32,
  'FirstName': string,
  'Hits': int32,
  'LastName': string,
  'RemainingAt-Bats': int32,
  'RemainingAverage': float32,
  'SeasonAt-Bats': int32,
  'SeasonAverage': float32,
  'SeasonHits': int32,
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
در خفاش ها تانسور int32
BattingAverage تانسور float32
نام کوچک تانسور رشته
بازدید تانسور int32
نام خانوادگی تانسور رشته
RemainingAt-Bats تانسور int32
RemainingAverage تانسور float32
SeasonAt-Bat تانسور int32
میانگین فصل تانسور float32
SeasonHits تانسور int32
 • نقل قول :
@article{efron1975data,
 title={Data analysis using Stein's estimator and its generalizations},
 author={Efron, Bradley and Morris, Carl},
 journal={Journal of the American Statistical Association},
 volume={70},
 number={350},
 pages={311--319},
 year={1975},
 publisher={Taylor \& Francis}
}