tf_flowers

Một bộ lớn các hình ảnh của hoa

Tách ra ví dụ
'train' 3.670
  • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
})
  • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng Dtype Sự miêu tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (Không, Không có, 3) uint8
nhãn LớpNhãn int64

Hình dung

  • trích dẫn :
@ONLINE {tfflowers,
author = "The TensorFlow Team",
title = "Flowers",
month = "jan",
year = "2019",
url = "http://download.tensorflow.org/example_images/flower_photos.tgz" }