dòng chảy :: phục vụ :: RegressorInterface

Đây là một lớp trừu tượng.

#include <regressor.h>

Giao diện bất khả tri mô hình để thực hiện hồi quy.

Bản tóm tắt

Các triển khai cụ thể sẽ tồn tại cho các loại mô hình khác nhau (ví dụ: TensorFlow SavedModel) có thể chuyển đổi yêu cầu thành đầu vào dành riêng cho mô hình và biết cách chuyển đầu ra thành một RegressionResult chung.

Người xây dựng và Người phá hủy

~RegressorInterface ()

Chức năng công cộng

Regress (const RegressionRequest & request, RegressionResult *result)=0
virtual Status
Đưa ra một RegressionRequest, điền vào RegressionResult với kết quả.

Chức năng công cộng

Thoái lui

virtual Status Regress(
  const RegressionRequest & request,
  RegressionResult *result
)=0

Đưa ra một RegressionRequest, điền vào RegressionResult với kết quả.

Thông tin chi tiết
Thông số
request
Yêu cầu đầu vào chỉ định mô hình / chữ ký để truy vấn cùng với tải trọng dữ liệu.
result
Kết quả hồi quy đầu ra sẽ được điền.
Lợi nhuận
Một đối tượng trạng thái cho biết thành công hay thất bại.

~ RegressorInterface

virtual  ~RegressorInterface()=default