dòng chảy :: phục vụ :: Bộ tải :: metadata

#include <loader.h>

Siêu dữ liệu bao gồm ServableId.

Bản tóm tắt

Thuộc tính công cộng

servable_id
ServableId

Thuộc tính công cộng

servable_id

ServableId tensorflow::serving::Loader::Metadata::servable_id