Lướt nhanh nâng cao TensorFlow 2.0

Xem trên TensorFlow.org Chạy trên Google Colab Xem mã nguồn trên GitHub Tải notebook

Để đăng ký dịch hoặc duyệt lại nội dung bản dịch, các bạn hãy liên hệ docs@tensorflow.org.

Đây là một tệp notebook Google Colaboratory. Các chương trình Python sẽ chạy trực tiếp trong trình duyệt, giúp bạn dễ dàng tìm hiểu và sử dụng TensorFlow. Để làm theo giáo trình này, chạy notebook trên Google Colab bằng cách nhấp vào nút ở đầu trang.

 1. Trong Colab, kết nối đến Python runtime: Ở phía trên cùng bên phải của thanh menu, chọn CONNECT.
 2. Chạy tất cả các ô chứa mã trong notebook: Chọn Runtime > Run all.

Tải và cài đặt TensorFlow 2.0 RC.

Import TensorFlow vào chương trình:

from __future__ import absolute_import, division, print_function, unicode_literals

import tensorflow as tf

from tensorflow.keras.layers import Dense, Flatten, Conv2D
from tensorflow.keras import Model

Load và chuẩn bị tập dữ liệu MNIST.

mnist = tf.keras.datasets.mnist

(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
x_train, x_test = x_train / 255.0, x_test / 255.0

# Add a channels dimension
x_train = x_train[..., tf.newaxis]
x_test = x_test[..., tf.newaxis]

Dùng tf.data để xáo trộn tập dữ liệu:

train_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices(
  (x_train, y_train)).shuffle(10000).batch(32)

test_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((x_test, y_test)).batch(32)

Xây dựng mô hình tf.keras với subclassing API của Keras:

class MyModel(Model):
 def __init__(self):
  super(MyModel, self).__init__()
  self.conv1 = Conv2D(32, 3, activation='relu')
  self.flatten = Flatten()
  self.d1 = Dense(128, activation='relu')
  self.d2 = Dense(10, activation='softmax')

 def call(self, x):
  x = self.conv1(x)
  x = self.flatten(x)
  x = self.d1(x)
  return self.d2(x)

# Create an instance of the model
model = MyModel()

Chọn trình tối ưu hoá (optimizer) và hàm thiệt hại (loss) để huấn luyện:

loss_object = tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy()

optimizer = tf.keras.optimizers.Adam()

Chọn số liệu để đo lường thiệt hại (loss) và độ chính xác (accuracy) của mô hình. Các số liệu này tích lũy các giá trị qua các epoch và sau đó in kết quả tổng thể.

train_loss = tf.keras.metrics.Mean(name='train_loss')
train_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name='train_accuracy')

test_loss = tf.keras.metrics.Mean(name='test_loss')
test_accuracy = tf.keras.metrics.SparseCategoricalAccuracy(name='test_accuracy')

Dùng tf.GradientTape để huấn luyện:

@tf.function
def train_step(images, labels):
 with tf.GradientTape() as tape:
  predictions = model(images)
  loss = loss_object(labels, predictions)
 gradients = tape.gradient(loss, model.trainable_variables)
 optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))

 train_loss(loss)
 train_accuracy(labels, predictions)

Kiểm thử mô hình:

@tf.function
def test_step(images, labels):
 predictions = model(images)
 t_loss = loss_object(labels, predictions)

 test_loss(t_loss)
 test_accuracy(labels, predictions)
EPOCHS = 5

for epoch in range(EPOCHS):
 for images, labels in train_ds:
  train_step(images, labels)

 for test_images, test_labels in test_ds:
  test_step(test_images, test_labels)

 template = 'Epoch {}, Loss: {}, Accuracy: {}, Test Loss: {}, Test Accuracy: {}'
 print(template.format(epoch+1,
            train_loss.result(),
            train_accuracy.result()*100,
            test_loss.result(),
            test_accuracy.result()*100))

 # Reset the metrics for the next epoch
 train_loss.reset_states()
 train_accuracy.reset_states()
 test_loss.reset_states()
 test_accuracy.reset_states()
WARNING:tensorflow:Layer my_model is casting an input tensor from dtype float64 to the layer's dtype of float32, which is new behavior in TensorFlow 2. The layer has dtype float32 because it's dtype defaults to floatx.

If you intended to run this layer in float32, you can safely ignore this warning. If in doubt, this warning is likely only an issue if you are porting a TensorFlow 1.X model to TensorFlow 2.

To change all layers to have dtype float64 by default, call `tf.keras.backend.set_floatx('float64')`. To change just this layer, pass dtype='float64' to the layer constructor. If you are the author of this layer, you can disable autocasting by passing autocast=False to the base Layer constructor.

Epoch 1, Loss: 0.13277879357337952, Accuracy: 95.96666717529297, Test Loss: 0.06489645689725876, Test Accuracy: 97.8699951171875
Epoch 2, Loss: 0.0434073843061924, Accuracy: 98.625, Test Loss: 0.054871298372745514, Test Accuracy: 98.30999755859375
Epoch 3, Loss: 0.023670721799135208, Accuracy: 99.21666717529297, Test Loss: 0.05342269688844681, Test Accuracy: 98.27999877929688
Epoch 4, Loss: 0.014455059543251991, Accuracy: 99.52999877929688, Test Loss: 0.05636950209736824, Test Accuracy: 98.43000030517578
Epoch 5, Loss: 0.01113869994878769, Accuracy: 99.63666534423828, Test Loss: 0.06543997675180435, Test Accuracy: 98.4000015258789

Mô hình phân loại ảnh này, sau khi được huấn luyện bằng tập dữ liệu trên, đạt độ chính xác (accuracy) ~98%. Để tìm hiểu thêm, bạn có thể đọc Giáo trình TensorFlow.