dòng chảy :: phục vụ :: SharedPtrHandle

#include <servable_handle.h>

An thực hiện UntypedServableHandle sử dụng shared_ptr để làm ref đếm trên Loader sở hữu thể phân phát.

Bản tóm tắt

Di sản

Inherits từ: tensorflow :: phục vụ :: UntypedServableHandle

Người xây dựng và Người phá hủy

SharedPtrHandle (const ServableId & id, std::shared_ptr< Loader > loader)
~SharedPtrHandle ()

Chức năng công cộng

id () const override
virtual const ServableId &
servable () override
virtual AnyPtr

Chức năng công cộng

SharedPtrHandle

 SharedPtrHandle(
  const ServableId & id,
  std::shared_ptr< Loader > loader
)

Tôi

virtual const ServableId & id() const override

có thể phục vụ

virtual AnyPtr servable() override

~ SharedPtrHandle

 ~SharedPtrHandle() override=default