dòng chảy :: phục vụ :: UntypedServableHandle

Đây là một lớp trừu tượng.

#include <servable_handle.h>

Một phi templatized xử lý cho một thể phân phát, sử dụng trong nội bộ quản lý để lấy một kiểu xóa đối tượng thể phân phát từ Loader .

Bản tóm tắt

Tay cầm giữ cho đối tượng bên dưới tồn tại miễn là tay cầm còn sống. Giao diện người dùng không nên giữ nó trong một thời gian dài, vì việc giữ nó có thể trì hoãn việc tải lại có thể phục vụ.

Di sản

Chỉ đạo lớp con biết: tensorflow :: phục vụ :: SharedPtrHandle

Người xây dựng và Người phá hủy

~UntypedServableHandle ()

Chức năng công cộng

id () const =0
virtual const ServableId &
servable ()=0
virtual AnyPtr

Chức năng công cộng

Tôi

virtual const ServableId & id() const =0

có thể phục vụ

virtual AnyPtr servable()=0

~ UntypedServableHandle

virtual  ~UntypedServableHandle()=default