אופרנד

ממשק ציבורי Operand
תת-מחלקות עקיפות ידועות

ממשק מיושם על ידי אופרנדים של פעולת TensorFlow.

שימוש לדוגמה:

// The "decodeJpeg" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Operand<UInt8> decodeJpeg = ops.image().decodeJpeg(...);
 ops.math().cast(decodeJpeg, DataType.FLOAT);

 // The output "y" of the "unique" operation can be used as an operand to the "cast" operation
 Output<Integer> y = ops.array().unique(...).y();
 ops.math().cast(y, Float.class);

 // The "split" operation can be used as operand list to the "concat" operation
 Iterable<? extends Operand<Float>> split = ops.array().split(...);
 ops.array().concat(0, split);
 

שיטות ציבוריות

פלט מופשט <T>
asOutput ()
מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

שיטות ציבוריות

תקציר ציבורי פלט <T> asOutput ()

מחזירה את הידית הסמלית של טנזור.

כניסות לפעולות TensorFlow הן יציאות של פעולת TensorFlow אחרת. שיטה זו משמשת להשגת ידית סמלית המייצגת את חישוב הקלט.

ראה גם