از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

Ops های دولتی

خلاصه

کلاس ها

tensorflow :: ops :: اختصاص دادن

با اختصاص "مقدار" به آن "ref" را به روز کنید.

tensorflow :: ops :: AssignAdd

"ref" را با افزودن "value" به آن به روز کنید.

tensorflow :: ops :: AssignSub

"ref" را با کم کردن "مقدار" از آن به روز کنید.

tensorflow :: ops :: CountUpTo

"ref" را افزایش می دهد تا زمانی که به "حد" برسد.

tensorflow :: ops :: DestroyTemenVariable

متغیر موقت را از بین می برد و مقدار نهایی آن را برمی گرداند.

tensorflow :: ops :: IsVariableInitialized

بررسی می کند که آیا یک تنسور مقداردهی اولیه شده است یا خیر.

tensorflow :: ops :: ResourceCountUpTo

متغیرهای افزایشی که توسط "منبع" به آن اشاره می شود تا زمانی که به "حد" برسد.

tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdAdd

علاوه بر پراکندگی مقادیر یا برشهای منفرد ، در یک متغیر اعمال می شود .

tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdSub

تفریق ناچیزی را برای مقادیر یا برشهای منفرد در یک متغیر اعمال می کند .

tensorflow :: ops :: ResourceScatterNdUpdate

updates برای مقادیر یا برش های منفرد موجود در یک داده اعمال می شود.

tensorflow :: ops :: ScatterAdd

به روزرسانی های پراکنده را به یک مرجع متغیر اضافه می کند.

tensorflow :: ops :: ScatterDiv

یک مرجع متغیر را با به روزرسانی های کم تقسیم می کند.

tensorflow :: ops :: ScatterMax

با استفاده از max کار ، به روزرسانی های پراکنده را به یک مرجع متغیر کاهش می دهد.

tensorflow :: ops :: ScatterMin

با استفاده از عملکرد min به روزرسانی های پراکنده را به یک مرجع متغیر کاهش می دهد.

tensorflow :: ops :: ScatterMul

به روزرسانی های پراکنده را در یک مرجع متغیر ضرب می کند.

tensorflow :: ops :: ScatterNdAdd

علاوه بر پراکندگی مقادیر یا برشهای منفرد ، در یک متغیر اعمال می شود .

tensorflow :: ops :: ScatterNdSub

از تفریق کم برای مقادیر یا برشهای منفرد در یک متغیر استفاده می کند .

tensorflow :: ops :: ScatterNdUpdate

updates برای مقادیر یا برش های منفرد موجود در یک داده اعمال می شود.

tensorflow :: ops :: ScatterSub

به روزرسانی های پراکنده را به یک مرجع متغیر کم می کند.

tensorflow :: ops :: ScatterUpdate

به روزرسانی های پراکنده را به یک منبع متغیر اعمال می کند.

tensorflow :: ops :: Tem დროVariable

تنسوری را برمی گرداند که ممکن است جهش یافته باشد ، اما فقط در یک مرحله باقی می ماند.

tensorflow :: ops :: متغیر

حالت را به صورت تنسور نگه می دارد که در طی مراحل پایدار است.