عملیات ایالتی

خلاصه

کلاس ها

tensorflow:: ops:: اختصاص دهید

"ref" را با اختصاص دادن "value" به آن به روز کنید.

tensorflow:: ops:: AssignAdd

"ref" را با افزودن "value" به آن به روز کنید.

tensorflow:: ops:: AssignSub

"ref" را با کم کردن "value" از آن به روز کنید.

tensorflow:: ops:: CountUpTo

"ref" را تا رسیدن به "حد" افزایش می دهد.

tensorflow:: ops:: DestroyTemporaryVariable

متغیر موقت را از بین می برد و مقدار نهایی آن را برمی گرداند.

tensorflow:: ops:: IsVariableInitialized

بررسی می کند که آیا یک تانسور مقداردهی اولیه شده است یا خیر.

tensorflow:: ops:: ResourceCountUpTo

متغیری که توسط "منبع" به آن اشاره شده است را افزایش می دهد تا زمانی که به "حد" برسد.

tensorflow:: ops:: ResourceScatterNdAdd

اضافه کردن پراکنده را به مقادیر یا برش های فردی در یک متغیر اعمال می کند.

tensorflow:: ops:: ResourceScatterNdSub

تفریق پراکنده را برای مقادیر یا برش های فردی در یک متغیر اعمال می کند.

tensorflow:: ops:: ResourceScatterNdUpdate

updates پراکنده را برای مقادیر یا برش‌های فردی در یک داده اعمال می‌کند.

tensorflow:: ops:: ScatterAdd

به روز رسانی های پراکنده را به یک مرجع متغیر اضافه می کند.

tensorflow:: ops:: ScatterDiv

یک مرجع متغیر را بر به‌روزرسانی‌های پراکنده تقسیم می‌کند.

tensorflow:: ops:: ScatterMax

به روز رسانی های پراکنده را با استفاده از عملیات max به یک مرجع متغیر کاهش می دهد.

tensorflow:: ops:: ScatterMin

با استفاده از عملیات min ، به روز رسانی های پراکنده را به یک مرجع متغیر کاهش می دهد.

tensorflow:: ops:: ScatterMul

به روز رسانی های پراکنده را در یک مرجع متغیر ضرب می کند.

tensorflow:: ops:: ScatterNdAdd

اضافه کردن پراکنده را به مقادیر یا برش های فردی در یک متغیر اعمال می کند.

tensorflow:: ops:: ScatterNdSub

تفریق پراکنده را برای مقادیر یا برش های فردی در یک متغیر اعمال می کند.

tensorflow:: ops:: ScatterNdUpdate

updates پراکنده را برای مقادیر یا برش‌های فردی در یک داده اعمال می‌کند.

tensorflow:: ops:: ScatterSub

به روز رسانی های پراکنده را از یک مرجع متغیر کم می کند.

tensorflow:: ops:: ScatterUpdate

به روز رسانی های پراکنده را برای یک مرجع متغیر اعمال می کند.

tensorflow:: ops:: TemporaryVariable

تانسوری را برمی‌گرداند که ممکن است جهش یافته باشد، اما فقط در یک مرحله باقی می‌ماند.

tensorflow:: ops:: متغیر

حالت را به شکل یک تانسور نگه می دارد که در تمام مراحل باقی می ماند.