برآوردگرهای پیش ساخته

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

این آموزش به شما نشان می دهد که چگونه می توانید مشکل طبقه بندی Iris را در TensorFlow با استفاده از Estimators حل کنید. برآوردگر یک نمای سطح بالا از یک مدل کامل TensorFlow است. برای جزئیات بیشتر برآوردگرهای .

اول کار های مهم

برای شروع ، ابتدا TensorFlow و تعدادی کتابخانه مورد نیاز خود را وارد کنید.

import tensorflow as tf

import pandas as pd
2021-07-09 01:21:17.647127: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0

مجموعه داده ها

نمونه برنامه در این سند ایجاد و آزمون یک مدل است که طبقه بندی جنس زنبق و سوسن گل به سه گونه مختلف بر اساس اندازه آنها کاسبرگ و گلبرگ .

شما با استفاده از مجموعه داده Iris یک مدل را آموزش خواهید داد. مجموعه داده جنس زنبق و سوسن شامل چهار ویژگی و یک برچسب . این چهار ویژگی ویژگیهای گیاه شناسی زیر گلهای گل زنبق را مشخص می کند:

 • طول کاسبرگ
 • عرض کاسبرگ
 • طول گلبرگ
 • عرض گلبرگ

بر اساس این اطلاعات ، می توانید چند ثابت مفید برای تجزیه و تحلیل داده ها تعریف کنید:

CSV_COLUMN_NAMES = ['SepalLength', 'SepalWidth', 'PetalLength', 'PetalWidth', 'Species']
SPECIES = ['Setosa', 'Versicolor', 'Virginica']

بعد ، مجموعه داده Iris را با استفاده از Keras و Pandas بارگیری و تجزیه کنید. توجه داشته باشید که شما مجموعه داده های متمایزی را برای آموزش و آزمایش نگه می دارید.

train_path = tf.keras.utils.get_file(
  "iris_training.csv", "https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/iris_training.csv")
test_path = tf.keras.utils.get_file(
  "iris_test.csv", "https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/iris_test.csv")

train = pd.read_csv(train_path, names=CSV_COLUMN_NAMES, header=0)
test = pd.read_csv(test_path, names=CSV_COLUMN_NAMES, header=0)
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/iris_training.csv
8192/2194 [================================================================================================================] - 0s 0us/step
Downloading data from https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/iris_test.csv
8192/573 [============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================] - 0s 0us/step

می توانید داده های خود را بررسی کنید تا ببینید که دارای چهار ستون ویژگی شناور و یک برچسب int32 هستید.

train.head()

برای هر یک از مجموعه های داده ، برچسب ها را جدا کنید ، که مدل برای پیش بینی آنها آموزش دیده است.

train_y = train.pop('Species')
test_y = test.pop('Species')

# The label column has now been removed from the features.
train.head()

مروری بر برنامه نویسی با برآوردگران

اکنون که داده ها را تنظیم کرده اید ، می توانید یک مدل را با استفاده از برآورد کننده TensorFlow تعریف کنید. یک برآوردگر هر کلاس مشتق شده از است tf.estimator.Estimator . TensorFlow مجموعه ای از فراهم می کند tf.estimator (به عنوان مثال، LinearRegressor ) پیاده سازی الگوریتم های مشترک ML. فراتر از آن، شما ممکن است خود را ارسال برآوردگرهای سفارشی . توصیه می شود هنگام شروع به کار از برآوردگرهای از پیش ساخته شده استفاده کنید.

برای نوشتن یک برنامه TensorFlow بر اساس برآوردگرهای از پیش ساخته شده ، باید کارهای زیر را انجام دهید:

 • یک یا چند تابع ورودی ایجاد کنید.
 • ستون های ویژگی مدل را تعریف کنید.
 • Instantiate a Estimator ، ستون های ویژگی و پارامترهای مختلف را مشخص کنید.
 • یک یا چند روش را بر روی شیء Estimator فراخوانی کنید و تابع ورودی مناسب را به عنوان منبع داده ارسال کنید.

بیایید ببینیم که چگونه این وظایف برای طبقه بندی عنبیه انجام می شود.

ایجاد توابع ورودی

شما باید توابع ورودی برای ارائه داده ها برای آموزش ، ارزیابی و پیش بینی ایجاد کنید.

یک تابع ورودی یک تابع که برمی گرداند است tf.data.Dataset شی که خروجی زیر تاپل دو عنصر:

 • features - فرهنگ لغت پایتون که در آن:
  • هر کلید نام یک ویژگی است.
  • هر مقدار یک آرایه است که شامل تمام مقادیر آن ویژگی است.
 • label - آرایه حاوی ارزش های برچسب برای هر مثال.

فقط برای نشان دادن قالب عملکرد ورودی ، در اینجا یک پیاده سازی ساده وجود دارد:

def input_evaluation_set():
  features = {'SepalLength': np.array([6.4, 5.0]),
        'SepalWidth': np.array([2.8, 2.3]),
        'PetalLength': np.array([5.6, 3.3]),
        'PetalWidth': np.array([2.2, 1.0])}
  labels = np.array([2, 1])
  return features, labels

تابع ورودی شما ممکن است تولید features فرهنگ لغت و label لیست هر راه که می مانند. با این حال، آن است که با استفاده از TensorFlow توصیه می شود مجموعه داده API ، که می تواند تمام انواع داده های تجزیه.

API Dataset می تواند بسیاری از موارد رایج را برای شما مدیریت کند. به عنوان مثال ، با استفاده از Dataset API ، به راحتی می توانید پرونده ها را از مجموعه بزرگی از پرونده ها به صورت موازی بخوانید و آنها را در یک جریان واحد به هم متصل کنید.

برای ساده کردن در این مثال شما در حال رفتن به بارگذاری داده ها با پانداها ، و ساخت یک خط لوله ورودی از این داده ها در حافظه:

def input_fn(features, labels, training=True, batch_size=256):
  """An input function for training or evaluating"""
  # Convert the inputs to a Dataset.
  dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((dict(features), labels))

  # Shuffle and repeat if you are in training mode.
  if training:
    dataset = dataset.shuffle(1000).repeat()

  return dataset.batch(batch_size)

ستون های ویژگی را تعریف کنید

ستون ویژگی یک شی توصیف چگونه مدل باید داده های ورودی خام از ویژگی های فرهنگ لغت استفاده است. هنگامی که یک مدل برآورد کننده می سازید ، لیستی از ستون های ویژگی را برای آن ارسال می کنید که هر یک از ویژگی هایی را که می خواهید مدل استفاده کند شرح می دهد. tf.feature_column ماژول گزینه های بسیاری برای نمایندگی از داده های به مدل فراهم می کند.

برای Iris ، 4 ویژگی خام مقادیر عددی هستند ، بنابراین لیستی از ستون های ویژگی ایجاد می کنید تا به مدل برآورد کننده بگویید که هر یک از چهار ویژگی را به عنوان مقادیر شناور 32 بیتی نشان دهد. بنابراین ، کد ایجاد ستون ویژگی عبارت است از:

# Feature columns describe how to use the input.
my_feature_columns = []
for key in train.keys():
  my_feature_columns.append(tf.feature_column.numeric_column(key=key))

ستون های ویژگی می توانند بسیار پیچیده تر از مواردی باشند که در اینجا نشان داده شده است. شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد ستون ویژگی در خواندن این راهنمای .

اکنون که توضیحاتی در مورد چگونگی نشان دادن ویژگی های اولیه مدل می دهید ، می توانید برآورد کننده را بسازید.

برآورد کننده را فوریت دهید

مشکل عنبیه یک مشکل طبقه بندی کلاسیک است. خوشبختانه ، TensorFlow چندین برآورد کننده طبقه بندی از پیش ساخته شده را ارائه می دهد ، از جمله:

برای مشکل جنس زنبق و سوسن، tf.estimator.DNNClassifier نظر می رسد مانند بهترین انتخاب است. در اینجا نحوه ایجاد این برآوردگر را مشاهده می کنید:

# Build a DNN with 2 hidden layers with 30 and 10 hidden nodes each.
classifier = tf.estimator.DNNClassifier(
  feature_columns=my_feature_columns,
  # Two hidden layers of 30 and 10 nodes respectively.
  hidden_units=[30, 10],
  # The model must choose between 3 classes.
  n_classes=3)
2021-07-09 01:21:19.558010: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcuda.so.1
2021-07-09 01:21:20.231408: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:20.232032: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: NVIDIA Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-09 01:21:20.232063: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0
2021-07-09 01:21:20.235269: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublas.so.11
2021-07-09 01:21:20.235347: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublasLt.so.11
2021-07-09 01:21:20.236422: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcufft.so.10
2021-07-09 01:21:20.236742: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcurand.so.10
2021-07-09 01:21:20.237708: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcusolver.so.11
2021-07-09 01:21:20.238567: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcusparse.so.11
2021-07-09 01:21:20.238730: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudnn.so.8
2021-07-09 01:21:20.238818: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:20.239441: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:20.240009: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-09 01:21:20.240696: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:142] This TensorFlow binary is optimized with oneAPI Deep Neural Network Library (oneDNN) to use the following CPU instructions in performance-critical operations: AVX2 AVX512F FMA
To enable them in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
2021-07-09 01:21:20.241238: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:20.241818: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: NVIDIA Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-09 01:21:20.241888: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:20.242488: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:20.243024: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-09 01:21:20.243060: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0
2021-07-09 01:21:20.804599: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-09 01:21:20.804631: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-09 01:21:20.804639: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-09 01:21:20.804832: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:20.805481: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:20.806065: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:20.806673: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: NVIDIA Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
INFO:tensorflow:Using default config.
WARNING:tensorflow:Using temporary folder as model directory: /tmp/tmpseh3yn6n
INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmpseh3yn6n', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_checkpoint_save_graph_def': True, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}

آموزش دهید ، ارزیابی کنید و پیش بینی کنید

اکنون که یک شی برآورد کننده دارید ، می توانید روش هایی را برای انجام موارد زیر فراخوانی کنید:

 • مدل را آموزش دهید
 • مدل آموزش دیده را ارزیابی کنید.
 • از مدل آموزش دیده برای پیش بینی استفاده کنید.

مدل را آموزش دهید

آموزش مدل با تماس با برآورد است train به شرح زیر روش:

# Train the Model.
classifier.train(
  input_fn=lambda: input_fn(train, train_y, training=True),
  steps=5000)
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/python/keras/optimizer_v2/adagrad.py:88: calling Constant.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Call initializer instance with the dtype argument instead of passing it to the constructor
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
2021-07-09 01:21:21.556477: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:21.556846: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: NVIDIA Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-09 01:21:21.556958: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:21.557247: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:21.557501: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-09 01:21:21.557538: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-09 01:21:21.557545: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-09 01:21:21.557551: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-09 01:21:21.557647: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:21.557945: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:21.558204: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: NVIDIA Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-09 01:21:21.573557: I tensorflow/core/platform/profile_utils/cpu_utils.cc:114] CPU Frequency: 2000179999 Hz
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmpseh3yn6n/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...
2021-07-09 01:21:21.918584: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublas.so.11
INFO:tensorflow:loss = 1.0744461, step = 0
2021-07-09 01:21:22.316159: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublasLt.so.11
INFO:tensorflow:global_step/sec: 334.538
INFO:tensorflow:loss = 0.9813716, step = 100 (0.300 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 394.633
INFO:tensorflow:loss = 0.9640286, step = 200 (0.253 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 405.418
INFO:tensorflow:loss = 0.870553, step = 300 (0.247 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 414.009
INFO:tensorflow:loss = 0.7720107, step = 400 (0.241 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 419.099
INFO:tensorflow:loss = 0.7458334, step = 500 (0.239 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 413.423
INFO:tensorflow:loss = 0.73442066, step = 600 (0.242 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 407.202
INFO:tensorflow:loss = 0.6953498, step = 700 (0.246 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 399.47
INFO:tensorflow:loss = 0.6968536, step = 800 (0.250 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 417.937
INFO:tensorflow:loss = 0.669106, step = 900 (0.239 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 415.499
INFO:tensorflow:loss = 0.6549559, step = 1000 (0.241 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 399.254
INFO:tensorflow:loss = 0.644197, step = 1100 (0.251 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 381.26
INFO:tensorflow:loss = 0.628752, step = 1200 (0.262 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 380.687
INFO:tensorflow:loss = 0.6085156, step = 1300 (0.263 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 385.335
INFO:tensorflow:loss = 0.6050654, step = 1400 (0.259 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 379.021
INFO:tensorflow:loss = 0.5857471, step = 1500 (0.264 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 383.237
INFO:tensorflow:loss = 0.5734547, step = 1600 (0.261 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 379.347
INFO:tensorflow:loss = 0.5768546, step = 1700 (0.264 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 385.847
INFO:tensorflow:loss = 0.5602146, step = 1800 (0.259 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 374.918
INFO:tensorflow:loss = 0.5603363, step = 1900 (0.268 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 379.286
INFO:tensorflow:loss = 0.53942347, step = 2000 (0.263 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 387.69
INFO:tensorflow:loss = 0.5318261, step = 2100 (0.258 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 373.274
INFO:tensorflow:loss = 0.519292, step = 2200 (0.268 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 368.826
INFO:tensorflow:loss = 0.51804626, step = 2300 (0.271 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 381.156
INFO:tensorflow:loss = 0.49958432, step = 2400 (0.262 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 380.416
INFO:tensorflow:loss = 0.47292516, step = 2500 (0.263 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 379.532
INFO:tensorflow:loss = 0.4866906, step = 2600 (0.264 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 367.405
INFO:tensorflow:loss = 0.4665504, step = 2700 (0.272 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 393.807
INFO:tensorflow:loss = 0.46227247, step = 2800 (0.254 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 389.936
INFO:tensorflow:loss = 0.44966495, step = 2900 (0.257 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 376.884
INFO:tensorflow:loss = 0.44808808, step = 3000 (0.265 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 392.111
INFO:tensorflow:loss = 0.43817097, step = 3100 (0.255 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 392.087
INFO:tensorflow:loss = 0.43738297, step = 3200 (0.255 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 397.546
INFO:tensorflow:loss = 0.42564616, step = 3300 (0.252 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 399.665
INFO:tensorflow:loss = 0.41426587, step = 3400 (0.250 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 398.991
INFO:tensorflow:loss = 0.41321295, step = 3500 (0.251 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 400.251
INFO:tensorflow:loss = 0.41148052, step = 3600 (0.250 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 392.045
INFO:tensorflow:loss = 0.40983573, step = 3700 (0.255 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 387.784
INFO:tensorflow:loss = 0.39185163, step = 3800 (0.258 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 385.973
INFO:tensorflow:loss = 0.38712424, step = 3900 (0.259 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 397.847
INFO:tensorflow:loss = 0.3770343, step = 4000 (0.251 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 399.684
INFO:tensorflow:loss = 0.39354473, step = 4100 (0.250 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 394.732
INFO:tensorflow:loss = 0.37436056, step = 4200 (0.253 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 394.382
INFO:tensorflow:loss = 0.37443662, step = 4300 (0.254 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 381.682
INFO:tensorflow:loss = 0.35983646, step = 4400 (0.262 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 386.426
INFO:tensorflow:loss = 0.3579504, step = 4500 (0.259 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 387.776
INFO:tensorflow:loss = 0.35766554, step = 4600 (0.258 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 393.279
INFO:tensorflow:loss = 0.3629043, step = 4700 (0.254 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 396.422
INFO:tensorflow:loss = 0.34867007, step = 4800 (0.253 sec)
INFO:tensorflow:global_step/sec: 390.771
INFO:tensorflow:loss = 0.33946946, step = 4900 (0.255 sec)
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 5000...
INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 5000 into /tmp/tmpseh3yn6n/model.ckpt.
INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 5000...
INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.34298706.
<tensorflow_estimator.python.estimator.canned.dnn.DNNClassifierV2 at 0x7f8a375c6610>

توجه داشته باشید که شما بسته بندی خود را تا input_fn پاسخ در lambda به تصرف خود در استدلال در حالی که ارائه یک تابع ورودی که هیچ آرگومان می گیرد، به عنوان برآورد انتظار می رود. steps استدلال از این روش برای آموزش توقف پس از تعدادی از مراحل آموزش می گوید.

مدل آموزش دیده را ارزیابی کنید

اکنون که مدل آموزش دیده است ، می توانید آماری از عملکرد آن بدست آورید. بلوک کد زیر صحت مدل آموزش دیده را در داده های آزمایش ارزیابی می کند:

eval_result = classifier.evaluate(
  input_fn=lambda: input_fn(test, test_y, training=False))

print('\nTest set accuracy: {accuracy:0.3f}\n'.format(**eval_result))
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2021-07-09T01:21:35
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpseh3yn6n/model.ckpt-5000
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
INFO:tensorflow:Inference Time : 0.20065s
INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2021-07-09-01:21:35
INFO:tensorflow:Saving dict for global step 5000: accuracy = 0.93333334, average_loss = 0.40179652, global_step = 5000, loss = 0.40179652
2021-07-09 01:21:35.538566: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:35.538955: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: NVIDIA Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-09 01:21:35.539101: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:35.539507: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:35.539833: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-09 01:21:35.539878: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-09 01:21:35.539886: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-09 01:21:35.539892: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-09 01:21:35.540030: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:35.540370: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:35.540714: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: NVIDIA Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 5000: /tmp/tmpseh3yn6n/model.ckpt-5000

Test set accuracy: 0.933

بر خلاف پاسخ به train روش، شما عبور نمی کند steps استدلال برای ارزیابی. input_fn برای محاسبه- تنها بازده یک دوره از داده ها.

eval_result فرهنگ لغت همچنین شامل average_loss (معنی از دست دادن در نمونه) از loss (معنی از دست دادن در هر مینی دسته ای) و ارزش برآوردگر را global_step (تعداد آموزش تکرار آن تحت).

پیش بینی (استنباط) از مدل آموزش دیده

شما اکنون یک مدل آموزش دیده دارید که نتایج ارزیابی خوبی را ایجاد می کند. اکنون می توانید از مدل آموزش دیده برای پیش بینی گونه های گل زنبق بر اساس اندازه گیری های بدون برچسب استفاده کنید. همانند آموزش و ارزیابی ، شما با استفاده از یک فراخوانی تابع پیش بینی می کنید:

# Generate predictions from the model
expected = ['Setosa', 'Versicolor', 'Virginica']
predict_x = {
  'SepalLength': [5.1, 5.9, 6.9],
  'SepalWidth': [3.3, 3.0, 3.1],
  'PetalLength': [1.7, 4.2, 5.4],
  'PetalWidth': [0.5, 1.5, 2.1],
}

def input_fn(features, batch_size=256):
  """An input function for prediction."""
  # Convert the inputs to a Dataset without labels.
  return tf.data.Dataset.from_tensor_slices(dict(features)).batch(batch_size)

predictions = classifier.predict(
  input_fn=lambda: input_fn(predict_x))

predict روش یک پایتون iterable، بازده یک فرهنگ لغت از نتایج پیش بینی برای هر یک مثال. کد زیر چند پیش بینی و احتمالات آنها را چاپ می کند:

for pred_dict, expec in zip(predictions, expected):
  class_id = pred_dict['class_ids'][0]
  probability = pred_dict['probabilities'][class_id]

  print('Prediction is "{}" ({:.1f}%), expected "{}"'.format(
    SPECIES[class_id], 100 * probability, expec))
INFO:tensorflow:Calling model_fn.
INFO:tensorflow:Done calling model_fn.
INFO:tensorflow:Graph was finalized.
INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpseh3yn6n/model.ckpt-5000
INFO:tensorflow:Running local_init_op.
INFO:tensorflow:Done running local_init_op.
Prediction is "Setosa" (87.5%), expected "Setosa"
Prediction is "Versicolor" (52.7%), expected "Versicolor"
Prediction is "Virginica" (64.5%), expected "Virginica"
2021-07-09 01:21:35.958955: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:35.959406: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: NVIDIA Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-09 01:21:35.959597: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:35.960061: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:35.960403: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-09 01:21:35.960461: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-09 01:21:35.960471: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-09 01:21:35.960482: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-09 01:21:35.960646: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:35.961092: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-09 01:21:35.961439: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: NVIDIA Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)