عملیات رشته

خلاصه

کلاس ها

tensorflow:: ops:: AsString

هر ورودی در تانسور داده شده را به رشته تبدیل می کند.

tensorflow:: ops:: DecodeBase64

رشته های کدگذاری شده مبتنی بر وب ایمن را رمزگشایی کنید.

tensorflow:: ops:: EncodeBase64

رشته ها را در قالب وب ایمن base64 رمزگذاری کنید.

tensorflow:: ops:: ReduceJoin

یک تانسور رشته ای را در ابعاد داده شده می پیوندد.

tensorflow:: ops:: RegexFullMatch

بررسی کنید که آیا ورودی با الگوی regex مطابقت دارد یا خیر.

tensorflow:: ops:: RegexReplace

منطبق‌های عبارت منظم pattern را در input با رشته جایگزین ارائه شده در rewrite جایگزین می‌کند.

tensorflow:: ops:: StringFormat

قالب رشته ای را با استفاده از لیستی از تانسورها قالب بندی می کند.

tensorflow:: ops:: StringJoin

رشته های موجود در لیست داده شده از تانسورهای رشته را به یک تانسور متصل می کند.

tensorflow:: ops:: StringLength

طول رشته input

tensorflow:: ops:: StringLower

TODO: سند را اضافه کنید.

tensorflow:: ops:: StringNGrams

ngram ها را از داده های رشته ای ایجاد می کند.

tensorflow:: ops:: StringSplit

عناصر input را بر اساس delimiter به SparseTensor تقسیم کنید.

tensorflow:: ops:: StringSplitV2

عناصر source را بر اساس sep به SparseTensor تقسیم کنید.

tensorflow:: ops:: StringStrip

فضاهای سفید پیشرو و انتهایی را از تنسور جدا کنید.

tensorflow:: ops:: StringToHashBucket

هر رشته در تنسور ورودی را با تعدادی سطل به حالت هش خود تبدیل می کند.

tensorflow:: ops:: StringToHashBucketFast

هر رشته در تنسور ورودی را با تعدادی سطل به حالت هش خود تبدیل می کند.

tensorflow:: ops:: StringToHashBucketStrong

هر رشته در تنسور ورودی را با تعدادی سطل به حالت هش خود تبدیل می کند.

tensorflow:: ops:: StringUpper

TODO: سند را اضافه کنید.

tensorflow:: ops:: Substr

رشته های فرعی را از Tensor of strings برگردانید.

tensorflow:: ops:: UnicodeScript

کدهای اسکریپت یک تانسور معین از نقاط کد عدد صحیح یونیکد را تعیین کنید.

tensorflow:: ops:: UnicodeTranscode

متن ورودی را از کدگذاری منبع به رمزگذاری مقصد تبدیل کنید.

tensorflow:: ops:: UnsortedSegmentJoin

عناصر inputs را بر اساس segment_ids می‌پیوندد.