از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

رشته Ops

خلاصه

کلاس ها

tensorflow :: ops :: AsString

هر ورودی در تنسور داده شده را به رشته تبدیل می کند.

tensorflow :: ops :: DecodeBase64

رشته های رمزگذاری شده مبتنی بر وب را با رمزگذاری رمزگذاری کنید.

tensorflow :: ops :: EncodeBase64

رشته ها را به فرمت base64 امن در وب رمزگذاری کنید.

tensorflow :: ops :: ReduceJoin

به یک تنسور رشته ای در ابعاد داده شده می پیوندد.

tensorflow :: ops :: RegexFullMatch

بررسی کنید آیا ورودی با الگوی regex مطابقت دارد.

tensorflow :: ops :: RegexReplace

مطابقت عبارت منظم pattern در input با رشته جایگزینی ارائه شده در rewrite جایگزین می rewrite .

tensorflow :: ops :: StringFormat

قالب رشته ای را با استفاده از لیستی از تنسورها قالب می کند.

tensorflow :: ops :: StringJoin

رشته ها را در لیست داده شده از سنسورهای رشته به یک تنسور متصل می کند.

tensorflow :: ops :: StringLength

طول رشته input .

tensorflow :: ops :: StringLower

TODO: افزودن سند

tensorflow :: ops :: StringNGrams

ngram را از داده های رشته ای ragged ایجاد می کند.

tensorflow :: ops :: StringSplit

عناصر input بر اساس delimiter به یک SparseTensor .

tensorflow :: ops :: StringSplitV2

عناصر source بر اساس sep به یک SparseTensor .

tensorflow :: ops :: StringStrip

فضای خالی و جلو را از Tensor جدا کنید .

tensorflow :: ops :: StringToHashBucket

هر رشته در Tensor ورودی را توسط تعدادی سطل به حالت هش آن تبدیل می کند.

tensorflow :: ops :: StringToHashBucketFast

هر رشته در Tensor ورودی را توسط تعدادی سطل به حالت هش آن تبدیل می کند.

tensorflow :: ops :: StringToHashBucketStrong

هر رشته در Tensor ورودی را توسط تعدادی سطل به حالت هش آن تبدیل می کند.

tensorflow :: ops :: StringUpper

TODO: افزودن سند

tensorflow :: ops :: Substr

زیر رشته ها را از Tensor رشته ها برگردانید.

tensorflow :: ops :: UnicodeScript

کد اسکریپت های یک تنسور داده شده از نقاط کد صحیح Unicode را تعیین کنید.

tensorflow :: ops :: UnicodeTranscode

متن ورودی را از رمزگذاری منبع به رمزگذاری مقصد رمزگذاری کنید.

tensorflow :: ops :: UnsortedSegmentJoin

به عناصر inputs بر اساس segment_ids پیوندد.