Pomoc chronić Wielkiej Rafy Koralowej z TensorFlow na Kaggle Dołącz Wyzwanie

web_nlg

 • opis:

Dane zawierają zestawy 1 do 7 trójek postać podmiotową-orzecznikowe obiektu pochodzących z (dbpedia) [ https://wiki.dbpedia.org/ ] i tekstu języka naturalnego To werbalizację tych trójek. Dane testowe obejmują 15 różnych domen, z których tylko 10 pojawia się w danych treningowych. Zestaw danych jest zgodny ze standardowym formatem tabeli.

Podział Przykłady
'test_all' 4928
'test_unseen' 2433
'train' 18 102
'validation' 2268
 • Cechy:
FeaturesDict({
  'input_text': FeaturesDict({
    'context': tf.string,
    'table': Sequence({
      'column_header': tf.string,
      'content': tf.string,
      'row_number': tf.int16,
    }),
  }),
  'target_text': tf.string,
})
 • cytat:
@inproceedings{gardent2017creating,
  title = ""Creating Training Corpora for {NLG} Micro-Planners"",
  author = ""Gardent, Claire and
   Shimorina, Anastasia and
   Narayan, Shashi and
   Perez-Beltrachini, Laura"",
  booktitle = ""Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)"",
  month = jul,
  year = ""2017"",
  address = ""Vancouver, Canada"",
  publisher = ""Association for Computational Linguistics"",
  doi = ""10.18653/v1/P17-1017"",
  pages = ""179--188"",
  url = ""https://www.aclweb.org/anthology/P17-1017.pdf""
}