تاریخ را ذخیره کنید! Google I / O 18-20 مه بازمی گردد اکنون ثبت نام کنید
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

توزیع توزیع با Keras

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

بررسی اجمالی

tf.distribute.Strategy API خلاصه ای برای توزیع آموزش شما در چندین واحد پردازشی فراهم می کند. هدف این است که به کاربران اجازه دهد با حداقل تغییرات ، آموزش توزیع شده را با استفاده از مدل های موجود و کد آموزش فعال کنند.

این آموزش از tf.distribute.MirroredStrategy استفاده می کند ، که همانند سازی در نمودار را با آموزش همزمان در بسیاری از GPU های یک دستگاه انجام می دهد. اساساً ، تمام متغیرهای مدل را در هر پردازنده کپی می کند. سپس ، از تمام کاهش برای ترکیب شیب های پردازنده ها استفاده می کند و مقدار ترکیبی را برای تمام نسخه های مدل اعمال می کند.

MirroredStrategy یکی از چندین استراتژی توزیع موجود در هسته TensorFlow است. درباره راهنمای بیشتر می توانید در راهنمای استراتژی توزیع اطلاعات کسب کنید.

Keras API

این مثال از API tf.keras برای ساخت حلقه مدل و آموزش استفاده می کند. برای حلقه های آموزش سفارشی ، به آموزش tf.distribute.Strategy with حلقه های آموزشی مراجعه کنید.

وابستگی های واردات

# Import TensorFlow and TensorFlow Datasets

import tensorflow_datasets as tfds
import tensorflow as tf

import os
print(tf.__version__)
2.3.0

مجموعه داده را بارگیری کنید

مجموعه داده های MNIST را بارگیری کرده و از مجموعه داده های TensorFlow بارگیری کنید. این یک مجموعه داده را در قالب tf.data برمی گرداند.

تنظیم with_info به True شامل فراداده کل مجموعه داده است که برای info در اینجا ذخیره می شود. از جمله ، این شی متادیتا شامل تعداد نمونه های قطار و آزمایش است.

datasets, info = tfds.load(name='mnist', with_info=True, as_supervised=True)

mnist_train, mnist_test = datasets['train'], datasets['test']
Downloading and preparing dataset mnist/3.0.1 (download: 11.06 MiB, generated: 21.00 MiB, total: 32.06 MiB) to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/mnist/3.0.1...
WARNING:absl:Dataset mnist is hosted on GCS. It will automatically be downloaded to your
local data directory. If you'd instead prefer to read directly from our public
GCS bucket (recommended if you're running on GCP), you can instead pass
`try_gcs=True` to `tfds.load` or set `data_dir=gs://tfds-data/datasets`.
Dataset mnist downloaded and prepared to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/mnist/3.0.1. Subsequent calls will reuse this data.

استراتژی توزیع را تعریف کنید

یک شی MirroredStrategy ایجاد کنید. این توزیع را مدیریت می کند و یک مدیر زمینه ( tf.distribute.MirroredStrategy.scope ) برای ساخت مدل شما در اختیار شما قرار می دهد.

strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
INFO:tensorflow:Using MirroredStrategy with devices ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0',)
print('Number of devices: {}'.format(strategy.num_replicas_in_sync))
Number of devices: 1

خط لوله ورودی را تنظیم کنید

هنگام آموزش یک مدل با چندین پردازنده گرافیکی ، می توانید با افزایش اندازه دسته ، از قدرت محاسبات اضافی به طور موثر استفاده کنید. به طور کلی ، از بزرگترین اندازه دسته متناسب با حافظه GPU استفاده کنید و متناسب با آن میزان یادگیری را تنظیم کنید.

# You can also do info.splits.total_num_examples to get the total
# number of examples in the dataset.

num_train_examples = info.splits['train'].num_examples
num_test_examples = info.splits['test'].num_examples

BUFFER_SIZE = 10000

BATCH_SIZE_PER_REPLICA = 64
BATCH_SIZE = BATCH_SIZE_PER_REPLICA * strategy.num_replicas_in_sync

مقادیر Pixel که 0-255 هستند ، باید در محدوده 0-1 نرمال شوند . این مقیاس را در یک تابع تعریف کنید.

def scale(image, label):
 image = tf.cast(image, tf.float32)
 image /= 255

 return image, label

این عملکرد را روی داده های آموزش و آزمون اعمال کنید ، داده های آموزش را مرتب کنید ، و برای آموزش به صورت دسته ای تنظیم کنید . توجه داشته باشید که ما همچنین یک حافظه پنهان از داده های آموزش را برای بهبود عملکرد در حافظه خود نگهداری می کنیم.

train_dataset = mnist_train.map(scale).cache().shuffle(BUFFER_SIZE).batch(BATCH_SIZE)
eval_dataset = mnist_test.map(scale).batch(BATCH_SIZE)

مدل ایجاد کنید

مدل Keras را در زمینه strategy.scope ایجاد و تدوین کنید.

with strategy.scope():
 model = tf.keras.Sequential([
   tf.keras.layers.Conv2D(32, 3, activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)),
   tf.keras.layers.MaxPooling2D(),
   tf.keras.layers.Flatten(),
   tf.keras.layers.Dense(64, activation='relu'),
   tf.keras.layers.Dense(10)
 ])

 model.compile(loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
        optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
        metrics=['accuracy'])

پاسخها را مشخص کنید

تماس هایی که در اینجا استفاده می شود عبارتند از:

 • TensorBoard : این فراخوانی یک log برای TensorBoard می نویسد که به شما امکان می دهد نمودارها را تجسم کنید.
 • Model Checkpoint : این پاسخ پس از هر دوره ، مدل را ذخیره می کند.
 • زمانبندی میزان یادگیری : با استفاده از این پاسخگویی ، می توانید میزان یادگیری را برای تغییر بعد از هر دوره / دسته برنامه ریزی کنید.

برای اهداف نمایشی ، برای نمایش میزان یادگیری در نوت بوک ، یک پاسخ چاپی اضافه کنید.

# Define the checkpoint directory to store the checkpoints

checkpoint_dir = './training_checkpoints'
# Name of the checkpoint files
checkpoint_prefix = os.path.join(checkpoint_dir, "ckpt_{epoch}")
# Function for decaying the learning rate.
# You can define any decay function you need.
def decay(epoch):
 if epoch < 3:
  return 1e-3
 elif epoch >= 3 and epoch < 7:
  return 1e-4
 else:
  return 1e-5
# Callback for printing the LR at the end of each epoch.
class PrintLR(tf.keras.callbacks.Callback):
 def on_epoch_end(self, epoch, logs=None):
  print('\nLearning rate for epoch {} is {}'.format(epoch + 1,
                           model.optimizer.lr.numpy()))
callbacks = [
  tf.keras.callbacks.TensorBoard(log_dir='./logs'),
  tf.keras.callbacks.ModelCheckpoint(filepath=checkpoint_prefix,
                    save_weights_only=True),
  tf.keras.callbacks.LearningRateScheduler(decay),
  PrintLR()
]

آموزش دهید و ارزیابی کنید

اکنون ، fit فراخوانی fit با مدل و ارسال مجموعه داده در ابتدای آموزش ، مدل را به روش معمول آموزش دهید. این مرحله همان است که شما در حال توزیع آموزش هستید یا نه.

model.fit(train_dataset, epochs=12, callbacks=callbacks)
Epoch 1/12
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/data/ops/multi_device_iterator_ops.py:601: get_next_as_optional (from tensorflow.python.data.ops.iterator_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use `tf.data.Iterator.get_next_as_optional()` instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/data/ops/multi_device_iterator_ops.py:601: get_next_as_optional (from tensorflow.python.data.ops.iterator_ops) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use `tf.data.Iterator.get_next_as_optional()` instead.
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
1/938 [..............................] - ETA: 0s - loss: 2.3083 - accuracy: 0.0156WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/summary_ops_v2.py:1277: stop (from tensorflow.python.eager.profiler) is deprecated and will be removed after 2020-07-01.
Instructions for updating:
use `tf.profiler.experimental.stop` instead.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/summary_ops_v2.py:1277: stop (from tensorflow.python.eager.profiler) is deprecated and will be removed after 2020-07-01.
Instructions for updating:
use `tf.profiler.experimental.stop` instead.
WARNING:tensorflow:Callbacks method `on_train_batch_end` is slow compared to the batch time (batch time: 0.0047s vs `on_train_batch_end` time: 0.0316s). Check your callbacks.
WARNING:tensorflow:Callbacks method `on_train_batch_end` is slow compared to the batch time (batch time: 0.0047s vs `on_train_batch_end` time: 0.0316s). Check your callbacks.
932/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.1947 - accuracy: 0.9441
Learning rate for epoch 1 is 0.0010000000474974513
938/938 [==============================] - 4s 4ms/step - loss: 0.1939 - accuracy: 0.9442
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
INFO:tensorflow:Reduce to /job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0 then broadcast to ('/job:localhost/replica:0/task:0/device:CPU:0',).
Epoch 2/12
935/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0636 - accuracy: 0.9811
Learning rate for epoch 2 is 0.0010000000474974513
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0634 - accuracy: 0.9812
Epoch 3/12
936/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0438 - accuracy: 0.9864
Learning rate for epoch 3 is 0.0010000000474974513
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0439 - accuracy: 0.9864
Epoch 4/12
937/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0234 - accuracy: 0.9936
Learning rate for epoch 4 is 9.999999747378752e-05
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0234 - accuracy: 0.9936
Epoch 5/12
932/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0204 - accuracy: 0.9948
Learning rate for epoch 5 is 9.999999747378752e-05
938/938 [==============================] - 3s 3ms/step - loss: 0.0204 - accuracy: 0.9948
Epoch 6/12
919/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0188 - accuracy: 0.9951
Learning rate for epoch 6 is 9.999999747378752e-05
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0187 - accuracy: 0.9951
Epoch 7/12
921/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0172 - accuracy: 0.9960
Learning rate for epoch 7 is 9.999999747378752e-05
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0171 - accuracy: 0.9960
Epoch 8/12
931/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0147 - accuracy: 0.9970
Learning rate for epoch 8 is 9.999999747378752e-06
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0147 - accuracy: 0.9970
Epoch 9/12
938/938 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0144 - accuracy: 0.9970
Learning rate for epoch 9 is 9.999999747378752e-06
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0144 - accuracy: 0.9970
Epoch 10/12
924/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0143 - accuracy: 0.9971
Learning rate for epoch 10 is 9.999999747378752e-06
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0142 - accuracy: 0.9971
Epoch 11/12
937/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0140 - accuracy: 0.9972
Learning rate for epoch 11 is 9.999999747378752e-06
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0140 - accuracy: 0.9972
Epoch 12/12
923/938 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0139 - accuracy: 0.9973
Learning rate for epoch 12 is 9.999999747378752e-06
938/938 [==============================] - 2s 3ms/step - loss: 0.0139 - accuracy: 0.9973
<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7f50a0d94780>

همانطور که در زیر می بینید ، ایست های بازرسی ذخیره می شوند.

# check the checkpoint directory
ls {checkpoint_dir}
checkpoint      ckpt_4.data-00000-of-00001
ckpt_1.data-00000-of-00001  ckpt_4.index
ckpt_1.index       ckpt_5.data-00000-of-00001
ckpt_10.data-00000-of-00001 ckpt_5.index
ckpt_10.index      ckpt_6.data-00000-of-00001
ckpt_11.data-00000-of-00001 ckpt_6.index
ckpt_11.index      ckpt_7.data-00000-of-00001
ckpt_12.data-00000-of-00001 ckpt_7.index
ckpt_12.index      ckpt_8.data-00000-of-00001
ckpt_2.data-00000-of-00001  ckpt_8.index
ckpt_2.index       ckpt_9.data-00000-of-00001
ckpt_3.data-00000-of-00001  ckpt_9.index
ckpt_3.index

برای دیدن نحوه عملکرد مدل ، آخرین ایست بازرسی را بارگیری کرده و evaluate داده ها را روی داده های آزمون بررسی کنید.

قبل از استفاده از مجموعه داده های مناسب ، تماس را evaluate .

model.load_weights(tf.train.latest_checkpoint(checkpoint_dir))

eval_loss, eval_acc = model.evaluate(eval_dataset)

print('Eval loss: {}, Eval Accuracy: {}'.format(eval_loss, eval_acc))
157/157 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0393 - accuracy: 0.9864
Eval loss: 0.03928377106785774, Eval Accuracy: 0.9864000082015991

برای دیدن خروجی ، می توانید سیاهههای مربوط به TensorBoard را در ترمینال بارگیری و مشاهده کنید.

$ tensorboard --logdir=path/to/log-directory
ls -sh ./logs
total 4.0K
4.0K train

صادرات به SavedModel

نمودار و متغیرها را به قالب SavedModel platform-agnostic صادر کنید. پس از ذخیره مدل ، می توانید آن را با دامنه یا بدون دامنه بارگیری کنید.

path = 'saved_model/'
model.save(path, save_format='tf')
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:111: Model.state_updates (from tensorflow.python.keras.engine.training) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:111: Model.state_updates (from tensorflow.python.keras.engine.training) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:111: Layer.updates (from tensorflow.python.keras.engine.base_layer) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/tracking/tracking.py:111: Layer.updates (from tensorflow.python.keras.engine.base_layer) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.
INFO:tensorflow:Assets written to: saved_model/assets
INFO:tensorflow:Assets written to: saved_model/assets

مدل را بدون strategy.scope بارگذاری کنید.

unreplicated_model = tf.keras.models.load_model(path)

unreplicated_model.compile(
  loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
  optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
  metrics=['accuracy'])

eval_loss, eval_acc = unreplicated_model.evaluate(eval_dataset)

print('Eval loss: {}, Eval Accuracy: {}'.format(eval_loss, eval_acc))
157/157 [==============================] - 1s 3ms/step - loss: 0.0393 - accuracy: 0.9864
Eval loss: 0.03928377106785774, Eval Accuracy: 0.9864000082015991

بار این مدل را با strategy.scope .

with strategy.scope():
 replicated_model = tf.keras.models.load_model(path)
 replicated_model.compile(loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
              optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(),
              metrics=['accuracy'])

 eval_loss, eval_acc = replicated_model.evaluate(eval_dataset)
 print ('Eval loss: {}, Eval Accuracy: {}'.format(eval_loss, eval_acc))
157/157 [==============================] - 1s 4ms/step - loss: 0.0393 - accuracy: 0.9864
Eval loss: 0.03928377106785774, Eval Accuracy: 0.9864000082015991

مثالها و آموزشها

در اینجا چند مثال برای استفاده از استراتژی توزیع با keras fit / compile آورده شده است:

 1. مثال ترانسفورماتور با استفاده از tf.distribute.MirroredStrategy آموزش داده شده است
 2. مثال NCF با استفاده از tf.distribute.MirroredStrategy آموزش داده شده است.

مثالهای بیشتری در راهنمای استراتژی توزیع ذکر شده است

مراحل بعدی