این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

یک برآوردگر از مدل Keras ایجاد کنید

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

بررسی اجمالی

برآورد کنندگان TensorFlow به طور کامل در TensorFlow پشتیبانی می شوند و می توانند از مدل های جدید و موجود tf.keras شوند. این آموزش شامل یک مثال کامل و حداقل از آن فرآیند است.

برپایی

import tensorflow as tf

import numpy as np
import tensorflow_datasets as tfds

یک مدل ساده Keras ایجاد کنید.

در کراس ، شما لایه ها را برای ساخت مدل ها جمع می کنید . مدل (معمولاً) نمودار لایه ها است. متداول ترین نوع مدل دسته ای از لایه ها است: مدل tf.keras.Sequential .

برای ساخت یک شبکه ساده و کاملاً متصل (به عنوان مثال پرسپترون چند لایه):

model = tf.keras.models.Sequential([
  tf.keras.layers.Dense(16, activation='relu', input_shape=(4,)),
  tf.keras.layers.Dropout(0.2),
  tf.keras.layers.Dense(3)
])

مدل را تدوین کنید و خلاصه ای دریافت کنید.

model.compile(loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       optimizer='adam')
model.summary()
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
dense (Dense)        (None, 16)        80    
_________________________________________________________________
dropout (Dropout)      (None, 16)        0     
_________________________________________________________________
dense_1 (Dense)       (None, 3)         51    
=================================================================
Total params: 131
Trainable params: 131
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

یک تابع ورودی ایجاد کنید

با استفاده از API مجموعه داده ها ، می توانید مجموعه داده های بزرگ یا آموزش چند دستگاه را مقیاس بندی کنید.

برآورد كنندگان نياز به كنترل زمان و نحوه ساخت خط لوله ورودي خود دارند. برای اجازه دادن به این موارد ، آنها به "تابع ورودی" یا input_fn . Estimator این تابع را بدون هیچ استدلالی فراخوانی می کند. input_fn باید یک بازگشتtf.data.Dataset .

def input_fn():
 split = tfds.Split.TRAIN
 dataset = tfds.load('iris', split=split, as_supervised=True)
 dataset = dataset.map(lambda features, labels: ({'dense_input':features}, labels))
 dataset = dataset.batch(32).repeat()
 return dataset

input_fn خود را امتحان کنید

for features_batch, labels_batch in input_fn().take(1):
 print(features_batch)
 print(labels_batch)
Downloading and preparing dataset iris/2.0.0 (download: 4.44 KiB, generated: Unknown size, total: 4.44 KiB) to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/iris/2.0.0...
Shuffling and writing examples to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/iris/2.0.0.incompleteBHK2SH/iris-train.tfrecord
Dataset iris downloaded and prepared to /home/kbuilder/tensorflow_datasets/iris/2.0.0. Subsequent calls will reuse this data.
{'dense_input': <tf.Tensor: shape=(32, 4), dtype=float32, numpy=
array([[5.1, 3.4, 1.5, 0.2],
    [7.7, 3. , 6.1, 2.3],
    [5.7, 2.8, 4.5, 1.3],
    [6.8, 3.2, 5.9, 2.3],
    [5.2, 3.4, 1.4, 0.2],
    [5.6, 2.9, 3.6, 1.3],
    [5.5, 2.6, 4.4, 1.2],
    [5.5, 2.4, 3.7, 1. ],
    [4.6, 3.4, 1.4, 0.3],
    [7.7, 2.8, 6.7, 2. ],
    [7. , 3.2, 4.7, 1.4],
    [4.6, 3.2, 1.4, 0.2],
    [6.5, 3. , 5.2, 2. ],
    [5.5, 4.2, 1.4, 0.2],
    [5.4, 3.9, 1.3, 0.4],
    [5. , 3.5, 1.3, 0.3],
    [5.1, 3.8, 1.5, 0.3],
    [4.8, 3. , 1.4, 0.1],
    [6.5, 3. , 5.8, 2.2],
    [7.6, 3. , 6.6, 2.1],
    [6.7, 3.3, 5.7, 2.1],
    [7.9, 3.8, 6.4, 2. ],
    [6.7, 3. , 5.2, 2.3],
    [5.8, 4. , 1.2, 0.2],
    [6.3, 2.5, 5. , 1.9],
    [5. , 3. , 1.6, 0.2],
    [6.9, 3.1, 5.1, 2.3],
    [6.1, 3. , 4.6, 1.4],
    [5.8, 2.7, 4.1, 1. ],
    [5.2, 2.7, 3.9, 1.4],
    [6.7, 3. , 5. , 1.7],
    [5.7, 2.6, 3.5, 1. ]], dtype=float32)>}
tf.Tensor([0 2 1 2 0 1 1 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 1 1 1 1 1], shape=(32,), dtype=int64)

یک برآوردگر از مدل tf.keras ایجاد کنید.

tf.keras.Model را می توان با آموزش دیده tf.estimator API با تبدیل مدل به tf.estimator.Estimator شی با tf.keras.estimator.model_to_estimator .

import tempfile
model_dir = tempfile.mkdtemp()
keras_estimator = tf.keras.estimator.model_to_estimator(
  keras_model=model, model_dir=model_dir)
INFO:tensorflow:Using default config.

INFO:tensorflow:Using default config.

INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.

INFO:tensorflow:Using the Keras model provided.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/keras.py:220: set_learning_phase (from tensorflow.python.keras.backend) is deprecated and will be removed after 2020-10-11.
Instructions for updating:
Simply pass a True/False value to the `training` argument of the `__call__` method of your layer or model.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow_estimator/python/estimator/keras.py:220: set_learning_phase (from tensorflow.python.keras.backend) is deprecated and will be removed after 2020-10-11.
Instructions for updating:
Simply pass a True/False value to the `training` argument of the `__call__` method of your layer or model.

INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmpyjs8770d', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}

INFO:tensorflow:Using config: {'_model_dir': '/tmp/tmpyjs8770d', '_tf_random_seed': None, '_save_summary_steps': 100, '_save_checkpoints_steps': None, '_save_checkpoints_secs': 600, '_session_config': allow_soft_placement: true
graph_options {
 rewrite_options {
  meta_optimizer_iterations: ONE
 }
}
, '_keep_checkpoint_max': 5, '_keep_checkpoint_every_n_hours': 10000, '_log_step_count_steps': 100, '_train_distribute': None, '_device_fn': None, '_protocol': None, '_eval_distribute': None, '_experimental_distribute': None, '_experimental_max_worker_delay_secs': None, '_session_creation_timeout_secs': 7200, '_service': None, '_cluster_spec': ClusterSpec({}), '_task_type': 'worker', '_task_id': 0, '_global_id_in_cluster': 0, '_master': '', '_evaluation_master': '', '_is_chief': True, '_num_ps_replicas': 0, '_num_worker_replicas': 1}

برآوردگر را آموزش و ارزیابی کنید.

keras_estimator.train(input_fn=input_fn, steps=500)
eval_result = keras_estimator.evaluate(input_fn=input_fn, steps=10)
print('Eval result: {}'.format(eval_result))
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/training/training_util.py:236: Variable.initialized_value (from tensorflow.python.ops.variables) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
Use Variable.read_value. Variables in 2.X are initialized automatically both in eager and graph (inside tf.defun) contexts.

INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tmpyjs8770d/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})

INFO:tensorflow:Warm-starting with WarmStartSettings: WarmStartSettings(ckpt_to_initialize_from='/tmp/tmpyjs8770d/keras/keras_model.ckpt', vars_to_warm_start='.*', var_name_to_vocab_info={}, var_name_to_prev_var_name={})

INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tmpyjs8770d/keras/keras_model.ckpt

INFO:tensorflow:Warm-starting from: /tmp/tmpyjs8770d/keras/keras_model.ckpt

INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.

INFO:tensorflow:Warm-starting variables only in TRAINABLE_VARIABLES.

INFO:tensorflow:Warm-started 4 variables.

INFO:tensorflow:Warm-started 4 variables.

INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.

INFO:tensorflow:Create CheckpointSaverHook.

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmpyjs8770d/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 0 into /tmp/tmpyjs8770d/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 0...

INFO:tensorflow:loss = 2.0099368, step = 0

INFO:tensorflow:loss = 2.0099368, step = 0

INFO:tensorflow:global_step/sec: 473.695

INFO:tensorflow:global_step/sec: 473.695

INFO:tensorflow:loss = 1.046519, step = 100 (0.212 sec)

INFO:tensorflow:loss = 1.046519, step = 100 (0.212 sec)

INFO:tensorflow:global_step/sec: 539.896

INFO:tensorflow:global_step/sec: 539.896

INFO:tensorflow:loss = 0.9454126, step = 200 (0.186 sec)

INFO:tensorflow:loss = 0.9454126, step = 200 (0.186 sec)

INFO:tensorflow:global_step/sec: 545.595

INFO:tensorflow:global_step/sec: 545.595

INFO:tensorflow:loss = 0.7155895, step = 300 (0.183 sec)

INFO:tensorflow:loss = 0.7155895, step = 300 (0.183 sec)

INFO:tensorflow:global_step/sec: 520.194

INFO:tensorflow:global_step/sec: 520.194

INFO:tensorflow:loss = 0.84977525, step = 400 (0.192 sec)

INFO:tensorflow:loss = 0.84977525, step = 400 (0.192 sec)

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 500...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners before saving checkpoint 500...

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 500 into /tmp/tmpyjs8770d/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Saving checkpoints for 500 into /tmp/tmpyjs8770d/model.ckpt.

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 500...

INFO:tensorflow:Calling checkpoint listeners after saving checkpoint 500...

INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.75375074.

INFO:tensorflow:Loss for final step: 0.75375074.

INFO:tensorflow:Calling model_fn.

INFO:tensorflow:Calling model_fn.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/engine/training_v1.py:2048: Model.state_updates (from tensorflow.python.keras.engine.training) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/keras/engine/training_v1.py:2048: Model.state_updates (from tensorflow.python.keras.engine.training) is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
This property should not be used in TensorFlow 2.0, as updates are applied automatically.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Done calling model_fn.

INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2020-09-10T01:38:39Z

INFO:tensorflow:Starting evaluation at 2020-09-10T01:38:39Z

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Graph was finalized.

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpyjs8770d/model.ckpt-500

INFO:tensorflow:Restoring parameters from /tmp/tmpyjs8770d/model.ckpt-500

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Done running local_init_op.

INFO:tensorflow:Evaluation [1/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [1/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [2/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [2/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [3/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [3/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [4/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [4/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [5/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [5/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [6/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [6/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [7/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [7/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [8/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [8/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [9/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [9/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [10/10]

INFO:tensorflow:Evaluation [10/10]

INFO:tensorflow:Inference Time : 0.16958s

INFO:tensorflow:Inference Time : 0.16958s

INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2020-09-10-01:38:39

INFO:tensorflow:Finished evaluation at 2020-09-10-01:38:39

INFO:tensorflow:Saving dict for global step 500: global_step = 500, loss = 0.59761816

INFO:tensorflow:Saving dict for global step 500: global_step = 500, loss = 0.59761816

INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 500: /tmp/tmpyjs8770d/model.ckpt-500

INFO:tensorflow:Saving 'checkpoint_path' summary for global step 500: /tmp/tmpyjs8770d/model.ckpt-500

Eval result: {'loss': 0.59761816, 'global_step': 500}