บันทึกวันที่! Google I / O ส่งคืนวันที่ 18-20 พฤษภาคม ลงทะเบียนเลย
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ตัวเข้ารหัสอัตโนมัติแบบผันแปร

ดูใน TensorFlow.org เรียกใช้ใน Google Colab ดูแหล่งที่มาบน GitHub ดาวน์โหลดสมุดบันทึก

สมุดบันทึกนี้สาธิตวิธีการฝึก Variational Autoencoder (VAE) ( 1 , 2 ) บนชุดข้อมูล MNIST VAE คือความน่าจะเป็นของตัวเข้ารหัสอัตโนมัติซึ่งเป็นแบบจำลองที่รับข้อมูลอินพุตที่มีมิติสูงและบีบอัดให้เป็นตัวแทนที่เล็กลง ซึ่งแตกต่างจากตัวเข้ารหัสอัตโนมัติแบบเดิมที่จับคู่อินพุตกับเวกเตอร์แฝง VAE จะจับคู่ข้อมูลอินพุตกับพารามิเตอร์ของการแจกแจงความน่าจะเป็นเช่นค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของ Gaussian วิธีนี้ก่อให้เกิดพื้นที่แฝงที่ต่อเนื่องและมีโครงสร้างซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการสร้างภาพ

พื้นที่แฝงของรูปภาพ CVAE

ติดตั้ง

pip install -q tensorflow-probability

# to generate gifs
pip install -q imageio
pip install -q git+https://github.com/tensorflow/docs
from IPython import display

import glob
import imageio
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import PIL
import tensorflow as tf
import tensorflow_probability as tfp
import time

โหลดชุดข้อมูล MNIST

ภาพ MNIST แต่ละภาพเดิมเป็นเวกเตอร์ 784 จำนวนเต็มซึ่งแต่ละภาพอยู่ระหว่าง 0-255 และแสดงถึงความเข้มของพิกเซล จำลองแต่ละพิกเซลด้วยการแจกแจงแบบ Bernoulli ในแบบจำลองของเราและแบ่งชุดข้อมูลแบบคงที่

(train_images, _), (test_images, _) = tf.keras.datasets.mnist.load_data()
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz
11493376/11490434 [==============================] - 0s 0us/step
def preprocess_images(images):
 images = images.reshape((images.shape[0], 28, 28, 1)) / 255.
 return np.where(images > .5, 1.0, 0.0).astype('float32')

train_images = preprocess_images(train_images)
test_images = preprocess_images(test_images)
train_size = 60000
batch_size = 32
test_size = 10000

ใช้ tf.data เพื่อจัดกลุ่มและสับเปลี่ยนข้อมูล

train_dataset = (tf.data.Dataset.from_tensor_slices(train_images)
         .shuffle(train_size).batch(batch_size))
test_dataset = (tf.data.Dataset.from_tensor_slices(test_images)
        .shuffle(test_size).batch(batch_size))

กำหนดเครือข่ายตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัสด้วย tf.keras.Sequential

ในตัวอย่าง VAE นี้ใช้ ConvNets ขนาดเล็กสองตัวสำหรับเครือข่ายตัวเข้ารหัสและตัวถอดรหัส ในวรรณคดีเครือข่ายเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าการอนุมาน / การรับรู้และแบบจำลองการกำเนิดตามลำดับ ใช้ tf.keras.Sequential เพื่อลดความซับซ้อนของการนำไปใช้ ให้ $ x $ และ $ z $ แสดงถึงการสังเกตและตัวแปรแฝงตามลำดับในคำอธิบายต่อไปนี้

เครือข่ายเข้ารหัส

สิ่งนี้กำหนดการแจกแจงหลังโดยประมาณ $ q (z | x) $ ซึ่งใช้เป็นอินพุตการสังเกตและส่งออกชุดพารามิเตอร์สำหรับระบุการแจกแจงตามเงื่อนไขของการแทนค่าแฝง $ z $ ในตัวอย่างนี้เพียงสร้างแบบจำลองการแจกแจงเป็น Gaussian แบบทแยงมุมและเครือข่ายจะแสดงพารามิเตอร์ค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวนของบันทึกของ Gaussian ที่แยกตัวประกอบ แสดงผลความแปรปรวนของบันทึกแทนที่จะเป็นความแปรปรวนโดยตรงสำหรับเสถียรภาพเชิงตัวเลข

เครือข่ายตัวถอดรหัส

สิ่งนี้กำหนดการแจกแจงตามเงื่อนไขของการสังเกต $ p (x | z) $ ซึ่งใช้ตัวอย่างแฝง $ z $ เป็นอินพุตและเอาต์พุตพารามิเตอร์สำหรับการแจกแจงแบบมีเงื่อนไขของการสังเกต จำลองการแจกแจงแฝงก่อนหน้า $ p (z) $ เป็นหน่วยเกาส์เซียน

เคล็ดลับ Reparameterization

ในการสร้างตัวอย่าง $ z $ สำหรับตัวถอดรหัสในระหว่างการฝึกคุณสามารถสุ่มตัวอย่างจากการแจกแจงแฝงที่กำหนดโดยพารามิเตอร์ที่ส่งออกโดยตัวเข้ารหัสโดยให้การสังเกตอินพุต $ x $ อย่างไรก็ตามการดำเนินการสุ่มตัวอย่างนี้ทำให้เกิดปัญหาคอขวดเนื่องจาก backpropagation ไม่สามารถไหลผ่านโหนดแบบสุ่มได้

ในการแก้ไขปัญหานี้ให้ใช้เคล็ดลับการกำหนดพารามิเตอร์ใหม่ ในตัวอย่างของเราคุณประมาณ $ z $ โดยใช้พารามิเตอร์ตัวถอดรหัสและพารามิเตอร์อื่น $ \ epsilon $ ดังนี้:

$$z = \mu + \sigma \odot \epsilon$$

โดยที่ $ \ mu $ และ $ \ sigma $ แทนค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจงแบบเกาส์ตามลำดับ สามารถรับมาจากเอาต์พุตตัวถอดรหัส $ \ epsilon $ สามารถคิดได้ว่าเป็นสัญญาณรบกวนแบบสุ่มที่ใช้เพื่อรักษาความสุ่มของ $ z $ สร้าง $ \ epsilon $ จากการแจกแจงปกติมาตรฐาน

ตอนนี้ตัวแปรแฝง $ z $ ถูกสร้างขึ้นโดยฟังก์ชันของ $ \ mu $, $ \ sigma $ และ $ \ epsilon $ ซึ่งจะช่วยให้โมเดลสามารถ backpropagate การไล่ระดับสีในตัวเข้ารหัสผ่าน $ \ mu $ และ $ \ sigma $ ตามลำดับ ในขณะที่ยังคงรักษาสถานะสุ่มผ่าน $ \ epsilon $

สถาปัตยกรรมเครือข่าย

สำหรับเครือข่ายตัวเข้ารหัสให้ใช้เลเยอร์ Convolutional สองชั้นตามด้วยเลเยอร์ที่เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ ในเครือข่ายตัวถอดรหัสให้สะท้อนสถาปัตยกรรมนี้โดยใช้เลเยอร์ที่เชื่อมต่อเต็มรูปแบบตามด้วยเลเยอร์การแปลงคอนโวลูชันสามชั้น (หรือที่เรียกว่าเลเยอร์ถอดรหัสวิวัฒนาการในบางบริบท) หมายเหตุเป็นเรื่องปกติที่จะหลีกเลี่ยงการใช้การทำให้เป็นมาตรฐานแบตช์เมื่อฝึก VAE เนื่องจากการสุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมเนื่องจากการใช้มินิแบทช์อาจทำให้ความไม่เสถียรเพิ่มขึ้นจากการสุ่มตัวอย่าง

class CVAE(tf.keras.Model):
 """Convolutional variational autoencoder."""

 def __init__(self, latent_dim):
  super(CVAE, self).__init__()
  self.latent_dim = latent_dim
  self.encoder = tf.keras.Sequential(
    [
      tf.keras.layers.InputLayer(input_shape=(28, 28, 1)),
      tf.keras.layers.Conv2D(
        filters=32, kernel_size=3, strides=(2, 2), activation='relu'),
      tf.keras.layers.Conv2D(
        filters=64, kernel_size=3, strides=(2, 2), activation='relu'),
      tf.keras.layers.Flatten(),
      # No activation
      tf.keras.layers.Dense(latent_dim + latent_dim),
    ]
  )

  self.decoder = tf.keras.Sequential(
    [
      tf.keras.layers.InputLayer(input_shape=(latent_dim,)),
      tf.keras.layers.Dense(units=7*7*32, activation=tf.nn.relu),
      tf.keras.layers.Reshape(target_shape=(7, 7, 32)),
      tf.keras.layers.Conv2DTranspose(
        filters=64, kernel_size=3, strides=2, padding='same',
        activation='relu'),
      tf.keras.layers.Conv2DTranspose(
        filters=32, kernel_size=3, strides=2, padding='same',
        activation='relu'),
      # No activation
      tf.keras.layers.Conv2DTranspose(
        filters=1, kernel_size=3, strides=1, padding='same'),
    ]
  )

 @tf.function
 def sample(self, eps=None):
  if eps is None:
   eps = tf.random.normal(shape=(100, self.latent_dim))
  return self.decode(eps, apply_sigmoid=True)

 def encode(self, x):
  mean, logvar = tf.split(self.encoder(x), num_or_size_splits=2, axis=1)
  return mean, logvar

 def reparameterize(self, mean, logvar):
  eps = tf.random.normal(shape=mean.shape)
  return eps * tf.exp(logvar * .5) + mean

 def decode(self, z, apply_sigmoid=False):
  logits = self.decoder(z)
  if apply_sigmoid:
   probs = tf.sigmoid(logits)
   return probs
  return logits

กำหนดฟังก์ชันการสูญเสียและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ

VAEs ฝึกโดยการเพิ่มขอบเขตล่างของหลักฐาน (ELBO) ให้สูงสุดกับความเป็นไปได้ในการบันทึกส่วนขอบ:

$$\log p(x) \ge \text{ELBO} = \mathbb{E}_{q(z|x)}\left[\log \frac{p(x, z)}{q(z|x)}\right].$$

ในทางปฏิบัติให้เพิ่มประสิทธิภาพการประมาณมอนติคาร์โลตัวอย่างเดียวของความคาดหวังนี้:

$$\log p(x| z) + \log p(z) - \log q(z|x),$$

โดยที่ $ z $ สุ่มตัวอย่างจาก $ q (z | x) $

optimizer = tf.keras.optimizers.Adam(1e-4)


def log_normal_pdf(sample, mean, logvar, raxis=1):
 log2pi = tf.math.log(2. * np.pi)
 return tf.reduce_sum(
   -.5 * ((sample - mean) ** 2. * tf.exp(-logvar) + logvar + log2pi),
   axis=raxis)


def compute_loss(model, x):
 mean, logvar = model.encode(x)
 z = model.reparameterize(mean, logvar)
 x_logit = model.decode(z)
 cross_ent = tf.nn.sigmoid_cross_entropy_with_logits(logits=x_logit, labels=x)
 logpx_z = -tf.reduce_sum(cross_ent, axis=[1, 2, 3])
 logpz = log_normal_pdf(z, 0., 0.)
 logqz_x = log_normal_pdf(z, mean, logvar)
 return -tf.reduce_mean(logpx_z + logpz - logqz_x)


@tf.function
def train_step(model, x, optimizer):
 """Executes one training step and returns the loss.

 This function computes the loss and gradients, and uses the latter to
 update the model's parameters.
 """
 with tf.GradientTape() as tape:
  loss = compute_loss(model, x)
 gradients = tape.gradient(loss, model.trainable_variables)
 optimizer.apply_gradients(zip(gradients, model.trainable_variables))

การฝึกอบรม

 • เริ่มต้นด้วยการวนซ้ำชุดข้อมูล
 • ในระหว่างการวนซ้ำแต่ละครั้งให้ส่งภาพไปยังเครื่องเข้ารหัสเพื่อรับชุดของค่าเฉลี่ยและพารามิเตอร์ความแปรปรวนของบันทึกของค่าประมาณ $ q (z | x) $
 • จากนั้นใช้ เคล็ดลับการกำหนดพารามิเตอร์ใหม่ กับตัวอย่างจาก $ q (z | x) $
 • สุดท้ายส่งตัวอย่างที่ทำซ้ำไปยังตัวถอดรหัสเพื่อรับบันทึกของการแจกแจงแบบกำเนิด $ p (x | z) $
 • หมายเหตุ: เนื่องจากคุณใช้ชุดข้อมูลที่โหลดโดย keras ที่มีจุดข้อมูล 60k ในชุดการฝึกอบรมและ 10k ดาต้าพอยต์ในชุดทดสอบผลลัพธ์ ELBO ของเราในชุดทดสอบจึงสูงกว่าผลลัพธ์ที่รายงานในเอกสารเล็กน้อยเล็กน้อยซึ่งใช้การแบ่งบิตแบบไดนามิกของ MNIST ของ Larochelle

การสร้างภาพ

 • หลังจากการฝึกอบรมแล้วก็ถึงเวลาสร้างภาพ
 • เริ่มต้นด้วยการสุ่มตัวอย่างชุดของเวกเตอร์แฝงจากหน่วย Gaussian ก่อนการแจกแจง $ p (z) $
 • จากนั้นเครื่องกำเนิดจะแปลงตัวอย่างแฝง $ z $ เป็นบันทึกการสังเกตโดยให้การแจกแจง $ p (x | z) $
 • ที่นี่ให้พล็อตความน่าจะเป็นของการแจกแจงเบอร์นูลลี
epochs = 10
# set the dimensionality of the latent space to a plane for visualization later
latent_dim = 2
num_examples_to_generate = 16

# keeping the random vector constant for generation (prediction) so
# it will be easier to see the improvement.
random_vector_for_generation = tf.random.normal(
  shape=[num_examples_to_generate, latent_dim])
model = CVAE(latent_dim)
def generate_and_save_images(model, epoch, test_sample):
 mean, logvar = model.encode(test_sample)
 z = model.reparameterize(mean, logvar)
 predictions = model.sample(z)
 fig = plt.figure(figsize=(4, 4))

 for i in range(predictions.shape[0]):
  plt.subplot(4, 4, i + 1)
  plt.imshow(predictions[i, :, :, 0], cmap='gray')
  plt.axis('off')

 # tight_layout minimizes the overlap between 2 sub-plots
 plt.savefig('image_at_epoch_{:04d}.png'.format(epoch))
 plt.show()
# Pick a sample of the test set for generating output images
assert batch_size >= num_examples_to_generate
for test_batch in test_dataset.take(1):
 test_sample = test_batch[0:num_examples_to_generate, :, :, :]
generate_and_save_images(model, 0, test_sample)

for epoch in range(1, epochs + 1):
 start_time = time.time()
 for train_x in train_dataset:
  train_step(model, train_x, optimizer)
 end_time = time.time()

 loss = tf.keras.metrics.Mean()
 for test_x in test_dataset:
  loss(compute_loss(model, test_x))
 elbo = -loss.result()
 display.clear_output(wait=False)
 print('Epoch: {}, Test set ELBO: {}, time elapse for current epoch: {}'
    .format(epoch, elbo, end_time - start_time))
 generate_and_save_images(model, epoch, test_sample)
Epoch: 10, Test set ELBO: -156.66375732421875, time elapse for current epoch: 5.057319402694702

png

แสดงภาพที่สร้างขึ้นจากการฝึกอบรมครั้งล่าสุด

def display_image(epoch_no):
 return PIL.Image.open('image_at_epoch_{:04d}.png'.format(epoch_no))
plt.imshow(display_image(epoch))
plt.axis('off') # Display images
(-0.5, 287.5, 287.5, -0.5)

png

แสดง GIF แบบเคลื่อนไหวของภาพที่บันทึกไว้ทั้งหมด

anim_file = 'cvae.gif'

with imageio.get_writer(anim_file, mode='I') as writer:
 filenames = glob.glob('image*.png')
 filenames = sorted(filenames)
 for filename in filenames:
  image = imageio.imread(filename)
  writer.append_data(image)
 image = imageio.imread(filename)
 writer.append_data(image)
import tensorflow_docs.vis.embed as embed
embed.embed_file(anim_file)

gif

แสดงตัวเลขหลากหลาย 2D จากช่องว่างแฝง

การรันโค้ดด้านล่างนี้จะแสดงการแจกแจงอย่างต่อเนื่องของคลาสหลักที่แตกต่างกันโดยแต่ละหลักจะเปลี่ยนเป็นอีกตัวในช่องว่างแฝง 2 มิติ ใช้ TensorFlow Probability เพื่อสร้างการแจกแจงปกติมาตรฐานสำหรับพื้นที่แฝง

def plot_latent_images(model, n, digit_size=28):
 """Plots n x n digit images decoded from the latent space."""

 norm = tfp.distributions.Normal(0, 1)
 grid_x = norm.quantile(np.linspace(0.05, 0.95, n))
 grid_y = norm.quantile(np.linspace(0.05, 0.95, n))
 image_width = digit_size*n
 image_height = image_width
 image = np.zeros((image_height, image_width))

 for i, yi in enumerate(grid_x):
  for j, xi in enumerate(grid_y):
   z = np.array([[xi, yi]])
   x_decoded = model.sample(z)
   digit = tf.reshape(x_decoded[0], (digit_size, digit_size))
   image[i * digit_size: (i + 1) * digit_size,
      j * digit_size: (j + 1) * digit_size] = digit.numpy()

 plt.figure(figsize=(10, 10))
 plt.imshow(image, cmap='Greys_r')
 plt.axis('Off')
 plt.show()
plot_latent_images(model, 20)

png

ขั้นตอนถัดไป

บทช่วยสอนนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ตัวเข้ารหัสอัตโนมัติแบบผันแปรโดยใช้ TensorFlow

ในขั้นตอนต่อไปคุณสามารถลองปรับปรุงเอาต์พุตแบบจำลองโดยการเพิ่มขนาดเครือข่าย ตัวอย่างเช่นคุณสามารถลองตั้งค่าพารามิเตอร์ filter สำหรับแต่ละ Conv2D และ Conv2DTranspose เป็น 512 โปรดทราบว่าในการสร้างพล็อตภาพแฝง 2D ขั้นสุดท้ายคุณจะต้องคง latent_dim เป็น 2 นอกจากนี้เวลาในการฝึกอบรมจะเพิ่มขึ้น เมื่อขนาดเครือข่ายเพิ่มขึ้น

คุณยังสามารถลองใช้ VAE โดยใช้ชุดข้อมูลอื่นเช่น CIFAR-10

VAE สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนแตกต่างกันไป คุณสามารถค้นหาการใช้งานเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้:

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของ VAE โปรดดูข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมเข้ารหัสอัตโนมัติแบบต่างๆ