آشنایی با تیونر Keras

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا شود مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

بررسی اجمالی

Keras Tuner کتابخانه ای است که به شما کمک می کند مجموعه ای از فراپارامترهای بهینه را برای برنامه TensorFlow خود انتخاب کنید. فرآیند انتخاب مجموعه ای از فراپارامترهای مناسب برای برنامه یادگیری ماشینی (ML) را تنظیم هایپرپارامتر یا هایپرتیونینگ می نامند.

فراپارامترها متغیرهایی هستند که فرآیند آموزش و توپولوژی یک مدل ML را کنترل می کنند. این متغیرها در طول فرآیند آموزش ثابت می مانند و به طور مستقیم بر عملکرد برنامه ML شما تأثیر می گذارند. هایپرپارامترها دو نوع هستند:

 1. مدل هایپرپارامترهایی که بر انتخاب مدل تأثیر می گذارند مانند تعداد و عرض لایه های پنهان
 2. فراپارامترهای الگوریتمی که بر سرعت و کیفیت الگوریتم یادگیری تأثیر می‌گذارند، مانند نرخ یادگیری برای نزول گرادیان تصادفی (SGD) و تعداد نزدیک‌ترین همسایگان برای طبقه‌بندی‌کننده ak Nearest Neighbors (KNN)

در این آموزش شما از Keras Tuner برای انجام هایپرتیونینگ برای یک برنامه طبقه بندی تصاویر استفاده خواهید کرد.

برپایی

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras

Keras Tuner را نصب و وارد کنید.

pip install -q -U keras-tuner
import keras_tuner as kt

مجموعه داده را دانلود و آماده کنید

در این آموزش، شما از Keras Tuner برای یافتن بهترین هایپرپارامترها برای مدل یادگیری ماشینی استفاده خواهید کرد که تصاویر لباس را از مجموعه داده Fashion MNIST طبقه بندی می کند.

داده ها را بارگذاری کنید.

(img_train, label_train), (img_test, label_test) = keras.datasets.fashion_mnist.load_data()
# Normalize pixel values between 0 and 1
img_train = img_train.astype('float32') / 255.0
img_test = img_test.astype('float32') / 255.0

مدل را تعریف کنید

هنگامی که یک مدل برای هایپرتنینگ می سازید، علاوه بر معماری مدل، فضای جستجوی هایپرپارامتر را نیز تعریف می کنید. مدلی که برای هایپرتیونینگ تنظیم کردید، هایپرمدل نامیده می شود.

شما می توانید یک هایپرمدل را با دو رویکرد تعریف کنید:

 • با استفاده از تابع سازنده مدل
 • با زیرکلاس بندی کلاس HyperModel از Keras Tuner API

همچنین می توانید از دو کلاس از پیش تعریف شده HyperModel - HyperXception و HyperResNet برای برنامه های بینایی کامپیوتر استفاده کنید.

در این آموزش شما از تابع سازنده مدل برای تعریف مدل طبقه بندی تصاویر استفاده می کنید. تابع سازنده مدل یک مدل کامپایل شده را برمی گرداند و از هایپرپارامترهایی که شما به صورت درون خطی تعریف کرده اید برای هیپرتنظیم مدل استفاده می کند.

def model_builder(hp):
 model = keras.Sequential()
 model.add(keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)))

 # Tune the number of units in the first Dense layer
 # Choose an optimal value between 32-512
 hp_units = hp.Int('units', min_value=32, max_value=512, step=32)
 model.add(keras.layers.Dense(units=hp_units, activation='relu'))
 model.add(keras.layers.Dense(10))

 # Tune the learning rate for the optimizer
 # Choose an optimal value from 0.01, 0.001, or 0.0001
 hp_learning_rate = hp.Choice('learning_rate', values=[1e-2, 1e-3, 1e-4])

 model.compile(optimizer=keras.optimizers.Adam(learning_rate=hp_learning_rate),
        loss=keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
        metrics=['accuracy'])

 return model

تیونر را نمونه سازی کنید و هایپرتیونینگ را انجام دهید

تیونر را برای انجام هایپرتیونینگ نمونه برداری کنید. Keras Tuner چهار تیونر در دسترس دارد - RandomSearch ، Hyperband ، BayesianOptimization و Sklearn . در این آموزش شما از تیونر Hyperband استفاده می کنید.

برای نمونه سازی تیونر Hyperband، باید هایپرمدل، objective بهینه سازی و حداکثر تعداد دوره های آموزش ( max_epochs ) را مشخص کنید.

tuner = kt.Hyperband(model_builder,
           objective='val_accuracy',
           max_epochs=10,
           factor=3,
           directory='my_dir',
           project_name='intro_to_kt')

الگوریتم تنظیم Hyperband از تخصیص منابع تطبیقی ​​و توقف زودهنگام برای همگرایی سریع در یک مدل با عملکرد بالا استفاده می کند. این کار با استفاده از براکت سبک قهرمانی ورزشی انجام می شود. این الگوریتم تعداد زیادی مدل را برای چند دوره آموزش می‌دهد و تنها نیمی از مدل‌ها را با عملکرد برتر به دور بعدی منتقل می‌کند. هایپرباند با محاسبه 1 + factor ثبت ( max_epochs ) و گرد کردن آن به نزدیک‌ترین عدد صحیح، تعداد مدل‌هایی را برای آموزش در یک براکت تعیین می‌کند.

پس از رسیدن به مقدار معینی برای از دست دادن اعتبارسنجی، یک callback ایجاد کنید تا آموزش را زودتر متوقف کنید.

stop_early = tf.keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=5)

جستجوی hyperparameter را اجرا کنید. آرگومان های روش جستجو همان آرگومان هایی است که برای tf.keras.model.fit علاوه بر callback بالا استفاده می شود.

tuner.search(img_train, label_train, epochs=50, validation_split=0.2, callbacks=[stop_early])

# Get the optimal hyperparameters
best_hps=tuner.get_best_hyperparameters(num_trials=1)[0]

print(f"""
The hyperparameter search is complete. The optimal number of units in the first densely-connected
layer is {best_hps.get('units')} and the optimal learning rate for the optimizer
is {best_hps.get('learning_rate')}.
""")
Trial 30 Complete [00h 00m 35s]
val_accuracy: 0.8925833106040955

Best val_accuracy So Far: 0.8925833106040955
Total elapsed time: 00h 07m 26s
INFO:tensorflow:Oracle triggered exit

The hyperparameter search is complete. The optimal number of units in the first densely-connected
layer is 320 and the optimal learning rate for the optimizer
is 0.001.

مدل را آموزش دهید

تعداد دوره های بهینه را برای آموزش مدل با فراپارامترهای به دست آمده از جستجو پیدا کنید.

# Build the model with the optimal hyperparameters and train it on the data for 50 epochs
model = tuner.hypermodel.build(best_hps)
history = model.fit(img_train, label_train, epochs=50, validation_split=0.2)

val_acc_per_epoch = history.history['val_accuracy']
best_epoch = val_acc_per_epoch.index(max(val_acc_per_epoch)) + 1
print('Best epoch: %d' % (best_epoch,))
Epoch 1/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.4988 - accuracy: 0.8232 - val_loss: 0.4142 - val_accuracy: 0.8517
Epoch 2/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3717 - accuracy: 0.8646 - val_loss: 0.3437 - val_accuracy: 0.8773
Epoch 3/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3317 - accuracy: 0.8779 - val_loss: 0.3806 - val_accuracy: 0.8639
Epoch 4/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3079 - accuracy: 0.8867 - val_loss: 0.3321 - val_accuracy: 0.8801
Epoch 5/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2882 - accuracy: 0.8943 - val_loss: 0.3313 - val_accuracy: 0.8806
Epoch 6/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2727 - accuracy: 0.8977 - val_loss: 0.3152 - val_accuracy: 0.8857
Epoch 7/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2610 - accuracy: 0.9016 - val_loss: 0.3225 - val_accuracy: 0.8873
Epoch 8/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2474 - accuracy: 0.9060 - val_loss: 0.3198 - val_accuracy: 0.8867
Epoch 9/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2385 - accuracy: 0.9105 - val_loss: 0.3266 - val_accuracy: 0.8822
Epoch 10/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2295 - accuracy: 0.9142 - val_loss: 0.3382 - val_accuracy: 0.8835
Epoch 11/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2170 - accuracy: 0.9185 - val_loss: 0.3215 - val_accuracy: 0.8885
Epoch 12/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2102 - accuracy: 0.9202 - val_loss: 0.3194 - val_accuracy: 0.8923
Epoch 13/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2036 - accuracy: 0.9235 - val_loss: 0.3176 - val_accuracy: 0.8901
Epoch 14/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1955 - accuracy: 0.9272 - val_loss: 0.3269 - val_accuracy: 0.8912
Epoch 15/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1881 - accuracy: 0.9292 - val_loss: 0.3391 - val_accuracy: 0.8878
Epoch 16/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1821 - accuracy: 0.9321 - val_loss: 0.3272 - val_accuracy: 0.8920
Epoch 17/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1771 - accuracy: 0.9332 - val_loss: 0.3536 - val_accuracy: 0.8876
Epoch 18/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1697 - accuracy: 0.9363 - val_loss: 0.3395 - val_accuracy: 0.8927
Epoch 19/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1652 - accuracy: 0.9374 - val_loss: 0.3464 - val_accuracy: 0.8937
Epoch 20/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1606 - accuracy: 0.9392 - val_loss: 0.3576 - val_accuracy: 0.8888
Epoch 21/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1539 - accuracy: 0.9417 - val_loss: 0.3724 - val_accuracy: 0.8867
Epoch 22/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1503 - accuracy: 0.9435 - val_loss: 0.3607 - val_accuracy: 0.8954
Epoch 23/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1450 - accuracy: 0.9454 - val_loss: 0.3525 - val_accuracy: 0.8919
Epoch 24/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1398 - accuracy: 0.9473 - val_loss: 0.3745 - val_accuracy: 0.8919
Epoch 25/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1370 - accuracy: 0.9478 - val_loss: 0.3616 - val_accuracy: 0.8941
Epoch 26/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1334 - accuracy: 0.9498 - val_loss: 0.3866 - val_accuracy: 0.8956
Epoch 27/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1282 - accuracy: 0.9519 - val_loss: 0.3947 - val_accuracy: 0.8924
Epoch 28/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1254 - accuracy: 0.9538 - val_loss: 0.4223 - val_accuracy: 0.8870
Epoch 29/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1222 - accuracy: 0.9536 - val_loss: 0.3805 - val_accuracy: 0.8898
Epoch 30/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1179 - accuracy: 0.9546 - val_loss: 0.4052 - val_accuracy: 0.8942
Epoch 31/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1162 - accuracy: 0.9560 - val_loss: 0.3909 - val_accuracy: 0.8955
Epoch 32/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.1152 - accuracy: 0.9572 - val_loss: 0.4160 - val_accuracy: 0.8908
Epoch 33/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1100 - accuracy: 0.9583 - val_loss: 0.4280 - val_accuracy: 0.8938
Epoch 34/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1055 - accuracy: 0.9603 - val_loss: 0.4148 - val_accuracy: 0.8963
Epoch 35/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1044 - accuracy: 0.9606 - val_loss: 0.4302 - val_accuracy: 0.8921
Epoch 36/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1046 - accuracy: 0.9605 - val_loss: 0.4205 - val_accuracy: 0.8947
Epoch 37/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0993 - accuracy: 0.9621 - val_loss: 0.4551 - val_accuracy: 0.8875
Epoch 38/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0972 - accuracy: 0.9635 - val_loss: 0.4622 - val_accuracy: 0.8914
Epoch 39/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0951 - accuracy: 0.9642 - val_loss: 0.4423 - val_accuracy: 0.8950
Epoch 40/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0947 - accuracy: 0.9637 - val_loss: 0.4498 - val_accuracy: 0.8948
Epoch 41/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0876 - accuracy: 0.9675 - val_loss: 0.4694 - val_accuracy: 0.8959
Epoch 42/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0902 - accuracy: 0.9657 - val_loss: 0.4778 - val_accuracy: 0.8938
Epoch 43/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0876 - accuracy: 0.9676 - val_loss: 0.4716 - val_accuracy: 0.8911
Epoch 44/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0884 - accuracy: 0.9674 - val_loss: 0.4827 - val_accuracy: 0.8918
Epoch 45/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0764 - accuracy: 0.9715 - val_loss: 0.5008 - val_accuracy: 0.8953
Epoch 46/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0823 - accuracy: 0.9695 - val_loss: 0.5157 - val_accuracy: 0.8874
Epoch 47/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0789 - accuracy: 0.9704 - val_loss: 0.5198 - val_accuracy: 0.8910
Epoch 48/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0778 - accuracy: 0.9716 - val_loss: 0.5031 - val_accuracy: 0.8932
Epoch 49/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0747 - accuracy: 0.9718 - val_loss: 0.4982 - val_accuracy: 0.8953
Epoch 50/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0786 - accuracy: 0.9706 - val_loss: 0.5198 - val_accuracy: 0.8976
Best epoch: 50

هایپرمدل را مجدداً معرفی کنید و آن را با تعداد بهینه دوره از بالا آموزش دهید.

hypermodel = tuner.hypermodel.build(best_hps)

# Retrain the model
hypermodel.fit(img_train, label_train, epochs=best_epoch, validation_split=0.2)
Epoch 1/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.4987 - accuracy: 0.8236 - val_loss: 0.4065 - val_accuracy: 0.8488
Epoch 2/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.3738 - accuracy: 0.8652 - val_loss: 0.3847 - val_accuracy: 0.8613
Epoch 3/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.3344 - accuracy: 0.8775 - val_loss: 0.3568 - val_accuracy: 0.8750
Epoch 4/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.3065 - accuracy: 0.8865 - val_loss: 0.3326 - val_accuracy: 0.8811
Epoch 5/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2880 - accuracy: 0.8930 - val_loss: 0.3208 - val_accuracy: 0.8843
Epoch 6/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.2744 - accuracy: 0.8981 - val_loss: 0.3313 - val_accuracy: 0.8810
Epoch 7/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2585 - accuracy: 0.9019 - val_loss: 0.3352 - val_accuracy: 0.8790
Epoch 8/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2445 - accuracy: 0.9078 - val_loss: 0.3151 - val_accuracy: 0.8849
Epoch 9/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.2366 - accuracy: 0.9113 - val_loss: 0.3167 - val_accuracy: 0.8881
Epoch 10/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.2241 - accuracy: 0.9162 - val_loss: 0.3258 - val_accuracy: 0.8857
Epoch 11/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.2158 - accuracy: 0.9194 - val_loss: 0.3087 - val_accuracy: 0.8927
Epoch 12/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.2091 - accuracy: 0.9218 - val_loss: 0.3287 - val_accuracy: 0.8904
Epoch 13/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1998 - accuracy: 0.9243 - val_loss: 0.3131 - val_accuracy: 0.8950
Epoch 14/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1937 - accuracy: 0.9271 - val_loss: 0.3177 - val_accuracy: 0.8925
Epoch 15/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1859 - accuracy: 0.9303 - val_loss: 0.3334 - val_accuracy: 0.8918
Epoch 16/50
1500/1500 [==============================] - 4s 2ms/step - loss: 0.1779 - accuracy: 0.9334 - val_loss: 0.3299 - val_accuracy: 0.8929
Epoch 17/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1743 - accuracy: 0.9348 - val_loss: 0.3391 - val_accuracy: 0.8920
Epoch 18/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1687 - accuracy: 0.9366 - val_loss: 0.3302 - val_accuracy: 0.8974
Epoch 19/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1628 - accuracy: 0.9385 - val_loss: 0.3641 - val_accuracy: 0.8868
Epoch 20/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1597 - accuracy: 0.9405 - val_loss: 0.3523 - val_accuracy: 0.8942
Epoch 21/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1534 - accuracy: 0.9434 - val_loss: 0.3584 - val_accuracy: 0.8951
Epoch 22/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1507 - accuracy: 0.9441 - val_loss: 0.3577 - val_accuracy: 0.8923
Epoch 23/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1453 - accuracy: 0.9452 - val_loss: 0.3807 - val_accuracy: 0.8957
Epoch 24/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1392 - accuracy: 0.9476 - val_loss: 0.3711 - val_accuracy: 0.8960
Epoch 25/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1364 - accuracy: 0.9494 - val_loss: 0.3731 - val_accuracy: 0.8940
Epoch 26/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1315 - accuracy: 0.9511 - val_loss: 0.3805 - val_accuracy: 0.8932
Epoch 27/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1319 - accuracy: 0.9507 - val_loss: 0.3966 - val_accuracy: 0.8880
Epoch 28/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1266 - accuracy: 0.9534 - val_loss: 0.3994 - val_accuracy: 0.8920
Epoch 29/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1207 - accuracy: 0.9546 - val_loss: 0.3918 - val_accuracy: 0.8959
Epoch 30/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1174 - accuracy: 0.9567 - val_loss: 0.4043 - val_accuracy: 0.8928
Epoch 31/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1191 - accuracy: 0.9546 - val_loss: 0.4114 - val_accuracy: 0.8951
Epoch 32/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1140 - accuracy: 0.9563 - val_loss: 0.4149 - val_accuracy: 0.8962
Epoch 33/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1121 - accuracy: 0.9574 - val_loss: 0.4373 - val_accuracy: 0.8931
Epoch 34/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1085 - accuracy: 0.9598 - val_loss: 0.4353 - val_accuracy: 0.8939
Epoch 35/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1056 - accuracy: 0.9591 - val_loss: 0.4325 - val_accuracy: 0.8938
Epoch 36/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1066 - accuracy: 0.9600 - val_loss: 0.4700 - val_accuracy: 0.8899
Epoch 37/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1019 - accuracy: 0.9615 - val_loss: 0.4440 - val_accuracy: 0.8947
Epoch 38/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0973 - accuracy: 0.9635 - val_loss: 0.4481 - val_accuracy: 0.8959
Epoch 39/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.1008 - accuracy: 0.9622 - val_loss: 0.4772 - val_accuracy: 0.8954
Epoch 40/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0919 - accuracy: 0.9653 - val_loss: 0.4723 - val_accuracy: 0.8916
Epoch 41/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0921 - accuracy: 0.9653 - val_loss: 0.4867 - val_accuracy: 0.8953
Epoch 42/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0919 - accuracy: 0.9657 - val_loss: 0.4710 - val_accuracy: 0.8936
Epoch 43/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0873 - accuracy: 0.9664 - val_loss: 0.4844 - val_accuracy: 0.8905
Epoch 44/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0884 - accuracy: 0.9669 - val_loss: 0.4972 - val_accuracy: 0.8963
Epoch 45/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0849 - accuracy: 0.9685 - val_loss: 0.4790 - val_accuracy: 0.8969
Epoch 46/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0831 - accuracy: 0.9687 - val_loss: 0.5028 - val_accuracy: 0.8945
Epoch 47/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0793 - accuracy: 0.9698 - val_loss: 0.5031 - val_accuracy: 0.8945
Epoch 48/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0806 - accuracy: 0.9693 - val_loss: 0.5065 - val_accuracy: 0.8990
Epoch 49/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0751 - accuracy: 0.9714 - val_loss: 0.5719 - val_accuracy: 0.8924
Epoch 50/50
1500/1500 [==============================] - 3s 2ms/step - loss: 0.0785 - accuracy: 0.9707 - val_loss: 0.5123 - val_accuracy: 0.8985
<keras.callbacks.History at 0x7fb39810a150>

برای تکمیل این آموزش، هایپرمدل را روی داده های تست ارزیابی کنید.

eval_result = hypermodel.evaluate(img_test, label_test)
print("[test loss, test accuracy]:", eval_result)
313/313 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.5632 - accuracy: 0.8908
[test loss, test accuracy]: [0.5631944537162781, 0.8907999992370605]

دایرکتوری my_dir/intro_to_kt حاوی گزارش‌ها و نقاط بازرسی دقیق برای هر آزمایش (پیکربندی مدل) است که در طول جستجوی فراپارامتر اجرا می‌شود. اگر جستجوی فراپارامتر را دوباره اجرا کنید، Keras Tuner از وضعیت موجود از این گزارش‌ها برای از سرگیری جستجو استفاده می‌کند. برای غیرفعال کردن این رفتار، یک آرگومان اضافی overwrite=True را هنگام نمونه سازی تیونر ارسال کنید.

خلاصه

در این آموزش، نحوه استفاده از Keras Tuner برای تنظیم هایپرپارامترها برای یک مدل را یاد گرفتید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Keras Tuner، این منابع اضافی را بررسی کنید:

همچنین برای تنظیم تعاملی فراپارامترهای مدل خود، داشبورد Hparams را در TensorBoard بررسی کنید.