หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

โหลดข้อมูล NumPy

ดูใน TensorFlow.org เรียกใช้ใน Google Colab ดูแหล่งที่มาบน GitHub ดาวน์โหลดสมุดบันทึก

บทช่วยสอนนี้ให้ตัวอย่างการโหลดข้อมูลจากอาร์เรย์ NumPy ไปยัง tf.data.Dataset

ตัวอย่างนี้โหลดชุดข้อมูล MNIST จากไฟล์. .npz อย่างไรก็ตามแหล่งที่มาของอาร์เรย์ NumPy ไม่สำคัญ

ติดตั้ง

 
import numpy as np
import tensorflow as tf

โหลดจากไฟล์. .npz

DATA_URL = 'https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz'

path = tf.keras.utils.get_file('mnist.npz', DATA_URL)
with np.load(path) as data:
 train_examples = data['x_train']
 train_labels = data['y_train']
 test_examples = data['x_test']
 test_labels = data['y_test']

โหลดอาร์เรย์ NumPy ด้วย tf.data.Dataset

สมมติว่าคุณมีอาร์เรย์ของตัวอย่างและอาร์เรย์ของเลเบลที่เกี่ยวข้องให้ส่งอาร์เรย์สองอาร์เรย์เป็นทูเพิลไปยัง tf.data.Dataset.from_tensor_slices เพื่อสร้าง tf.data.Dataset

train_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((train_examples, train_labels))
test_dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((test_examples, test_labels))

ใช้ชุดข้อมูล

สลับและจัดชุดข้อมูล

BATCH_SIZE = 64
SHUFFLE_BUFFER_SIZE = 100

train_dataset = train_dataset.shuffle(SHUFFLE_BUFFER_SIZE).batch(BATCH_SIZE)
test_dataset = test_dataset.batch(BATCH_SIZE)

สร้างและฝึกโมเดล

model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),
  tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),
  tf.keras.layers.Dense(10)
])

model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.RMSprop(),
       loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),
       metrics=['sparse_categorical_accuracy'])
model.fit(train_dataset, epochs=10)
Epoch 1/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 2.8712 - sparse_categorical_accuracy: 0.8771
Epoch 2/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.4812 - sparse_categorical_accuracy: 0.9299
Epoch 3/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.3514 - sparse_categorical_accuracy: 0.9471
Epoch 4/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.3048 - sparse_categorical_accuracy: 0.9546
Epoch 5/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2752 - sparse_categorical_accuracy: 0.9617
Epoch 6/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2505 - sparse_categorical_accuracy: 0.9652
Epoch 7/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2375 - sparse_categorical_accuracy: 0.9676
Epoch 8/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2188 - sparse_categorical_accuracy: 0.9705
Epoch 9/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.2007 - sparse_categorical_accuracy: 0.9725
Epoch 10/10
938/938 [==============================] - 2s 2ms/step - loss: 0.1964 - sparse_categorical_accuracy: 0.9757

<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7fbc9cbffe80>
model.evaluate(test_dataset)
157/157 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 0.6592 - sparse_categorical_accuracy: 0.9554

[0.6592006087303162, 0.9553999900817871]