רב_חדשות

 • תיאור:

מולטי ניוז, מורכב ממאמרים חדשותיים וסיכומים של כתבות אלה מאתר newser.com. כל סיכום נכתב באופן מקצועי על ידי עורכים וכולל קישורים למאמרים המקוריים שצוטטו.

ישנן שתי תכונות: - מסמך: טקסט של כתבות חדשות המופרדות על ידי אסימון מיוחד "|||||". - סיכום: תקציר חדשות.

לְפַצֵל דוגמאות
'test' 5,622
'train' 44,972
'validation' 5,622
 • מאפיינים:
FeaturesDict({
  'document': Text(shape=(), dtype=tf.string),
  'summary': Text(shape=(), dtype=tf.string),
})
 • ציטוט:
@misc{alex2019multinews,
  title={Multi-News: a Large-Scale Multi-Document Summarization Dataset and Abstractive Hierarchical Model},
  author={Alexander R. Fabbri and Irene Li and Tianwei She and Suyi Li and Dragomir R. Radev},
  year={2019},
  eprint={1906.01749},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}