Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

Module: tfg.geometry

Geometry module.

Modules

convolution module: Convolution module.

deformation_energy module: Deformation energies module.

representation module: Geometry module.

transformation module: Transformation module.