Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

Module: tfg.nn

Neural Network module.

Modules

layer module: Layer module.

loss module: Loss module.

metric module: Metrics module.