Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!

Module: tfg.rendering

Rendering module.

Modules

camera module: Camera module.

opengl module: OpenGL module.

reflectance module: Reflectance module.

volumetric module: Voxels module.