EagerSession

publiczna klasa końcowa EagerSession

Środowisko do szybkiego wykonywania operacji TensorFlow.

Chętne wykonywanie jest niezbędnym środowiskiem programistycznym, które ocenia operacje natychmiast, bez tworzenia wykresów. Operacje zwracają konkretne wartości zamiast konstruowania wykresu obliczeniowego do późniejszego uruchomienia, tak jak w przypadku Graph i Session .

Ułatwia to tworzenie za pomocą TensorFlow i modeli debugowania, ponieważ zachowuje się bardziej jak standardowa biblioteka programistyczna.

Wystąpienia EagerSession są bezpieczne dla wątków.

Klasy zagnieżdżone

enum EagerSession.DevicePlacementPolicy Kontroluje, jak postępować, gdy próbujemy uruchomić operację na danym urządzeniu, ale niektóre tensory wejściowe nie znajdują się na tym urządzeniu.
klasa EagerSession.Options

Metody publiczne

unieważnić
checkInput ( op wejście)
Sprawdza, czy input mogą być używane jako dane wejściowe w tym środowisku wykonawczym.
unieważnić
statyczny EagerSession
utwórz ()
Zwraca EagerSession skonfigurowane z domyślnymi opcjami.
ExecutionEnvironment.Types
environmentType ()
Pobierz typ tego środowiska (z wyliczenia `Environments`.
statyczny EagerSession
getDefault ()
Zwraca domyślną gorszą sesję

Po zainicjowaniu domyślna gorąca sesja pozostaje aktywna przez cały okres użytkowania aplikacji, w przeciwieństwie do sesji uzyskanych z funkcji create() lub build() które powinny zostać zamknięte po ich użyciu.

statyczny EagerSession
initDefault (opcje EagerSession.Options )
Inicjuje domyślną przyspieszoną sesję, która pozostaje aktywna przez cały okres istnienia aplikacji.
boolean
isOpEnabled (String opType)
Zwraca wartość true, jeśli dana operacja jest prawidłowa w tym środowisku wykonawczym.
OperationBuilder
opBuilder (typ ciągu, nazwa ciągu)
Zwraca konstruktora, aby utworzyć nową Operation .
static EagerSession.Options
opcje ()
Zwraca obiekt, który konfiguruje i buduje EagerSession z niestandardowymi opcjami.

Dziedziczone metody

Metody publiczne

public void checkInput ( op wejście)

Sprawdza, czy input mogą być używane jako dane wejściowe w tym środowisku wykonawczym. Jeśli nie, IllegalArgumentException .

Parametry
Wejście Op do sprawdzenia

public void close ()

public static EagerSession create ()

Zwraca EagerSession skonfigurowane z domyślnymi opcjami.

OSTRZEŻENIE: wystąpienia EagerSession zwrócone przez tę metodę muszą zostać jawnie zwolnione przez wywołanie funkcji close() gdy nie są już potrzebne. Można to osiągnąć stosując technikę „try-with-resources”.

Przykładowe użycie:

try (EagerSession session = EagerSession.create()) {
   Ops tf = Ops.create(session);
   // build execute operations eagerly...
 
 }

public ExecutionEnvironment.Types environmentType ()

Pobierz typ tego środowiska (z wyliczenia `Environments`.

Zwroty
  • Wartość „Środowiska” wskazująca typ środowiska wykonawczego.

public static EagerSession getDefault ()

Zwraca domyślną gorszą sesję

Po zainicjowaniu domyślna gorąca sesja pozostaje aktywna przez cały okres użytkowania aplikacji, w przeciwieństwie do sesji uzyskanych z funkcji create() lub build() które powinny zostać zamknięte po ich użyciu.

Domyślny zestaw EagerSession.Options jest używany do inicjowania sesji przy pierwszym wywołaniu. Aby nadpisać to zachowanie, możliwe jest wywołanie initDefault(Options) z innym zestawem opcji przed tym pierwszym wywołaniem.

Przykładowe użycie:

// Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() explicitly
 Ops tf = Ops.create(EagerSession.getDefault());
 

Zwroty
  • domyślna gorąca sesja

public static EagerSession initDefault (opcje EagerSession.Options )

Inicjuje domyślną przyspieszoną sesję, która pozostaje aktywna przez cały okres istnienia aplikacji.

Ta metoda jest wywoływana niejawnie przy pierwszym wywołaniu metody getDefault() , ale można ją również wywołać jawnie, aby przesłonić opcje domyślne.

Należy zauważyć, że wywołanie tej metody więcej niż raz spowoduje zgłoszenie IllegalArgumentException ponieważ sesji domyślnej nie można zmodyfikować po jej utworzeniu. Dlatego ważne jest, aby jawnie zainicjować go przed pierwszym wywołaniem metody getDefault() z dowolnego wątku.

Przykładowe użycie:

// Initializing default session to override default options is valid but
 // is optional
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true));

 // Starting to build eager operations using default session, by calling
 // EagerSession.getDefault() implicitly
 Ops tf = Ops.create();

 // Initializing default session more than once or after using it is not
 // permitted and throws an exception
 EagerSession.initDefault(EagerSession.options().async(true));  // throws
 

Parametry
opcje opcje używane do budowania domyślnej sesji
Zwroty
  • domyślna gorąca sesja
Rzuty
IllegalStateException jeśli sesja domyślna jest już zainicjowana
Zobacz też

public boolean isOpEnabled (String opType)

Zwraca wartość true, jeśli dana operacja jest prawidłowa w tym środowisku wykonawczym.

Parametry
opType Op do sprawdzenia.
Zwroty
  • Czy dana operacja jest prawidłowa w tym środowisku wykonawczym.

public OperationBuilder opBuilder (typ ciągu, nazwa ciągu)

Zwraca konstruktora, aby utworzyć nową Operation .

Parametry
rodzaj Operacji (tj. identyfikuje obliczenia do wykonania)
Nazwa aby odwołać się do utworzonej operacji w tym zakresie środowiska.
Zwroty
  • OperationBuilder aby utworzyć Operation, gdy wywoływana jest funkcjabuild() . Jeślibuild() nie jest wywoływany, niektóre zasoby mogą wyciekać.

publiczne statyczne opcje EagerSession.Options ()

Zwraca obiekt, który konfiguruje i buduje EagerSession z niestandardowymi opcjami.

OSTRZEŻENIE: wystąpienia EagerSession zwrócone przez tę metodę muszą zostać jawnie zwolnione przez wywołanie funkcji close() gdy nie są już potrzebne. Można to osiągnąć stosując technikę „try-with-resources”.

Przykładowe użycie:

try (EagerSession session = EagerSession.options().async(true).build()) {
   Ops tf = Ops.create(session);
   // build execute operations eagerly and asynchronously...
 
 }