ExecutionEnvironment

publiczny interfejs ExecutionEnvironment
Znane podklasy pośrednie

Definiuje środowisko do tworzenia i wykonywania Operation TensorFlow.

Klasy zagnieżdżone

enum ExecutionEnvironment.Types

Metody publiczne

abstrakcyjna pustka
checkInput ( op wejście)
Sprawdza, czy input mogą być używane jako dane wejściowe w tym środowisku wykonawczym.
streszczenie ExecutionEnvironment.Types
environmentType ()
Pobierz typ tego środowiska (z wyliczenia `Environments`.
abstrakcyjne wartości logiczne
abstrakcyjne wartości logiczne
abstrakcyjne wartości logiczne
isOpEnabled (String opType)
Zwraca wartość true, jeśli dana operacja jest prawidłowa w tym środowisku wykonawczym.
streszczenie OperationBuilder
opBuilder (typ ciągu, nazwa ciągu)
Zwraca konstruktora, aby utworzyć nową Operation .

Metody publiczne

public abstract void checkInput (wejście op )

Sprawdza, czy input mogą być używane jako dane wejściowe w tym środowisku wykonawczym. Jeśli nie, IllegalArgumentException .

Parametry
Wejście Op do sprawdzenia
Rzuty
IllegalArgumentException jeśli dane wejściowe nie mogą być używane jako dane wejściowe w tym środowisku wykonawczym.

public abstract ExecutionEnvironment.Types environmentType ()

Pobierz typ tego środowiska (z wyliczenia `Environments`.

Zwroty
  • Wartość „Środowiska” wskazująca typ środowiska wykonawczego.

public abstract boolean isEager ()

public abstract boolean isGraph ()

public abstract boolean isOpEnabled (String opType)

Zwraca wartość true, jeśli dana operacja jest prawidłowa w tym środowisku wykonawczym.

Parametry
opType Op do sprawdzenia.
Zwroty
  • Czy dana operacja jest prawidłowa w tym środowisku wykonawczym.

public abstract OperationBuilder opBuilder (typ ciągu, nazwa ciągu)

Zwraca konstruktora, aby utworzyć nową Operation .

Parametry
rodzaj Operacji (tj. identyfikuje obliczenia do wykonania)
Nazwa aby odwołać się do utworzonej operacji w tym zakresie środowiska.
Zwroty
  • OperationBuilder aby utworzyć Operation, gdy wywoływana jest funkcjabuild() . Jeślibuild() nie jest wywoływany, niektóre zasoby mogą wyciekać.