جریان تنسور:: خدمت کردن

خلاصه

Typedefs

LoaderSource استفاده كردن
Source < std::unique_ptr< Loader >>
StoragePathSourceAdapter استفاده كردن
SourceAdapter < StoragePath, std::unique_ptr< Loader >>

کارکرد

DEFINE_CLASS_REGISTRY (StoragePathSourceAdapterRegistry, StoragePathSourceAdapter )
operator!= (const Loader::Metadata & a, const Loader::Metadata & b)
bool
operator!= (const ServableStateSnapshot< T > & a, const ServableStateSnapshot< T > & b)
bool
operator!= (const ServableHandle < T > & l, const ServableHandle < U > & r)
constexpr bool
operator!= (const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & a, const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & b)
bool
operator<< (std::ostream & os, LoaderHarness::State state)
std::ostream &
operator<< (std::ostream & os, const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & state_and_time)
std::ostream &
operator== (const AspiredVersionPolicy::ServableAction & lhs, const AspiredVersionPolicy::ServableAction & rhs)
bool
operator== (const Loader::Metadata & a, const Loader::Metadata & b)
bool
operator== (const ServableStateSnapshot< T > & a, const ServableStateSnapshot< T > & b)
bool
operator== (const ServableHandle < T > & l, const ServableHandle < U > & r)
constexpr bool
operator== (const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & a, const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & b)
bool

کلاس ها

tensorflow:: خدمت:: AspiredVersionPolicy

رابطی برای خط مشی که برای انتقال نسخه های قابل سرویس دهی در یک جریان قابل سرویس دهی اعمال می شود.

tensorflow:: خدمت:: AspiredVersionsManager

مدیری که Target< Loader > API را پیاده‌سازی می‌کند که از نسخه‌های مورد نظر برای بارگیری نسخه‌های قابل استفاده استفاده می‌کند.

tensorflow:: خدمت:: AspiredVersionsManagerBuilder

یک AspiredVersionsManager با گزینه ها و منابع متصل به آن می سازد.

tensorflow:: خدمت:: BasicManager

به مدیریت چرخه حیات سرویس‌ها از جمله بارگیری، سرویس دهی و تخلیه آنها کمک می‌کند.

tensorflow:: خدمت:: CachingManager

مدیری که سرویس‌ها را بر حسب تقاضا مدیریت و بارگیری می‌کند.

tensorflow:: خدمت:: ClassifierInterface

رابط آگنوستیک از نوع مدل برای انجام طبقه بندی.

tensorflow:: serving:: ErrorInjectingSourceAdapter
tensorflow:: خدمت:: FileSystemStoragePathSource

منبع مسیر ذخیره‌سازی که مشتاق نسخه‌هایی برای مجموعه‌ای از سرویس‌پذیر است.

tensorflow:: خدمت:: لودر

یک انتزاع استاندارد شده برای یک شی که چرخه حیات یک سرویس پذیر را مدیریت می کند، از جمله بارگیری و تخلیه آن.

tensorflow:: خدمت:: LoaderHarness

LoaderHarness ویجتی است که مدیر از آن برای نگه داشتن و صحبت با لودر در زمانی که مالک آن است استفاده می کند.

tensorflow:: خدمت:: مدیر

مدیر مسئول بارگیری، تخلیه، جستجو و مدیریت مادام العمر همه اشیاء قابل سرویس دهی از طریق Loader های آنها است.

tensorflow:: خدمت:: PathPrefixLoaderFactory

یک LoaderFactory ساده که به دنبال یک سرویس‌پذیر در مسیری می‌گردد که با الحاق یک پیشوند مسیر ثابت با نام سرویس‌پذیر تشکیل شده است.

tensorflow:: خدمت رسانی:: RegressorInterface

مدل رابط آگنوستیک برای انجام رگرسیون.

tensorflow:: خدمت:: ResourceUnsafeLoader

لودری که از منابع غافل است.

tensorflow:: خدمت:: SavedModelBundleFactory

کارخانه ای که SavedModelBundles را از مسیرهای صادراتی SavedModel یا SessionBundle ایجاد می کند.

tensorflow:: خدمت:: ServableHandle

یک اشاره گر هوشمند به شیء قابل سرویس دهی زیرین که از Loader بازیابی شده است.

tensorflow:: خدمت:: ServableStateMonitor

ابزاری که به یک EventBus<ServableState> گوش می دهد و وضعیت هر سرویس پذیر ذکر شده در اتوبوس را پیگیری می کند.

tensorflow:: خدمت:: ServerCore

ServerCore حاوی روش‌های حالت و کمکی است که ساخت مدل سرورهایی را که از چندین رابط پشتیبانی می‌کنند را قادر می‌سازد.

tensorflow:: serving:: ServingSession

جلسه‌ای که روش‌های تغییر حالت مانند Close() را مسدود می‌کند، در حالی که به Run() برای دسترسی فقط خواندنی اجازه می‌دهد (اجباری نشده است).

tensorflow:: خدمت:: ServingSessionWrapper

یک ServingSession که یک Session معین را بسته بندی می کند و همه تماس های غیر از Run() را مسدود می کند.

tensorflow:: خدمت:: SharedPtrHandle

پیاده سازی UntypedServableHandle با استفاده از shared_ptr برای انجام شمارش مجدد بر روی Loader که دارای Servable است.

tensorflow:: خدمت:: منبع

یک انتزاع برای یک ماژول که منابع قابل ارائه را برای بارگذاری یا به طور دقیق تر، به داده هایی می پردازد که می توانند برای بارگذاری آن سرویس پذیرها استفاده شوند.

tensorflow:: خدمت:: SourceAdapter

انتزاعی برای یک ماژول که تماس های نسخه مورد نظر را با داده هایی از نوع InputType دریافت می کند و آنها را به تماس هایی با داده هایی از نوع OutputType تبدیل می کند.

tensorflow:: خدمت:: UnarySourceAdapter
tensorflow:: خدمت:: UntypedServableHandle

یک دسته بدون قالب برای یک سرویس‌پذیر، که به صورت داخلی در Manager برای بازیابی یک شیء قابل سرویس‌دهی پاک‌شده از Loader استفاده می‌شود.

سازه ها

tensorflow:: خدمت:: AspiredServableStateSnapshot

تصویری از وضعیت و آرزوی یک خدمت پذیر.

tensorflow:: خدمت:: ServableRequest

یک پرس و جو برای یک شیء قابل سرویس بارگذاری شده خاص.

tensorflow:: خدمت:: ServableStateSnapshot

فضاهای نام

tensorflow:: خدمت:: داخلی
tensorflow:: خدمت:: test_util

Typedefs

LoaderSource

Source< std::unique_ptr< Loader >> LoaderSource

StoragePathSourceAdapter

SourceAdapter< StoragePath, std::unique_ptr< Loader >> StoragePathSourceAdapter

کارکرد

DEFINE_CLASS_REGISTRY

 DEFINE_CLASS_REGISTRY(
 StoragePathSourceAdapterRegistry,
 StoragePathSourceAdapter
)

اپراتور!=

bool operator!=(
 const Loader::Metadata & a,
 const Loader::Metadata & b
)

اپراتور!=

bool operator!=(
 const ServableStateSnapshot< T > & a,
 const ServableStateSnapshot< T > & b
)

اپراتور!=

constexpr bool operator!=(
 const ServableHandle< T > & l,
 const ServableHandle< U > & r
)

اپراتور!=

bool operator!=(
 const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & a,
 const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & b
)

اپراتور

std::ostream & operator<<(
 std::ostream & os,
 LoaderHarness::State state
)

اپراتور

std::ostream & operator<<(
 std::ostream & os,
 const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & state_and_time
)

اپراتور==

bool operator==(
 const AspiredVersionPolicy::ServableAction & lhs,
 const AspiredVersionPolicy::ServableAction & rhs
)

اپراتور==

bool operator==(
 const Loader::Metadata & a,
 const Loader::Metadata & b
)

اپراتور==

bool operator==(
 const ServableStateSnapshot< T > & a,
 const ServableStateSnapshot< T > & b
)

اپراتور==

constexpr bool operator==(
 const ServableHandle< T > & l,
 const ServableHandle< U > & r
)

اپراتور==

bool operator==(
 const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & a,
 const ServableStateMonitor::ServableStateAndTime & b
)