หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

โหลด pandas.DataFrame

ดูใน TensorFlow.org เรียกใช้ใน Google Colab ดูแหล่งที่มาบน GitHub ดาวน์โหลดสมุดบันทึก

บทช่วยสอนนี้แสดงตัวอย่างวิธีการโหลดแพนด้าดาต้าเฟรมลงใน tf.data.Dataset

บทช่วยสอนนี้ใช้ ชุดข้อมูล ขนาดเล็กที่จัดทำโดย Cleveland Clinic Foundation for Heart Disease CSV มีหลายร้อยแถว แต่ละแถวอธิบายผู้ป่วยและแต่ละคอลัมน์อธิบายแอตทริบิวต์ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำนายว่าผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจหรือไม่ซึ่งในชุดข้อมูลนี้เป็นงานการจำแนกประเภทไบนารี

อ่านข้อมูลโดยใช้แพนด้า

import pandas as pd
import tensorflow as tf

ดาวน์โหลดไฟล์ csv ที่มีชุดข้อมูลหัวใจ

csv_file = tf.keras.utils.get_file('heart.csv', 'https://storage.googleapis.com/applied-dl/heart.csv')
Downloading data from https://storage.googleapis.com/applied-dl/heart.csv
16384/13273 [=====================================] - 0s 0us/step

อ่านไฟล์ csv โดยใช้แพนด้า

df = pd.read_csv(csv_file)
df.head()
df.dtypes
age      int64
sex      int64
cp      int64
trestbps   int64
chol     int64
fbs      int64
restecg    int64
thalach    int64
exang     int64
oldpeak   float64
slope     int64
ca      int64
thal     object
target    int64
dtype: object

แปลงคอลัมน์ thal ซึ่งเป็น object ใน dataframe เป็นค่าตัวเลขที่ไม่ต่อเนื่อง

df['thal'] = pd.Categorical(df['thal'])
df['thal'] = df.thal.cat.codes
df.head()

โหลดข้อมูลโดยใช้ tf.data.Dataset

ใช้ tf.data.Dataset.from_tensor_slices เพื่ออ่านค่าจากดาต้าเฟรมของแพนด้า

ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ tf.data.Dataset คือช่วยให้คุณเขียนไปป์ไลน์ข้อมูลที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพสูง อ่านคู่มือการ โหลดข้อมูล เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

target = df.pop('target')
dataset = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((df.values, target.values))
for feat, targ in dataset.take(5):
 print ('Features: {}, Target: {}'.format(feat, targ))
Features: [ 63.  1.  1. 145. 233.  1.  2. 150.  0.  2.3  3.  0.

  2. ], Target: 0
Features: [ 67.  1.  4. 160. 286.  0.  2. 108.  1.  1.5  2.  3.
  3. ], Target: 1
Features: [ 67.  1.  4. 120. 229.  0.  2. 129.  1.  2.6  2.  2.
  4. ], Target: 0
Features: [ 37.  1.  3. 130. 250.  0.  0. 187.  0.  3.5  3.  0.
  3. ], Target: 0
Features: [ 41.  0.  2. 130. 204.  0.  2. 172.  0.  1.4  1.  0.
  3. ], Target: 0

เนื่องจาก pd.Series ใช้โปรโตคอล __array__ จึงสามารถใช้งานได้อย่างโปร่งใสเกือบทุกที่ที่คุณจะใช้ np.array หรือ tf.Tensor

tf.constant(df['thal'])
<tf.Tensor: shape=(303,), dtype=int8, numpy=
array([2, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 2, 4, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3,
    3, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 4,
    2, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4,
    4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4,
    3, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4,
    3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 2, 4, 4, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 4,
    3, 3, 4, 2, 4, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4,
    4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3,
    3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 2,
    4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 3,
    3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 2, 4, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 3, 2,
    4, 4, 4, 4, 3, 0, 3, 3, 3, 3, 1, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 3, 4,
    3, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 3,
    3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 2, 4, 4, 4, 4], dtype=int8)>

สลับและจัดชุดข้อมูล

train_dataset = dataset.shuffle(len(df)).batch(1)

สร้างและฝึกโมเดล

def get_compiled_model():
 model = tf.keras.Sequential([
  tf.keras.layers.Dense(10, activation='relu'),
  tf.keras.layers.Dense(10, activation='relu'),
  tf.keras.layers.Dense(1)
 ])

 model.compile(optimizer='adam',
        loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
        metrics=['accuracy'])
 return model
model = get_compiled_model()
model.fit(train_dataset, epochs=15)
Epoch 1/15
WARNING:tensorflow:Layer dense is casting an input tensor from dtype float64 to the layer's dtype of float32, which is new behavior in TensorFlow 2. The layer has dtype float32 because its dtype defaults to floatx.

If you intended to run this layer in float32, you can safely ignore this warning. If in doubt, this warning is likely only an issue if you are porting a TensorFlow 1.X model to TensorFlow 2.

To change all layers to have dtype float64 by default, call `tf.keras.backend.set_floatx('float64')`. To change just this layer, pass dtype='float64' to the layer constructor. If you are the author of this layer, you can disable autocasting by passing autocast=False to the base Layer constructor.

303/303 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 2.4922 - accuracy: 0.6007
Epoch 2/15
303/303 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 1.4119 - accuracy: 0.6634
Epoch 3/15
303/303 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.8979 - accuracy: 0.7228
Epoch 4/15
303/303 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.9051 - accuracy: 0.7030
Epoch 5/15
303/303 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.8189 - accuracy: 0.7657
Epoch 6/15
303/303 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.6901 - accuracy: 0.7690
Epoch 7/15
303/303 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.6077 - accuracy: 0.7921
Epoch 8/15
303/303 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.6459 - accuracy: 0.7690
Epoch 9/15
303/303 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.6458 - accuracy: 0.7690
Epoch 10/15
303/303 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.6309 - accuracy: 0.7591
Epoch 11/15
303/303 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.5737 - accuracy: 0.7921
Epoch 12/15
303/303 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.6617 - accuracy: 0.7789
Epoch 13/15
303/303 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.5025 - accuracy: 0.8053
Epoch 14/15
303/303 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.5386 - accuracy: 0.7822
Epoch 15/15
303/303 [==============================] - 1s 2ms/step - loss: 0.5999 - accuracy: 0.7690

<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7f770ea8dfd0>

ทางเลือกในคอลัมน์คุณลักษณะ

การส่งผ่านพจนานุกรมเป็นอินพุตไปยังโมเดลนั้นง่ายพอ ๆ กับการสร้างพจนานุกรมที่ตรงกันของ tf.keras.layers.Input เลเยอร์ tf.keras.layers.Input ใช้การประมวลผลล่วงหน้าและซ้อนกันโดยใช้ API ที่ ใช้ งาน ได้ คุณสามารถใช้สิ่งนี้เป็นทางเลือกสำหรับ คอลัมน์คุณลักษณะ

inputs = {key: tf.keras.layers.Input(shape=(), name=key) for key in df.keys()}
x = tf.stack(list(inputs.values()), axis=-1)

x = tf.keras.layers.Dense(10, activation='relu')(x)
output = tf.keras.layers.Dense(1)(x)

model_func = tf.keras.Model(inputs=inputs, outputs=output)

model_func.compile(optimizer='adam',
          loss=tf.keras.losses.BinaryCrossentropy(from_logits=True),
          metrics=['accuracy'])

วิธีที่ง่ายที่สุดในการรักษาโครงสร้างคอลัมน์ของ pd.DataFrame เมื่อใช้กับ tf.data คือการแปลง pd.DataFrame เป็น dict และแบ่งพจนานุกรมนั้น

dict_slices = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((df.to_dict('list'), target.values)).batch(16)
for dict_slice in dict_slices.take(1):
 print (dict_slice)
({'age': <tf.Tensor: shape=(16,), dtype=int32, numpy=
array([63, 67, 67, 37, 41, 56, 62, 57, 63, 53, 57, 56, 56, 44, 52, 57],
   dtype=int32)>, 'sex': <tf.Tensor: shape=(16,), dtype=int32, numpy=array([1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1], dtype=int32)>, 'cp': <tf.Tensor: shape=(16,), dtype=int32, numpy=array([1, 4, 4, 3, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 3, 2, 3, 3], dtype=int32)>, 'trestbps': <tf.Tensor: shape=(16,), dtype=int32, numpy=
array([145, 160, 120, 130, 130, 120, 140, 120, 130, 140, 140, 140, 130,
    120, 172, 150], dtype=int32)>, 'chol': <tf.Tensor: shape=(16,), dtype=int32, numpy=
array([233, 286, 229, 250, 204, 236, 268, 354, 254, 203, 192, 294, 256,
    263, 199, 168], dtype=int32)>, 'fbs': <tf.Tensor: shape=(16,), dtype=int32, numpy=array([1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0], dtype=int32)>, 'restecg': <tf.Tensor: shape=(16,), dtype=int32, numpy=array([2, 2, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 0, 0], dtype=int32)>, 'thalach': <tf.Tensor: shape=(16,), dtype=int32, numpy=
array([150, 108, 129, 187, 172, 178, 160, 163, 147, 155, 148, 153, 142,
    173, 162, 174], dtype=int32)>, 'exang': <tf.Tensor: shape=(16,), dtype=int32, numpy=array([0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0], dtype=int32)>, 'oldpeak': <tf.Tensor: shape=(16,), dtype=float32, numpy=
array([2.3, 1.5, 2.6, 3.5, 1.4, 0.8, 3.6, 0.6, 1.4, 3.1, 0.4, 1.3, 0.6,

    0. , 0.5, 1.6], dtype=float32)>, 'slope': <tf.Tensor: shape=(16,), dtype=int32, numpy=array([3, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1], dtype=int32)>, 'ca': <tf.Tensor: shape=(16,), dtype=int32, numpy=array([0, 3, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0], dtype=int32)>, 'thal': <tf.Tensor: shape=(16,), dtype=int32, numpy=array([2, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 2, 4, 4, 3], dtype=int32)>}, <tf.Tensor: shape=(16,), dtype=int64, numpy=array([0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0])>)

model_func.fit(dict_slices, epochs=15)
Epoch 1/15
19/19 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 43.4762 - accuracy: 0.7261
Epoch 2/15
19/19 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 35.6609 - accuracy: 0.7261
Epoch 3/15
19/19 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 28.0946 - accuracy: 0.7261
Epoch 4/15
19/19 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 20.6991 - accuracy: 0.7195
Epoch 5/15
19/19 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 14.4886 - accuracy: 0.6700
Epoch 6/15
19/19 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 11.5720 - accuracy: 0.5479
Epoch 7/15
19/19 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 10.9353 - accuracy: 0.5083
Epoch 8/15
19/19 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 10.3756 - accuracy: 0.5413
Epoch 9/15
19/19 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 9.8816 - accuracy: 0.5347
Epoch 10/15
19/19 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 9.4354 - accuracy: 0.5314
Epoch 11/15
19/19 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 9.0222 - accuracy: 0.5347
Epoch 12/15
19/19 [==============================] - 0s 2ms/step - loss: 8.6444 - accuracy: 0.5347
Epoch 13/15
19/19 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 8.2889 - accuracy: 0.5347
Epoch 14/15
19/19 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 7.9492 - accuracy: 0.5314
Epoch 15/15
19/19 [==============================] - 0s 3ms/step - loss: 7.6179 - accuracy: 0.5347

<tensorflow.python.keras.callbacks.History at 0x7f770ea8a518>