این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

طبقه بندی بر روی داده های نامتوازن

مشاهده در TensorFlow.org در Google Colab اجرا کنید مشاهده منبع در GitHub دانلود دفترچه یادداشت

این آموزش نحوه طبقه بندی یک مجموعه داده بسیار نامتعادل را نشان می دهد که در آن تعداد مثالها در یک کلاس بسیار بیشتر از نمونه های کلاس دیگر است. شما با مجموعه داده های تقلب در شناسایی کارت اعتباری میزبانی شده در کاگل کار خواهید کرد. هدف این است که فقط 492 معامله متقلبانه از 284،807 معامله در کل کشف شود. شما برای تعریف مدل و وزن کلاس از Keras استفاده خواهید کرد تا به مدل کمک کنید تا از داده های نامتعادل یاد بگیرد. .

این آموزش شامل کد کامل برای:

 • با استفاده از Pandas یک فایل CSV بارگیری کنید.
 • مجموعه های قطار ، اعتبارسنجی و آزمون ایجاد کنید.
 • با استفاده از Keras (شامل تنظیم وزن کلاس) مدلی را تعریف و آموزش دهید.
 • با استفاده از معیارهای مختلف (از جمله دقت و فراخوان) مدل را ارزیابی کنید.
 • تکنیک های متداول برای مقابله با داده های نامتعادل را امتحان کنید:
  • کلاس وزن
  • نمونه برداری بیش از حد

برپایی

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras

import os
import tempfile

import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn as sns

import sklearn
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
mpl.rcParams['figure.figsize'] = (12, 10)
colors = plt.rcParams['axes.prop_cycle'].by_key()['color']

پردازش و اکتشاف داده ها

مجموعه داده های کلاهبرداری کارت اعتباری کاگل را بارگیری کنید

Pandas یک کتابخانه پایتون است که دارای بسیاری از ابزارهای مفید برای بارگیری و کار با داده های ساخت یافته است و می تواند برای بارگیری CSV ها در یک فریم داده استفاده شود.

file = tf.keras.utils
raw_df = pd.read_csv('https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/creditcard.csv')
raw_df.head()
raw_df[['Time', 'V1', 'V2', 'V3', 'V4', 'V5', 'V26', 'V27', 'V28', 'Amount', 'Class']].describe()

عدم تعادل برچسب کلاس را بررسی کنید

بیایید به عدم تعادل مجموعه داده ها نگاهی بیندازیم:

neg, pos = np.bincount(raw_df['Class'])
total = neg + pos
print('Examples:\n  Total: {}\n  Positive: {} ({:.2f}% of total)\n'.format(
  total, pos, 100 * pos / total))
Examples:
  Total: 284807
  Positive: 492 (0.17% of total)


این بخش کوچکی از نمونه های مثبت را نشان می دهد.

داده ها را تمیز ، تقسیم و عادی کنید

داده های خام چند مسئله دارد. ابتدا ستون های Time و Amount بسیار متغیر هستند که نمی توانند مستقیماً از آنها استفاده کنند. ستون Time را رها کنید (زیرا معنی آن مشخص نیست) و از ستون Amount کنید تا دامنه آن کاهش یابد.

cleaned_df = raw_df.copy()

# You don't want the `Time` column.
cleaned_df.pop('Time')

# The `Amount` column covers a huge range. Convert to log-space.
eps = 0.001 # 0 => 0.1¢
cleaned_df['Log Ammount'] = np.log(cleaned_df.pop('Amount')+eps)

مجموعه داده را به مجموعه قطار ، اعتبارسنجی و آزمون تقسیم کنید. مجموعه اعتبارسنجی در هنگام برازش مدل برای ارزیابی از دست دادن و هر معیار استفاده می شود ، با این حال مدل با این داده ها مناسب نیست. مجموعه آزمون در مرحله آموزش کاملاً بلا استفاده است و فقط در پایان برای ارزیابی میزان تعمیم مدل به داده های جدید استفاده می شود. این امر به ویژه در مجموعه داده های نامتعادل که در آن نصب بیش از حد نگران کننده از عدم وجود اطلاعات آموزش است بسیار مهم است.

# Use a utility from sklearn to split and shuffle our dataset.
train_df, test_df = train_test_split(cleaned_df, test_size=0.2)
train_df, val_df = train_test_split(train_df, test_size=0.2)

# Form np arrays of labels and features.
train_labels = np.array(train_df.pop('Class'))
bool_train_labels = train_labels != 0
val_labels = np.array(val_df.pop('Class'))
test_labels = np.array(test_df.pop('Class'))

train_features = np.array(train_df)
val_features = np.array(val_df)
test_features = np.array(test_df)

ویژگی های ورودی را با استفاده از sklearn StandardScaler عادی کنید. با این کار میانگین به 0 و انحراف معیار به 1 می رسد.

scaler = StandardScaler()
train_features = scaler.fit_transform(train_features)

val_features = scaler.transform(val_features)
test_features = scaler.transform(test_features)

train_features = np.clip(train_features, -5, 5)
val_features = np.clip(val_features, -5, 5)
test_features = np.clip(test_features, -5, 5)


print('Training labels shape:', train_labels.shape)
print('Validation labels shape:', val_labels.shape)
print('Test labels shape:', test_labels.shape)

print('Training features shape:', train_features.shape)
print('Validation features shape:', val_features.shape)
print('Test features shape:', test_features.shape)
Training labels shape: (182276,)
Validation labels shape: (45569,)
Test labels shape: (56962,)
Training features shape: (182276, 29)
Validation features shape: (45569, 29)
Test features shape: (56962, 29)

به توزیع داده ها نگاه کنید

بعد توزیع مثالهای مثبت و منفی را با چند ویژگی مقایسه کنید. سوالات خوبی که در این مرحله از خود بپرسید عبارتند از:

 • آیا این توزیع ها منطقی است؟
  • آره. شما ورودی را عادی کرده اید و اینها بیشتر در محدوده +/- 2 متمرکز شده اند.
 • آیا تفاوت بین توزیع ها را می بینید؟
  • بله ، نمونه های مثبت حاوی میزان بسیار بالایی از مقادیر شدید هستند.
pos_df = pd.DataFrame(train_features[ bool_train_labels], columns=train_df.columns)
neg_df = pd.DataFrame(train_features[~bool_train_labels], columns=train_df.columns)

sns.jointplot(pos_df['V5'], pos_df['V6'],
       kind='hex', xlim=(-5,5), ylim=(-5,5))
plt.suptitle("Positive distribution")

sns.jointplot(neg_df['V5'], neg_df['V6'],
       kind='hex', xlim=(-5,5), ylim=(-5,5))
_ = plt.suptitle("Negative distribution")
/home/kbuilder/.local/lib/python3.6/site-packages/seaborn/_decorators.py:43: FutureWarning: Pass the following variables as keyword args: x, y. From version 0.12, the only valid positional argument will be `data`, and passing other arguments without an explicit keyword will result in an error or misinterpretation.
 FutureWarning
/home/kbuilder/.local/lib/python3.6/site-packages/seaborn/_decorators.py:43: FutureWarning: Pass the following variables as keyword args: x, y. From version 0.12, the only valid positional argument will be `data`, and passing other arguments without an explicit keyword will result in an error or misinterpretation.
 FutureWarning

png

png

مدل و معیارها را تعریف کنید

تابعی را تعریف کنید که یک شبکه عصبی ساده با یک لایه پنهان متراکم متصل ، یک لایه ترک تحصیل برای کاهش اتصالات اضافی و یک لایه سیگموئید خروجی ایجاد کند که احتمال جعل تراکنش را برمی گرداند:

METRICS = [
   keras.metrics.TruePositives(name='tp'),
   keras.metrics.FalsePositives(name='fp'),
   keras.metrics.TrueNegatives(name='tn'),
   keras.metrics.FalseNegatives(name='fn'), 
   keras.metrics.BinaryAccuracy(name='accuracy'),
   keras.metrics.Precision(name='precision'),
   keras.metrics.Recall(name='recall'),
   keras.metrics.AUC(name='auc'),
]

def make_model(metrics=METRICS, output_bias=None):
 if output_bias is not None:
  output_bias = tf.keras.initializers.Constant(output_bias)
 model = keras.Sequential([
   keras.layers.Dense(
     16, activation='relu',
     input_shape=(train_features.shape[-1],)),
   keras.layers.Dropout(0.5),
   keras.layers.Dense(1, activation='sigmoid',
             bias_initializer=output_bias),
 ])

 model.compile(
   optimizer=keras.optimizers.Adam(lr=1e-3),
   loss=keras.losses.BinaryCrossentropy(),
   metrics=metrics)

 return model

درک معیارهای مفید

توجه داشته باشید که معیارهای معینی در بالا تعریف شده است که می تواند توسط مدل محاسبه شود که برای ارزیابی عملکرد مفید خواهد بود.

 • منفی کاذب و مثبت کاذب نمونه هایی هستند که به طور نادرست طبقه بندی شده اند
 • منفی درست و مثبت واقعی نمونه که به درستی طبقه بندی شده اند
 • دقت ، درصد نمونه های درست طبقه بندی شده> $ \ frac {\ text {true samples}} {\ text {total samples}} $
 • دقت ، درصد مثبت پیش بینی شده است که به درستی طبقه بندی شده است> $ \ frac {\ text {مثبت مثبت}} {\ متن {مثبت مثبت + نادرست مثبت}} $
 • یادآوری درصد مثبتهای واقعی است که به درستی طبقه بندی شده اند> $ \ frac {\ text {مثبت مثبت}} {\ متن {مثبت مثبت + منفی کاذب}} $
 • AUC به ناحیه زیر منحنی منحنی مشخصه عملکرد گیرنده (ROC-AUC) اطلاق می شود. این معیار برابر با احتمال طبقه بندی کننده یک نمونه مثبت تصادفی بالاتر از یک نمونه منفی تصادفی است.

بیشتر بخوانید:

مدل پایه

مدل را بسازید

اکنون با استفاده از تابعی که قبلاً تعریف شده بود ، مدل خود را ایجاد و آموزش دهید. توجه داشته باشید که مدل با استفاده از اندازه دسته بزرگتر از پیش فرض 2048 مناسب است ، این مهم برای اطمینان از اینکه هر دسته دارای شانس مناسبی برای داشتن چند نمونه مثبت است مهم است. اگر اندازه دسته خیلی کوچک بود ، آنها احتمالاً هیچ معامله جعلی برای یادگیری ندارند.

EPOCHS = 100
BATCH_SIZE = 2048

early_stopping = tf.keras.callbacks.EarlyStopping(
  monitor='val_auc', 
  verbose=1,
  patience=10,
  mode='max',
  restore_best_weights=True)
model = make_model()
model.summary()
Model: "sequential"
_________________________________________________________________
Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
dense (Dense)        (None, 16)        480    
_________________________________________________________________
dropout (Dropout)      (None, 16)        0     
_________________________________________________________________
dense_1 (Dense)       (None, 1)         17    
=================================================================
Total params: 497
Trainable params: 497
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________

تست را اجرا کنید مدل:

model.predict(train_features[:10])
array([[0.14155667],
    [0.08245954],
    [0.14218365],
    [0.09784216],
    [0.15547438],
    [0.04696527],
    [0.20200476],
    [0.16137381],
    [0.08730176],
    [0.04467227]], dtype=float32)

اختیاری: تعصب اولیه صحیح را تنظیم کنید.

این حدس های اولیه زیاد خوب نیست. شما می دانید که مجموعه داده نامتعادل است. بایاس لایه خروجی را برای انعکاس آن تنظیم کنید (نگاه کنید به: یک دستورالعمل برای آموزش شبکه های عصبی: "init well" ). این می تواند به همگرایی اولیه کمک کند.

با مقداردهی اولیه پیش فرض ، ضرر باید در مورد math.log(2) = 0.69314

results = model.evaluate(train_features, train_labels, batch_size=BATCH_SIZE, verbose=0)
print("Loss: {:0.4f}".format(results[0]))
Loss: 0.1159

تعصب صحیح برای تنظیم می تواند از این موارد حاصل شود:

$$ p_0 = pos/(pos + neg) = 1/(1+e^{-b_0}) $$
$$ b_0 = -log_e(1/p_0 - 1) $$
$$ b_0 = log_e(pos/neg)$$
initial_bias = np.log([pos/neg])
initial_bias
array([-6.35935934])

این را به عنوان تعصب اولیه تنظیم کنید ، و مدل حدس های اولیه بسیار منطقی تری می زند.

باید نزدیک باشد: pos/total = 0.0018

model = make_model(output_bias=initial_bias)
model.predict(train_features[:10])
array([[0.00172629],
    [0.00338373],
    [0.00397264],
    [0.00406079],
    [0.00449285],
    [0.00492807],
    [0.00254243],
    [0.00370109],
    [0.01771316],
    [0.0022068 ]], dtype=float32)

با این مقدار اولیه ، ضرر اولیه باید تقریباً باشد:

$$-p_0log(p_0)-(1-p_0)log(1-p_0) = 0.01317$$
results = model.evaluate(train_features, train_labels, batch_size=BATCH_SIZE, verbose=0)
print("Loss: {:0.4f}".format(results[0]))
Loss: 0.0141

این ضرر اولیه در حدود 50 برابر کمتر از مقدار اولیه اولیه است.

به این ترتیب مدل نیازی به صرف چند دوره اول صرفاً یادگیری اینکه بعید است مثالهای مثبت باشد ، نیست. این امر همچنین خواندن مطالب مربوط به ضرر را در حین آموزش آسان می کند.

وزنه های اولیه را بررسی کنید

برای مقایسه بیشتر اجرا شدن آموزشهای مختلف ، وزن های این مدل اولیه را در یک پرونده بازرسی نگه دارید و آنها را قبل از آموزش در هر مدل بارگیری کنید.

initial_weights = os.path.join(tempfile.mkdtemp(), 'initial_weights')
model.save_weights(initial_weights)

تأیید کنید که رفع تعصب به شما کمک می کند

قبل از ادامه کار ، سریع تأیید کنید که تنظیم اولیه دقیق تعصب واقعاً کمک کرده است.

مدل را برای 20 دوره ، با و بدون این مقداردهی دقیق ، آموزش دهید و تلفات را مقایسه کنید:

model = make_model()
model.load_weights(initial_weights)
model.layers[-1].bias.assign([0.0])
zero_bias_history = model.fit(
  train_features,
  train_labels,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=20,
  validation_data=(val_features, val_labels), 
  verbose=0)
model = make_model()
model.load_weights(initial_weights)
careful_bias_history = model.fit(
  train_features,
  train_labels,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=20,
  validation_data=(val_features, val_labels), 
  verbose=0)
def plot_loss(history, label, n):
 # Use a log scale to show the wide range of values.
 plt.semilogy(history.epoch, history.history['loss'],
        color=colors[n], label='Train '+label)
 plt.semilogy(history.epoch, history.history['val_loss'],
     color=colors[n], label='Val '+label,
     linestyle="--")
 plt.xlabel('Epoch')
 plt.ylabel('Loss')

 plt.legend()
plot_loss(zero_bias_history, "Zero Bias", 0)
plot_loss(careful_bias_history, "Careful Bias", 1)

png

شکل بالا روشن می کند: از نظر افت اعتبار ، در مورد این مشکل ، این مقداردهی اولیه دقیق یک مزیت واضح به دست می دهد.

آموزش مدل

model = make_model()
model.load_weights(initial_weights)
baseline_history = model.fit(
  train_features,
  train_labels,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=EPOCHS,
  callbacks=[early_stopping],
  validation_data=(val_features, val_labels))
Epoch 1/100
90/90 [==============================] - 1s 14ms/step - loss: 0.0127 - tp: 93.0000 - fp: 90.0000 - tn: 227362.0000 - fn: 300.0000 - accuracy: 0.9983 - precision: 0.5082 - recall: 0.2366 - auc: 0.8002 - val_loss: 0.0066 - val_tp: 8.0000 - val_fp: 4.0000 - val_tn: 45489.0000 - val_fn: 68.0000 - val_accuracy: 0.9984 - val_precision: 0.6667 - val_recall: 0.1053 - val_auc: 0.9394
Epoch 2/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0081 - tp: 99.0000 - fp: 25.0000 - tn: 181934.0000 - fn: 218.0000 - accuracy: 0.9987 - precision: 0.7984 - recall: 0.3123 - auc: 0.8446 - val_loss: 0.0044 - val_tp: 40.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 36.0000 - val_accuracy: 0.9991 - val_precision: 0.8696 - val_recall: 0.5263 - val_auc: 0.9471
Epoch 3/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0067 - tp: 147.0000 - fp: 29.0000 - tn: 181930.0000 - fn: 170.0000 - accuracy: 0.9989 - precision: 0.8352 - recall: 0.4637 - auc: 0.8739 - val_loss: 0.0036 - val_tp: 45.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 31.0000 - val_accuracy: 0.9992 - val_precision: 0.8824 - val_recall: 0.5921 - val_auc: 0.9472
Epoch 4/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0061 - tp: 151.0000 - fp: 32.0000 - tn: 181927.0000 - fn: 166.0000 - accuracy: 0.9989 - precision: 0.8251 - recall: 0.4763 - auc: 0.8867 - val_loss: 0.0031 - val_tp: 50.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 26.0000 - val_accuracy: 0.9993 - val_precision: 0.8929 - val_recall: 0.6579 - val_auc: 0.9472
Epoch 5/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0059 - tp: 162.0000 - fp: 35.0000 - tn: 181924.0000 - fn: 155.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8223 - recall: 0.5110 - auc: 0.8970 - val_loss: 0.0028 - val_tp: 53.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 23.0000 - val_accuracy: 0.9994 - val_precision: 0.8983 - val_recall: 0.6974 - val_auc: 0.9538
Epoch 6/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0056 - tp: 167.0000 - fp: 34.0000 - tn: 181925.0000 - fn: 150.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8308 - recall: 0.5268 - auc: 0.8942 - val_loss: 0.0026 - val_tp: 53.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 23.0000 - val_accuracy: 0.9994 - val_precision: 0.8983 - val_recall: 0.6974 - val_auc: 0.9670
Epoch 7/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0051 - tp: 179.0000 - fp: 32.0000 - tn: 181927.0000 - fn: 138.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8483 - recall: 0.5647 - auc: 0.9023 - val_loss: 0.0024 - val_tp: 58.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 18.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9062 - val_recall: 0.7632 - val_auc: 0.9669
Epoch 8/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0049 - tp: 181.0000 - fp: 29.0000 - tn: 181930.0000 - fn: 136.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8619 - recall: 0.5710 - auc: 0.9040 - val_loss: 0.0023 - val_tp: 59.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 17.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9077 - val_recall: 0.7763 - val_auc: 0.9735
Epoch 9/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0050 - tp: 181.0000 - fp: 36.0000 - tn: 181923.0000 - fn: 136.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8341 - recall: 0.5710 - auc: 0.9025 - val_loss: 0.0022 - val_tp: 56.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 20.0000 - val_accuracy: 0.9994 - val_precision: 0.9032 - val_recall: 0.7368 - val_auc: 0.9735
Epoch 10/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0048 - tp: 179.0000 - fp: 32.0000 - tn: 181927.0000 - fn: 138.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8483 - recall: 0.5647 - auc: 0.9041 - val_loss: 0.0021 - val_tp: 57.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 19.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9048 - val_recall: 0.7500 - val_auc: 0.9735
Epoch 11/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0044 - tp: 188.0000 - fp: 29.0000 - tn: 181930.0000 - fn: 129.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8664 - recall: 0.5931 - auc: 0.9246 - val_loss: 0.0020 - val_tp: 57.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 19.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9048 - val_recall: 0.7500 - val_auc: 0.9735
Epoch 12/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0047 - tp: 168.0000 - fp: 34.0000 - tn: 181925.0000 - fn: 149.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8317 - recall: 0.5300 - auc: 0.9184 - val_loss: 0.0019 - val_tp: 63.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9130 - val_recall: 0.8289 - val_auc: 0.9735
Epoch 13/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0045 - tp: 186.0000 - fp: 32.0000 - tn: 181927.0000 - fn: 131.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8532 - recall: 0.5868 - auc: 0.9105 - val_loss: 0.0019 - val_tp: 63.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9130 - val_recall: 0.8289 - val_auc: 0.9735
Epoch 14/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0043 - tp: 199.0000 - fp: 37.0000 - tn: 181922.0000 - fn: 118.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8432 - recall: 0.6278 - auc: 0.9217 - val_loss: 0.0019 - val_tp: 59.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 17.0000 - val_accuracy: 0.9995 - val_precision: 0.9077 - val_recall: 0.7763 - val_auc: 0.9735
Epoch 15/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0045 - tp: 180.0000 - fp: 28.0000 - tn: 181931.0000 - fn: 137.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8654 - recall: 0.5678 - auc: 0.9216 - val_loss: 0.0019 - val_tp: 63.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9130 - val_recall: 0.8289 - val_auc: 0.9801
Epoch 16/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0044 - tp: 188.0000 - fp: 41.0000 - tn: 181918.0000 - fn: 129.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8210 - recall: 0.5931 - auc: 0.9200 - val_loss: 0.0019 - val_tp: 52.0000 - val_fp: 3.0000 - val_tn: 45490.0000 - val_fn: 24.0000 - val_accuracy: 0.9994 - val_precision: 0.9455 - val_recall: 0.6842 - val_auc: 0.9735
Epoch 17/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0045 - tp: 178.0000 - fp: 29.0000 - tn: 181930.0000 - fn: 139.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8599 - recall: 0.5615 - auc: 0.9153 - val_loss: 0.0018 - val_tp: 66.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 10.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9167 - val_recall: 0.8684 - val_auc: 0.9801
Epoch 18/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0043 - tp: 186.0000 - fp: 33.0000 - tn: 181926.0000 - fn: 131.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8493 - recall: 0.5868 - auc: 0.9248 - val_loss: 0.0018 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 11.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9155 - val_recall: 0.8553 - val_auc: 0.9735
Epoch 19/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0044 - tp: 188.0000 - fp: 28.0000 - tn: 181931.0000 - fn: 129.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8704 - recall: 0.5931 - auc: 0.9091 - val_loss: 0.0018 - val_tp: 66.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 10.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9167 - val_recall: 0.8684 - val_auc: 0.9801
Epoch 20/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0042 - tp: 189.0000 - fp: 30.0000 - tn: 181929.0000 - fn: 128.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8630 - recall: 0.5962 - auc: 0.9249 - val_loss: 0.0018 - val_tp: 63.0000 - val_fp: 5.0000 - val_tn: 45488.0000 - val_fn: 13.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9265 - val_recall: 0.8289 - val_auc: 0.9735
Epoch 21/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0042 - tp: 185.0000 - fp: 35.0000 - tn: 181924.0000 - fn: 132.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8409 - recall: 0.5836 - auc: 0.9248 - val_loss: 0.0017 - val_tp: 66.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 10.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9167 - val_recall: 0.8684 - val_auc: 0.9801
Epoch 22/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0042 - tp: 188.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181928.0000 - fn: 129.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8584 - recall: 0.5931 - auc: 0.9249 - val_loss: 0.0017 - val_tp: 64.0000 - val_fp: 5.0000 - val_tn: 45488.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9275 - val_recall: 0.8421 - val_auc: 0.9801
Epoch 23/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0045 - tp: 175.0000 - fp: 39.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 142.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8178 - recall: 0.5521 - auc: 0.9169 - val_loss: 0.0017 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 11.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9155 - val_recall: 0.8553 - val_auc: 0.9801
Epoch 24/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0043 - tp: 188.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181928.0000 - fn: 129.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8584 - recall: 0.5931 - auc: 0.9122 - val_loss: 0.0017 - val_tp: 64.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9143 - val_recall: 0.8421 - val_auc: 0.9801
Epoch 25/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0043 - tp: 179.0000 - fp: 29.0000 - tn: 181930.0000 - fn: 138.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8606 - recall: 0.5647 - auc: 0.9311 - val_loss: 0.0017 - val_tp: 64.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9143 - val_recall: 0.8421 - val_auc: 0.9801
Epoch 26/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0041 - tp: 189.0000 - fp: 32.0000 - tn: 181927.0000 - fn: 128.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8552 - recall: 0.5962 - auc: 0.9218 - val_loss: 0.0017 - val_tp: 66.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 10.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9167 - val_recall: 0.8684 - val_auc: 0.9801
Epoch 27/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0040 - tp: 193.0000 - fp: 27.0000 - tn: 181932.0000 - fn: 124.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8773 - recall: 0.6088 - auc: 0.9202 - val_loss: 0.0017 - val_tp: 66.0000 - val_fp: 6.0000 - val_tn: 45487.0000 - val_fn: 10.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9167 - val_recall: 0.8684 - val_auc: 0.9801
Epoch 28/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0041 - tp: 189.0000 - fp: 31.0000 - tn: 181928.0000 - fn: 128.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8591 - recall: 0.5962 - auc: 0.9187 - val_loss: 0.0017 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 3.0000 - val_tn: 45490.0000 - val_fn: 14.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9538 - val_recall: 0.8158 - val_auc: 0.9801
Epoch 29/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0041 - tp: 173.0000 - fp: 35.0000 - tn: 181924.0000 - fn: 144.0000 - accuracy: 0.9990 - precision: 0.8317 - recall: 0.5457 - auc: 0.9233 - val_loss: 0.0017 - val_tp: 64.0000 - val_fp: 4.0000 - val_tn: 45489.0000 - val_fn: 12.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9412 - val_recall: 0.8421 - val_auc: 0.9801
Epoch 30/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0041 - tp: 193.0000 - fp: 36.0000 - tn: 181923.0000 - fn: 124.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8428 - recall: 0.6088 - auc: 0.9218 - val_loss: 0.0017 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 3.0000 - val_tn: 45490.0000 - val_fn: 14.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9538 - val_recall: 0.8158 - val_auc: 0.9801
Epoch 31/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0044 - tp: 190.0000 - fp: 35.0000 - tn: 181924.0000 - fn: 127.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8444 - recall: 0.5994 - auc: 0.9122 - val_loss: 0.0017 - val_tp: 60.0000 - val_fp: 3.0000 - val_tn: 45490.0000 - val_fn: 16.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9524 - val_recall: 0.7895 - val_auc: 0.9801
Epoch 32/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0043 - tp: 184.0000 - fp: 33.0000 - tn: 181926.0000 - fn: 133.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8479 - recall: 0.5804 - auc: 0.9186 - val_loss: 0.0017 - val_tp: 61.0000 - val_fp: 3.0000 - val_tn: 45490.0000 - val_fn: 15.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9531 - val_recall: 0.8026 - val_auc: 0.9801
Epoch 33/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0041 - tp: 188.0000 - fp: 36.0000 - tn: 181923.0000 - fn: 129.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8393 - recall: 0.5931 - auc: 0.9218 - val_loss: 0.0016 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 3.0000 - val_tn: 45490.0000 - val_fn: 14.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9538 - val_recall: 0.8158 - val_auc: 0.9801
Epoch 34/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0039 - tp: 196.0000 - fp: 37.0000 - tn: 181922.0000 - fn: 121.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8412 - recall: 0.6183 - auc: 0.9297 - val_loss: 0.0017 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 3.0000 - val_tn: 45490.0000 - val_fn: 14.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9538 - val_recall: 0.8158 - val_auc: 0.9801
Epoch 35/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0040 - tp: 189.0000 - fp: 39.0000 - tn: 181920.0000 - fn: 128.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8289 - recall: 0.5962 - auc: 0.9281 - val_loss: 0.0017 - val_tp: 60.0000 - val_fp: 3.0000 - val_tn: 45490.0000 - val_fn: 16.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9524 - val_recall: 0.7895 - val_auc: 0.9801
Epoch 36/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0039 - tp: 197.0000 - fp: 29.0000 - tn: 181930.0000 - fn: 120.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8717 - recall: 0.6215 - auc: 0.9203 - val_loss: 0.0016 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 3.0000 - val_tn: 45490.0000 - val_fn: 11.0000 - val_accuracy: 0.9997 - val_precision: 0.9559 - val_recall: 0.8553 - val_auc: 0.9801
Epoch 37/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0039 - tp: 195.0000 - fp: 26.0000 - tn: 181933.0000 - fn: 122.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8824 - recall: 0.6151 - auc: 0.9234 - val_loss: 0.0016 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 3.0000 - val_tn: 45490.0000 - val_fn: 14.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9538 - val_recall: 0.8158 - val_auc: 0.9801
Epoch 38/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0038 - tp: 197.0000 - fp: 40.0000 - tn: 181919.0000 - fn: 120.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8312 - recall: 0.6215 - auc: 0.9329 - val_loss: 0.0017 - val_tp: 59.0000 - val_fp: 3.0000 - val_tn: 45490.0000 - val_fn: 17.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9516 - val_recall: 0.7763 - val_auc: 0.9801
Epoch 39/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0040 - tp: 195.0000 - fp: 34.0000 - tn: 181925.0000 - fn: 122.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8515 - recall: 0.6151 - auc: 0.9343 - val_loss: 0.0016 - val_tp: 62.0000 - val_fp: 3.0000 - val_tn: 45490.0000 - val_fn: 14.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9538 - val_recall: 0.8158 - val_auc: 0.9801
Epoch 40/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0039 - tp: 199.0000 - fp: 35.0000 - tn: 181924.0000 - fn: 118.0000 - accuracy: 0.9992 - precision: 0.8504 - recall: 0.6278 - auc: 0.9250 - val_loss: 0.0016 - val_tp: 60.0000 - val_fp: 3.0000 - val_tn: 45490.0000 - val_fn: 16.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9524 - val_recall: 0.7895 - val_auc: 0.9801
Epoch 41/100
88/90 [============================>.] - ETA: 0s - loss: 0.0041 - tp: 185.0000 - fp: 35.0000 - tn: 179875.0000 - fn: 129.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8409 - recall: 0.5892 - auc: 0.9305Restoring model weights from the end of the best epoch.
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.0041 - tp: 186.0000 - fp: 35.0000 - tn: 181924.0000 - fn: 131.0000 - accuracy: 0.9991 - precision: 0.8416 - recall: 0.5868 - auc: 0.9295 - val_loss: 0.0016 - val_tp: 65.0000 - val_fp: 5.0000 - val_tn: 45488.0000 - val_fn: 11.0000 - val_accuracy: 0.9996 - val_precision: 0.9286 - val_recall: 0.8553 - val_auc: 0.9801
Epoch 00041: early stopping

تاریخچه آموزش را بررسی کنید

در این بخش ، شما طرح هایی از دقت و افت مدل خود را روی مجموعه آموزش و اعتبار تولید خواهید کرد. این موارد برای بررسی وجود بیش از حد مناسب مفید است که می توانید در این مقاله بیشتر با آنها آشنا شوید .

علاوه بر این ، می توانید این نمودارها را برای هر یک از معیارهایی که در بالا ایجاد کرده اید ، تولید کنید. منفی های کاذب به عنوان مثال گنجانده شده است.

def plot_metrics(history):
 metrics = ['loss', 'auc', 'precision', 'recall']
 for n, metric in enumerate(metrics):
  name = metric.replace("_"," ").capitalize()
  plt.subplot(2,2,n+1)
  plt.plot(history.epoch, history.history[metric], color=colors[0], label='Train')
  plt.plot(history.epoch, history.history['val_'+metric],
       color=colors[0], linestyle="--", label='Val')
  plt.xlabel('Epoch')
  plt.ylabel(name)
  if metric == 'loss':
   plt.ylim([0, plt.ylim()[1]])
  elif metric == 'auc':
   plt.ylim([0.8,1])
  else:
   plt.ylim([0,1])

  plt.legend()
plot_metrics(baseline_history)

png

معیارها را ارزیابی کنید

می توانید برای جمع بندی برچسب های واقعی در مقابل پیش بینی شده که محور X برچسب پیش بینی شده و محور Y برچسب واقعی است ، از یک ماتریس سردرگمی استفاده کنید.

train_predictions_baseline = model.predict(train_features, batch_size=BATCH_SIZE)
test_predictions_baseline = model.predict(test_features, batch_size=BATCH_SIZE)
def plot_cm(labels, predictions, p=0.5):
 cm = confusion_matrix(labels, predictions > p)
 plt.figure(figsize=(5,5))
 sns.heatmap(cm, annot=True, fmt="d")
 plt.title('Confusion matrix @{:.2f}'.format(p))
 plt.ylabel('Actual label')
 plt.xlabel('Predicted label')

 print('Legitimate Transactions Detected (True Negatives): ', cm[0][0])
 print('Legitimate Transactions Incorrectly Detected (False Positives): ', cm[0][1])
 print('Fraudulent Transactions Missed (False Negatives): ', cm[1][0])
 print('Fraudulent Transactions Detected (True Positives): ', cm[1][1])
 print('Total Fraudulent Transactions: ', np.sum(cm[1]))

مدل خود را بر روی مجموعه داده های آزمایشی ارزیابی کنید و نتایج را برای معیارهایی که در بالا ایجاد کرده اید نمایش دهید.

baseline_results = model.evaluate(test_features, test_labels,
                 batch_size=BATCH_SIZE, verbose=0)
for name, value in zip(model.metrics_names, baseline_results):
 print(name, ': ', value)
print()

plot_cm(test_labels, test_predictions_baseline)
loss : 0.002797449706122279
tp : 68.0
fp : 3.0
tn : 56860.0
fn : 31.0
accuracy : 0.9994031190872192
precision : 0.9577465057373047
recall : 0.6868686676025391
auc : 0.949228823184967

Legitimate Transactions Detected (True Negatives): 56860
Legitimate Transactions Incorrectly Detected (False Positives): 3
Fraudulent Transactions Missed (False Negatives): 31
Fraudulent Transactions Detected (True Positives): 68
Total Fraudulent Transactions: 99

png

اگر مدل همه چیز را کاملاً پیش بینی کرده باشد ، این یک ماتریس مورب خواهد بود که مقادیر خارج از مورب اصلی ، نشانگر پیش بینی های نادرست ، صفر خواهد بود. در این حالت ماتریس نشان می دهد که شما مثبت کاذب نسبتاً کمی دارید ، به این معنی که معاملات قانونی نسبتاً کمی وجود دارد که به اشتباه پرچم گذاری شده اند. با این وجود ، علی رغم هزینه افزایش تعداد مثبت کاذب ، احتمالاً مایلید منفی کاذب کمتری داشته باشید. این معامله ممکن است ترجیح داده شود زیرا منفی کاذب باعث می شود معاملات جعلی انجام شود ، در حالی که مثبت کاذب ممکن است باعث شود نامه ای برای مشتری ارسال شود تا از وی بخواهد فعالیت کارت خود را تأیید کند.

ROC را رسم کنید

حالا ROC را رسم کنید. این طرح مفید است زیرا در یک نگاه نشان می دهد دامنه عملکردی که مدل فقط با تنظیم آستانه خروجی می تواند به آن برسد.

def plot_roc(name, labels, predictions, **kwargs):
 fp, tp, _ = sklearn.metrics.roc_curve(labels, predictions)

 plt.plot(100*fp, 100*tp, label=name, linewidth=2, **kwargs)
 plt.xlabel('False positives [%]')
 plt.ylabel('True positives [%]')
 plt.xlim([-0.5,20])
 plt.ylim([80,100.5])
 plt.grid(True)
 ax = plt.gca()
 ax.set_aspect('equal')
plot_roc("Train Baseline", train_labels, train_predictions_baseline, color=colors[0])
plot_roc("Test Baseline", test_labels, test_predictions_baseline, color=colors[0], linestyle='--')
plt.legend(loc='lower right')
<matplotlib.legend.Legend at 0x7fbcbc3cd0b8>

png

به نظر می رسد دقت نسبتاً بالاست ، اما فراخوان و سطح زیر منحنی ROC (AUC) آنقدرها که دوست دارید نیست. طبقه بندی کننده ها هنگام تلاش برای به حداکثر رساندن دقت و فراخواندن اغلب با چالش هایی روبرو می شوند ، این امر به ویژه هنگام کار با مجموعه داده های نامتعادل بسیار صادق است. در نظر گرفتن هزینه های انواع مختلف خطاها در زمینه مشکلی که برایتان مهم است مهم است. در این مثال ، یک منفی کاذب (یک معامله متقلبانه از دست رفته است) ممکن است هزینه مالی داشته باشد ، در حالی که یک نتیجه مثبت کاذب (یک معامله به اشتباه به عنوان کلاهبرداری پرچم گذاری شده است) ممکن است باعث کاهش خوشحالی کاربر شود.

اوزان کلاس

وزن کلاس را محاسبه کنید

هدف شناسایی معاملات تقلبی است ، اما شما نمونه های مثبتی را برای کار با آنها زیاد ندارید ، بنابراین می خواهید طبقه بندی کننده چند نمونه موجود را داشته باشد. می توانید این کار را با عبور وزنه های Keras برای هر کلاس از طریق یک پارامتر انجام دهید. اینها باعث می شود مدل "توجه بیشتری" به نمونه هایی از یک طبقه کم نماینده داشته باشد.

# Scaling by total/2 helps keep the loss to a similar magnitude.
# The sum of the weights of all examples stays the same.
weight_for_0 = (1 / neg)*(total)/2.0 
weight_for_1 = (1 / pos)*(total)/2.0

class_weight = {0: weight_for_0, 1: weight_for_1}

print('Weight for class 0: {:.2f}'.format(weight_for_0))
print('Weight for class 1: {:.2f}'.format(weight_for_1))
Weight for class 0: 0.50
Weight for class 1: 289.44

یک مدل با وزن کلاس را آموزش دهید

اکنون سعی کنید مجدداً آموزش دهید و مدل را با وزن کلاس ارزیابی کنید تا ببینید که چگونه بر پیش بینی ها تأثیر می گذارد.

weighted_model = make_model()
weighted_model.load_weights(initial_weights)

weighted_history = weighted_model.fit(
  train_features,
  train_labels,
  batch_size=BATCH_SIZE,
  epochs=EPOCHS,
  callbacks=[early_stopping],
  validation_data=(val_features, val_labels),
  # The class weights go here
  class_weight=class_weight)
Epoch 1/100
90/90 [==============================] - 1s 14ms/step - loss: 2.0102 - tp: 135.0000 - fp: 420.0000 - tn: 238402.0000 - fn: 281.0000 - accuracy: 0.9971 - precision: 0.2432 - recall: 0.3245 - auc: 0.8079 - val_loss: 0.0111 - val_tp: 45.0000 - val_fp: 51.0000 - val_tn: 45442.0000 - val_fn: 31.0000 - val_accuracy: 0.9982 - val_precision: 0.4688 - val_recall: 0.5921 - val_auc: 0.9314
Epoch 2/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.9256 - tp: 178.0000 - fp: 793.0000 - tn: 181166.0000 - fn: 139.0000 - accuracy: 0.9949 - precision: 0.1833 - recall: 0.5615 - auc: 0.8662 - val_loss: 0.0164 - val_tp: 66.0000 - val_fp: 108.0000 - val_tn: 45385.0000 - val_fn: 10.0000 - val_accuracy: 0.9974 - val_precision: 0.3793 - val_recall: 0.8684 - val_auc: 0.9468
Epoch 3/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.7136 - tp: 215.0000 - fp: 1377.0000 - tn: 180582.0000 - fn: 102.0000 - accuracy: 0.9919 - precision: 0.1351 - recall: 0.6782 - auc: 0.8811 - val_loss: 0.0238 - val_tp: 68.0000 - val_fp: 174.0000 - val_tn: 45319.0000 - val_fn: 8.0000 - val_accuracy: 0.9960 - val_precision: 0.2810 - val_recall: 0.8947 - val_auc: 0.9866
Epoch 4/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.5158 - tp: 240.0000 - fp: 2141.0000 - tn: 179818.0000 - fn: 77.0000 - accuracy: 0.9878 - precision: 0.1008 - recall: 0.7571 - auc: 0.9124 - val_loss: 0.0334 - val_tp: 69.0000 - val_fp: 257.0000 - val_tn: 45236.0000 - val_fn: 7.0000 - val_accuracy: 0.9942 - val_precision: 0.2117 - val_recall: 0.9079 - val_auc: 0.9951
Epoch 5/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.4060 - tp: 256.0000 - fp: 3039.0000 - tn: 178920.0000 - fn: 61.0000 - accuracy: 0.9830 - precision: 0.0777 - recall: 0.8076 - auc: 0.9329 - val_loss: 0.0439 - val_tp: 72.0000 - val_fp: 364.0000 - val_tn: 45129.0000 - val_fn: 4.0000 - val_accuracy: 0.9919 - val_precision: 0.1651 - val_recall: 0.9474 - val_auc: 0.9965
Epoch 6/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.4045 - tp: 255.0000 - fp: 4034.0000 - tn: 177925.0000 - fn: 62.0000 - accuracy: 0.9775 - precision: 0.0595 - recall: 0.8044 - auc: 0.9289 - val_loss: 0.0557 - val_tp: 73.0000 - val_fp: 572.0000 - val_tn: 44921.0000 - val_fn: 3.0000 - val_accuracy: 0.9874 - val_precision: 0.1132 - val_recall: 0.9605 - val_auc: 0.9969
Epoch 7/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2990 - tp: 267.0000 - fp: 5024.0000 - tn: 176935.0000 - fn: 50.0000 - accuracy: 0.9722 - precision: 0.0505 - recall: 0.8423 - auc: 0.9544 - val_loss: 0.0723 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 825.0000 - val_tn: 44668.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9819 - val_precision: 0.0823 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9971
Epoch 8/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.3124 - tp: 267.0000 - fp: 6321.0000 - tn: 175638.0000 - fn: 50.0000 - accuracy: 0.9650 - precision: 0.0405 - recall: 0.8423 - auc: 0.9493 - val_loss: 0.0886 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1043.0000 - val_tn: 44450.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9771 - val_precision: 0.0662 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9971
Epoch 9/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2856 - tp: 276.0000 - fp: 6879.0000 - tn: 175080.0000 - fn: 41.0000 - accuracy: 0.9620 - precision: 0.0386 - recall: 0.8707 - auc: 0.9536 - val_loss: 0.0963 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1120.0000 - val_tn: 44373.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9754 - val_precision: 0.0620 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9972
Epoch 10/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2871 - tp: 272.0000 - fp: 7610.0000 - tn: 174349.0000 - fn: 45.0000 - accuracy: 0.9580 - precision: 0.0345 - recall: 0.8580 - auc: 0.9545 - val_loss: 0.1053 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1219.0000 - val_tn: 44274.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9732 - val_precision: 0.0572 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9972
Epoch 11/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2646 - tp: 273.0000 - fp: 8061.0000 - tn: 173898.0000 - fn: 44.0000 - accuracy: 0.9555 - precision: 0.0328 - recall: 0.8612 - auc: 0.9602 - val_loss: 0.1079 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1242.0000 - val_tn: 44251.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9727 - val_precision: 0.0562 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9973
Epoch 12/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2574 - tp: 277.0000 - fp: 8239.0000 - tn: 173720.0000 - fn: 40.0000 - accuracy: 0.9546 - precision: 0.0325 - recall: 0.8738 - auc: 0.9621 - val_loss: 0.1086 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1223.0000 - val_tn: 44270.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9731 - val_precision: 0.0571 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9973
Epoch 13/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2525 - tp: 279.0000 - fp: 7925.0000 - tn: 174034.0000 - fn: 38.0000 - accuracy: 0.9563 - precision: 0.0340 - recall: 0.8801 - auc: 0.9604 - val_loss: 0.1032 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1153.0000 - val_tn: 44340.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9747 - val_precision: 0.0603 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9974
Epoch 14/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2712 - tp: 273.0000 - fp: 8290.0000 - tn: 173669.0000 - fn: 44.0000 - accuracy: 0.9543 - precision: 0.0319 - recall: 0.8612 - auc: 0.9572 - val_loss: 0.1083 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1193.0000 - val_tn: 44300.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9738 - val_precision: 0.0584 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9973
Epoch 15/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2324 - tp: 283.0000 - fp: 8182.0000 - tn: 173777.0000 - fn: 34.0000 - accuracy: 0.9549 - precision: 0.0334 - recall: 0.8927 - auc: 0.9668 - val_loss: 0.1017 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1131.0000 - val_tn: 44362.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9751 - val_precision: 0.0614 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9974
Epoch 16/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2605 - tp: 277.0000 - fp: 7798.0000 - tn: 174161.0000 - fn: 40.0000 - accuracy: 0.9570 - precision: 0.0343 - recall: 0.8738 - auc: 0.9585 - val_loss: 0.1030 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1134.0000 - val_tn: 44359.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9751 - val_precision: 0.0613 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9973
Epoch 17/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2235 - tp: 281.0000 - fp: 7994.0000 - tn: 173965.0000 - fn: 36.0000 - accuracy: 0.9559 - precision: 0.0340 - recall: 0.8864 - auc: 0.9696 - val_loss: 0.1029 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1127.0000 - val_tn: 44366.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9752 - val_precision: 0.0616 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9973
Epoch 18/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2455 - tp: 278.0000 - fp: 7706.0000 - tn: 174253.0000 - fn: 39.0000 - accuracy: 0.9575 - precision: 0.0348 - recall: 0.8770 - auc: 0.9633 - val_loss: 0.1010 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1099.0000 - val_tn: 44394.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9758 - val_precision: 0.0631 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9973
Epoch 19/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1759 - tp: 285.0000 - fp: 7766.0000 - tn: 174193.0000 - fn: 32.0000 - accuracy: 0.9572 - precision: 0.0354 - recall: 0.8991 - auc: 0.9813 - val_loss: 0.1001 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1079.0000 - val_tn: 44414.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9763 - val_precision: 0.0642 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9973
Epoch 20/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2220 - tp: 283.0000 - fp: 7554.0000 - tn: 174405.0000 - fn: 34.0000 - accuracy: 0.9584 - precision: 0.0361 - recall: 0.8927 - auc: 0.9669 - val_loss: 0.0944 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1009.0000 - val_tn: 44484.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9778 - val_precision: 0.0683 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9973
Epoch 21/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2329 - tp: 282.0000 - fp: 7369.0000 - tn: 174590.0000 - fn: 35.0000 - accuracy: 0.9594 - precision: 0.0369 - recall: 0.8896 - auc: 0.9657 - val_loss: 0.0942 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1011.0000 - val_tn: 44482.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9778 - val_precision: 0.0682 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9973
Epoch 22/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2317 - tp: 281.0000 - fp: 7563.0000 - tn: 174396.0000 - fn: 36.0000 - accuracy: 0.9583 - precision: 0.0358 - recall: 0.8864 - auc: 0.9658 - val_loss: 0.0936 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 993.0000 - val_tn: 44500.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9782 - val_precision: 0.0694 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9974
Epoch 23/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2109 - tp: 284.0000 - fp: 7520.0000 - tn: 174439.0000 - fn: 33.0000 - accuracy: 0.9586 - precision: 0.0364 - recall: 0.8959 - auc: 0.9702 - val_loss: 0.0940 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1003.0000 - val_tn: 44490.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9779 - val_precision: 0.0687 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9974
Epoch 24/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2089 - tp: 283.0000 - fp: 7119.0000 - tn: 174840.0000 - fn: 34.0000 - accuracy: 0.9608 - precision: 0.0382 - recall: 0.8927 - auc: 0.9731 - val_loss: 0.0898 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 939.0000 - val_tn: 44554.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9793 - val_precision: 0.0731 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9974
Epoch 25/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2062 - tp: 280.0000 - fp: 7392.0000 - tn: 174567.0000 - fn: 37.0000 - accuracy: 0.9592 - precision: 0.0365 - recall: 0.8833 - auc: 0.9749 - val_loss: 0.0969 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1035.0000 - val_tn: 44458.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9772 - val_precision: 0.0667 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9973
Epoch 26/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2006 - tp: 284.0000 - fp: 7149.0000 - tn: 174810.0000 - fn: 33.0000 - accuracy: 0.9606 - precision: 0.0382 - recall: 0.8959 - auc: 0.9754 - val_loss: 0.0949 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1004.0000 - val_tn: 44489.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9779 - val_precision: 0.0686 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9973
Epoch 27/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2169 - tp: 281.0000 - fp: 7592.0000 - tn: 174367.0000 - fn: 36.0000 - accuracy: 0.9582 - precision: 0.0357 - recall: 0.8864 - auc: 0.9727 - val_loss: 0.0969 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1038.0000 - val_tn: 44455.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9772 - val_precision: 0.0665 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9974
Epoch 28/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2110 - tp: 285.0000 - fp: 6957.0000 - tn: 175002.0000 - fn: 32.0000 - accuracy: 0.9617 - precision: 0.0394 - recall: 0.8991 - auc: 0.9697 - val_loss: 0.0922 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 988.0000 - val_tn: 44505.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9783 - val_precision: 0.0697 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9974
Epoch 29/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2234 - tp: 280.0000 - fp: 7030.0000 - tn: 174929.0000 - fn: 37.0000 - accuracy: 0.9612 - precision: 0.0383 - recall: 0.8833 - auc: 0.9679 - val_loss: 0.0942 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1024.0000 - val_tn: 44469.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9775 - val_precision: 0.0674 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9974
Epoch 30/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1889 - tp: 288.0000 - fp: 7228.0000 - tn: 174731.0000 - fn: 29.0000 - accuracy: 0.9602 - precision: 0.0383 - recall: 0.9085 - auc: 0.9771 - val_loss: 0.0895 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 954.0000 - val_tn: 44539.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9790 - val_precision: 0.0720 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9974
Epoch 31/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1824 - tp: 286.0000 - fp: 6703.0000 - tn: 175256.0000 - fn: 31.0000 - accuracy: 0.9631 - precision: 0.0409 - recall: 0.9022 - auc: 0.9789 - val_loss: 0.0898 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 957.0000 - val_tn: 44536.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9790 - val_precision: 0.0718 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9974
Epoch 32/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2014 - tp: 279.0000 - fp: 6918.0000 - tn: 175041.0000 - fn: 38.0000 - accuracy: 0.9618 - precision: 0.0388 - recall: 0.8801 - auc: 0.9756 - val_loss: 0.0933 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 993.0000 - val_tn: 44500.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9782 - val_precision: 0.0694 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9974
Epoch 33/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2153 - tp: 283.0000 - fp: 6885.0000 - tn: 175074.0000 - fn: 34.0000 - accuracy: 0.9620 - precision: 0.0395 - recall: 0.8927 - auc: 0.9708 - val_loss: 0.0905 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 949.0000 - val_tn: 44544.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9791 - val_precision: 0.0723 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9974
Epoch 34/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1970 - tp: 283.0000 - fp: 6969.0000 - tn: 174990.0000 - fn: 34.0000 - accuracy: 0.9616 - precision: 0.0390 - recall: 0.8927 - auc: 0.9769 - val_loss: 0.0958 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1018.0000 - val_tn: 44475.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9776 - val_precision: 0.0678 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9975
Epoch 35/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1737 - tp: 290.0000 - fp: 7040.0000 - tn: 174919.0000 - fn: 27.0000 - accuracy: 0.9612 - precision: 0.0396 - recall: 0.9148 - auc: 0.9806 - val_loss: 0.0907 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 948.0000 - val_tn: 44545.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9792 - val_precision: 0.0724 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9975
Epoch 36/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1906 - tp: 288.0000 - fp: 6663.0000 - tn: 175296.0000 - fn: 29.0000 - accuracy: 0.9633 - precision: 0.0414 - recall: 0.9085 - auc: 0.9764 - val_loss: 0.0872 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 904.0000 - val_tn: 44589.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9801 - val_precision: 0.0757 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9975
Epoch 37/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2071 - tp: 284.0000 - fp: 6688.0000 - tn: 175271.0000 - fn: 33.0000 - accuracy: 0.9631 - precision: 0.0407 - recall: 0.8959 - auc: 0.9727 - val_loss: 0.0905 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 939.0000 - val_tn: 44554.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9793 - val_precision: 0.0731 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9975
Epoch 38/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1813 - tp: 283.0000 - fp: 6784.0000 - tn: 175175.0000 - fn: 34.0000 - accuracy: 0.9626 - precision: 0.0400 - recall: 0.8927 - auc: 0.9817 - val_loss: 0.0913 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 951.0000 - val_tn: 44542.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9791 - val_precision: 0.0722 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9975
Epoch 39/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1897 - tp: 289.0000 - fp: 6872.0000 - tn: 175087.0000 - fn: 28.0000 - accuracy: 0.9621 - precision: 0.0404 - recall: 0.9117 - auc: 0.9767 - val_loss: 0.0916 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 959.0000 - val_tn: 44534.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9789 - val_precision: 0.0716 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9975
Epoch 40/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1546 - tp: 295.0000 - fp: 6584.0000 - tn: 175375.0000 - fn: 22.0000 - accuracy: 0.9638 - precision: 0.0429 - recall: 0.9306 - auc: 0.9858 - val_loss: 0.0904 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 948.0000 - val_tn: 44545.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9792 - val_precision: 0.0724 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9976
Epoch 41/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2263 - tp: 278.0000 - fp: 6677.0000 - tn: 175282.0000 - fn: 39.0000 - accuracy: 0.9632 - precision: 0.0400 - recall: 0.8770 - auc: 0.9676 - val_loss: 0.0908 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 955.0000 - val_tn: 44538.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9790 - val_precision: 0.0719 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9975
Epoch 42/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2033 - tp: 281.0000 - fp: 6777.0000 - tn: 175182.0000 - fn: 36.0000 - accuracy: 0.9626 - precision: 0.0398 - recall: 0.8864 - auc: 0.9756 - val_loss: 0.0953 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1029.0000 - val_tn: 44464.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9774 - val_precision: 0.0671 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9975
Epoch 43/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1865 - tp: 283.0000 - fp: 6824.0000 - tn: 175135.0000 - fn: 34.0000 - accuracy: 0.9624 - precision: 0.0398 - recall: 0.8927 - auc: 0.9792 - val_loss: 0.0945 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1019.0000 - val_tn: 44474.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9776 - val_precision: 0.0677 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9976
Epoch 44/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1857 - tp: 286.0000 - fp: 6655.0000 - tn: 175304.0000 - fn: 31.0000 - accuracy: 0.9633 - precision: 0.0412 - recall: 0.9022 - auc: 0.9781 - val_loss: 0.0927 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 975.0000 - val_tn: 44518.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9786 - val_precision: 0.0705 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9977
Epoch 45/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1874 - tp: 282.0000 - fp: 6595.0000 - tn: 175364.0000 - fn: 35.0000 - accuracy: 0.9636 - precision: 0.0410 - recall: 0.8896 - auc: 0.9810 - val_loss: 0.0934 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 974.0000 - val_tn: 44519.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9786 - val_precision: 0.0706 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9977
Epoch 46/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1641 - tp: 291.0000 - fp: 6532.0000 - tn: 175427.0000 - fn: 26.0000 - accuracy: 0.9640 - precision: 0.0426 - recall: 0.9180 - auc: 0.9837 - val_loss: 0.0868 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 885.0000 - val_tn: 44608.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9805 - val_precision: 0.0772 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9976
Epoch 47/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1909 - tp: 285.0000 - fp: 6662.0000 - tn: 175297.0000 - fn: 32.0000 - accuracy: 0.9633 - precision: 0.0410 - recall: 0.8991 - auc: 0.9780 - val_loss: 0.0874 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 899.0000 - val_tn: 44594.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9802 - val_precision: 0.0761 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9978
Epoch 48/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1687 - tp: 287.0000 - fp: 6627.0000 - tn: 175332.0000 - fn: 30.0000 - accuracy: 0.9635 - precision: 0.0415 - recall: 0.9054 - auc: 0.9836 - val_loss: 0.0875 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 899.0000 - val_tn: 44594.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9802 - val_precision: 0.0761 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9977
Epoch 49/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1740 - tp: 291.0000 - fp: 6522.0000 - tn: 175437.0000 - fn: 26.0000 - accuracy: 0.9641 - precision: 0.0427 - recall: 0.9180 - auc: 0.9794 - val_loss: 0.0848 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 866.0000 - val_tn: 44627.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9810 - val_precision: 0.0787 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9978
Epoch 50/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1773 - tp: 292.0000 - fp: 6370.0000 - tn: 175589.0000 - fn: 25.0000 - accuracy: 0.9649 - precision: 0.0438 - recall: 0.9211 - auc: 0.9785 - val_loss: 0.0794 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 791.0000 - val_tn: 44702.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9826 - val_precision: 0.0855 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9978
Epoch 51/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1828 - tp: 289.0000 - fp: 5870.0000 - tn: 176089.0000 - fn: 28.0000 - accuracy: 0.9676 - precision: 0.0469 - recall: 0.9117 - auc: 0.9789 - val_loss: 0.0791 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 807.0000 - val_tn: 44686.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9822 - val_precision: 0.0840 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9980
Epoch 52/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1567 - tp: 290.0000 - fp: 5704.0000 - tn: 176255.0000 - fn: 27.0000 - accuracy: 0.9686 - precision: 0.0484 - recall: 0.9148 - auc: 0.9860 - val_loss: 0.0772 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 765.0000 - val_tn: 44728.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9832 - val_precision: 0.0882 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 53/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1752 - tp: 290.0000 - fp: 6278.0000 - tn: 175681.0000 - fn: 27.0000 - accuracy: 0.9654 - precision: 0.0442 - recall: 0.9148 - auc: 0.9808 - val_loss: 0.0854 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 873.0000 - val_tn: 44620.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9808 - val_precision: 0.0781 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 54/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1644 - tp: 289.0000 - fp: 6298.0000 - tn: 175661.0000 - fn: 28.0000 - accuracy: 0.9653 - precision: 0.0439 - recall: 0.9117 - auc: 0.9833 - val_loss: 0.0875 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 904.0000 - val_tn: 44589.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9801 - val_precision: 0.0757 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 55/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1721 - tp: 290.0000 - fp: 6318.0000 - tn: 175641.0000 - fn: 27.0000 - accuracy: 0.9652 - precision: 0.0439 - recall: 0.9148 - auc: 0.9816 - val_loss: 0.0827 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 844.0000 - val_tn: 44649.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9814 - val_precision: 0.0806 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 56/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1841 - tp: 284.0000 - fp: 6052.0000 - tn: 175907.0000 - fn: 33.0000 - accuracy: 0.9666 - precision: 0.0448 - recall: 0.8959 - auc: 0.9798 - val_loss: 0.0872 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 911.0000 - val_tn: 44582.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9800 - val_precision: 0.0751 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9977
Epoch 57/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1710 - tp: 289.0000 - fp: 6593.0000 - tn: 175366.0000 - fn: 28.0000 - accuracy: 0.9637 - precision: 0.0420 - recall: 0.9117 - auc: 0.9824 - val_loss: 0.0856 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 890.0000 - val_tn: 44603.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9804 - val_precision: 0.0768 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9978
Epoch 58/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1649 - tp: 287.0000 - fp: 6478.0000 - tn: 175481.0000 - fn: 30.0000 - accuracy: 0.9643 - precision: 0.0424 - recall: 0.9054 - auc: 0.9836 - val_loss: 0.0797 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 817.0000 - val_tn: 44676.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9820 - val_precision: 0.0831 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9980
Epoch 59/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1752 - tp: 285.0000 - fp: 5981.0000 - tn: 175978.0000 - fn: 32.0000 - accuracy: 0.9670 - precision: 0.0455 - recall: 0.8991 - auc: 0.9827 - val_loss: 0.0813 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 842.0000 - val_tn: 44651.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9815 - val_precision: 0.0808 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9980
Epoch 60/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1374 - tp: 298.0000 - fp: 5910.0000 - tn: 176049.0000 - fn: 19.0000 - accuracy: 0.9675 - precision: 0.0480 - recall: 0.9401 - auc: 0.9884 - val_loss: 0.0760 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 764.0000 - val_tn: 44729.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9832 - val_precision: 0.0883 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9980
Epoch 61/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.1655 - tp: 288.0000 - fp: 5872.0000 - tn: 176087.0000 - fn: 29.0000 - accuracy: 0.9676 - precision: 0.0468 - recall: 0.9085 - auc: 0.9838 - val_loss: 0.0795 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 819.0000 - val_tn: 44674.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9820 - val_precision: 0.0829 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 62/100
90/90 [==============================] - 1s 6ms/step - loss: 0.2024 - tp: 281.0000 - fp: 6087.0000 - tn: 175872.0000 - fn: 36.0000 - accuracy: 0.9664 - precision: 0.0441 - recall: 0.8864 - auc: 0.9758 - val_loss: 0.0841 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 872.0000 - val_tn: 44621.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9808 - val_precision: 0.0782 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 63/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.1624 - tp: 288.0000 - fp: 6407.0000 - tn: 175552.0000 - fn: 29.0000 - accuracy: 0.9647 - precision: 0.0430 - recall: 0.9085 - auc: 0.9855 - val_loss: 0.0836 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 876.0000 - val_tn: 44617.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9807 - val_precision: 0.0779 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 64/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.1757 - tp: 287.0000 - fp: 6419.0000 - tn: 175540.0000 - fn: 30.0000 - accuracy: 0.9646 - precision: 0.0428 - recall: 0.9054 - auc: 0.9812 - val_loss: 0.0803 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 832.0000 - val_tn: 44661.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9817 - val_precision: 0.0817 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 65/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.1609 - tp: 287.0000 - fp: 6008.0000 - tn: 175951.0000 - fn: 30.0000 - accuracy: 0.9669 - precision: 0.0456 - recall: 0.9054 - auc: 0.9854 - val_loss: 0.0805 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 838.0000 - val_tn: 44655.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9816 - val_precision: 0.0811 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9980
Epoch 66/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.1593 - tp: 290.0000 - fp: 6104.0000 - tn: 175855.0000 - fn: 27.0000 - accuracy: 0.9664 - precision: 0.0454 - recall: 0.9148 - auc: 0.9838 - val_loss: 0.0801 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 822.0000 - val_tn: 44671.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9819 - val_precision: 0.0826 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9980
Epoch 67/100
90/90 [==============================] - 1s 8ms/step - loss: 0.1600 - tp: 292.0000 - fp: 5888.0000 - tn: 176071.0000 - fn: 25.0000 - accuracy: 0.9676 - precision: 0.0472 - recall: 0.9211 - auc: 0.9823 - val_loss: 0.0766 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 786.0000 - val_tn: 44707.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9827 - val_precision: 0.0860 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9981
Epoch 68/100
90/90 [==============================] - 1s 8ms/step - loss: 0.1803 - tp: 286.0000 - fp: 5871.0000 - tn: 176088.0000 - fn: 31.0000 - accuracy: 0.9676 - precision: 0.0465 - recall: 0.9022 - auc: 0.9792 - val_loss: 0.0785 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 788.0000 - val_tn: 44705.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9827 - val_precision: 0.0858 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9980
Epoch 69/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.1873 - tp: 284.0000 - fp: 5685.0000 - tn: 176274.0000 - fn: 33.0000 - accuracy: 0.9686 - precision: 0.0476 - recall: 0.8959 - auc: 0.9773 - val_loss: 0.0779 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 786.0000 - val_tn: 44707.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9827 - val_precision: 0.0860 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 70/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.1525 - tp: 289.0000 - fp: 6048.0000 - tn: 175911.0000 - fn: 28.0000 - accuracy: 0.9667 - precision: 0.0456 - recall: 0.9117 - auc: 0.9857 - val_loss: 0.0791 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 803.0000 - val_tn: 44690.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9823 - val_precision: 0.0844 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 71/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.1971 - tp: 284.0000 - fp: 5980.0000 - tn: 175979.0000 - fn: 33.0000 - accuracy: 0.9670 - precision: 0.0453 - recall: 0.8959 - auc: 0.9753 - val_loss: 0.0811 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 837.0000 - val_tn: 44656.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9816 - val_precision: 0.0812 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9980
Epoch 72/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.1695 - tp: 286.0000 - fp: 6341.0000 - tn: 175618.0000 - fn: 31.0000 - accuracy: 0.9650 - precision: 0.0432 - recall: 0.9022 - auc: 0.9845 - val_loss: 0.0846 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 896.0000 - val_tn: 44597.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9803 - val_precision: 0.0763 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 73/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.1766 - tp: 287.0000 - fp: 6297.0000 - tn: 175662.0000 - fn: 30.0000 - accuracy: 0.9653 - precision: 0.0436 - recall: 0.9054 - auc: 0.9818 - val_loss: 0.0824 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 865.0000 - val_tn: 44628.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9810 - val_precision: 0.0788 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9980
Epoch 74/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.1623 - tp: 289.0000 - fp: 6086.0000 - tn: 175873.0000 - fn: 28.0000 - accuracy: 0.9665 - precision: 0.0453 - recall: 0.9117 - auc: 0.9851 - val_loss: 0.0805 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 829.0000 - val_tn: 44664.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9818 - val_precision: 0.0819 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 75/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.1746 - tp: 286.0000 - fp: 6430.0000 - tn: 175529.0000 - fn: 31.0000 - accuracy: 0.9646 - precision: 0.0426 - recall: 0.9022 - auc: 0.9826 - val_loss: 0.0851 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 920.0000 - val_tn: 44573.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9798 - val_precision: 0.0744 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 76/100
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.1439 - tp: 294.0000 - fp: 6075.0000 - tn: 175884.0000 - fn: 23.0000 - accuracy: 0.9665 - precision: 0.0462 - recall: 0.9274 - auc: 0.9877 - val_loss: 0.0818 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 872.0000 - val_tn: 44621.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9808 - val_precision: 0.0782 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 77/100
82/90 [==========================>...] - ETA: 0s - loss: 0.1624 - tp: 266.0000 - fp: 5807.0000 - tn: 161834.0000 - fn: 29.0000 - accuracy: 0.9652 - precision: 0.0438 - recall: 0.9017 - auc: 0.9853Restoring model weights from the end of the best epoch.
90/90 [==============================] - 1s 7ms/step - loss: 0.1554 - tp: 288.0000 - fp: 6332.0000 - tn: 175627.0000 - fn: 29.0000 - accuracy: 0.9651 - precision: 0.0435 - recall: 0.9085 - auc: 0.9862 - val_loss: 0.0818 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 875.0000 - val_tn: 44618.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9808 - val_precision: 0.0780 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 00077: early stopping

تاریخچه آموزش را بررسی کنید

plot_metrics(weighted_history)

png

معیارها را ارزیابی کنید

train_predictions_weighted = weighted_model.predict(train_features, batch_size=BATCH_SIZE)
test_predictions_weighted = weighted_model.predict(test_features, batch_size=BATCH_SIZE)
weighted_results = weighted_model.evaluate(test_features, test_labels,
                      batch_size=BATCH_SIZE, verbose=0)
for name, value in zip(weighted_model.metrics_names, weighted_results):
 print(name, ': ', value)
print()

plot_cm(test_labels, test_predictions_weighted)
loss : 0.07622280716896057
tp : 90.0
fp : 998.0
tn : 55865.0
fn : 9.0
accuracy : 0.982321560382843
precision : 0.08272058516740799
recall : 0.9090909361839294
auc : 0.9769566059112549

Legitimate Transactions Detected (True Negatives): 55865
Legitimate Transactions Incorrectly Detected (False Positives): 998
Fraudulent Transactions Missed (False Negatives): 9
Fraudulent Transactions Detected (True Positives): 90
Total Fraudulent Transactions: 99

png

در اینجا می بینید که با وزن کلاس دقت و صحت کمتری وجود دارد زیرا مثبت کاذب بیشتری وجود دارد ، اما برعکس فراخوان و AUC بالاتر است زیرا این مدل همچنین نتایج واقعی بیشتری پیدا کرده است. این مدل با وجود دقت کم ، از فراخوانی بالاتری برخوردار است (و معاملات کلاهبرداری بیشتری را شناسایی می کند). البته ، هر دو نوع خطا هزینه دارد (شما نمی خواهید با پرچم گذاری بسیاری از معاملات قانونی به عنوان کلاهبرداری ، کاربران را با اشکال مواجه کنید). به دقت معاملات بین انواع مختلف خطاها را برای برنامه خود در نظر بگیرید.

ROC را رسم کنید

plot_roc("Train Baseline", train_labels, train_predictions_baseline, color=colors[0])
plot_roc("Test Baseline", test_labels, test_predictions_baseline, color=colors[0], linestyle='--')

plot_roc("Train Weighted", train_labels, train_predictions_weighted, color=colors[1])
plot_roc("Test Weighted", test_labels, test_predictions_weighted, color=colors[1], linestyle='--')


plt.legend(loc='lower right')
<matplotlib.legend.Legend at 0x7fbc8c589080>

png

نمونه برداری بیش از حد

نمونه ای از کلاس اقلیت

یک رویکرد مرتبط این است که نمونه برداری از مجموعه داده را با نمونه برداری از کلاس اقلیت انجام دهید.

pos_features = train_features[bool_train_labels]
neg_features = train_features[~bool_train_labels]

pos_labels = train_labels[bool_train_labels]
neg_labels = train_labels[~bool_train_labels]

با استفاده از NumPy

با انتخاب تعداد مناسب شاخص های تصادفی از بین مثالهای مثبت ، می توانید مجموعه داده را به صورت دستی متعادل کنید:

ids = np.arange(len(pos_features))
choices = np.random.choice(ids, len(neg_features))

res_pos_features = pos_features[choices]
res_pos_labels = pos_labels[choices]

res_pos_features.shape
(181959, 29)
resampled_features = np.concatenate([res_pos_features, neg_features], axis=0)
resampled_labels = np.concatenate([res_pos_labels, neg_labels], axis=0)

order = np.arange(len(resampled_labels))
np.random.shuffle(order)
resampled_features = resampled_features[order]
resampled_labels = resampled_labels[order]

resampled_features.shape
(363918, 29)

با استفاده از tf.data

اگر از tf.data استفاده می tf.data ، ساده ترین راه برای تولید مثال های متعادل این است که با یک مجموعه داده positive و negative و آنها را ادغام کنید. برای مثالهای بیشتر به راهنمای tf.data مراجعه کنید.

BUFFER_SIZE = 100000

def make_ds(features, labels):
 ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((features, labels))#.cache()
 ds = ds.shuffle(BUFFER_SIZE).repeat()
 return ds

pos_ds = make_ds(pos_features, pos_labels)
neg_ds = make_ds(neg_features, neg_labels)

هر مجموعه داده جفت (feature, label) می دهد:

for features, label in pos_ds.take(1):
 print("Features:\n", features.numpy())
 print()
 print("Label: ", label.numpy())
Features:
 [-1.72731925 1.77656615 -3.74269876 2.74253414 -1.32668397 -1.34677584
 -4.46175762 2.0139002 -2.59309618 -5.     4.12736453 -5.
 0.02274489 -5.     -0.32786349 -5.     -5.     -2.96360886
 2.89835815 0.75463714 1.2022707 -0.14114195 -0.95544067 -1.22935903
 0.18671861 -0.27928716 3.04376109 0.29779937 -1.45688482]

Label: 1

با استفاده از experimental.sample_from_datasets این دو را با هم ادغام کنید:

resampled_ds = tf.data.experimental.sample_from_datasets([pos_ds, neg_ds], weights=[0.5, 0.5])
resampled_ds = resampled_ds.batch(BATCH_SIZE).prefetch(2)
for features, label in resampled_ds.take(1):
 print(label.numpy().mean())
0.50537109375

برای استفاده از این مجموعه داده ، به تعداد مراحل هر دوره نیاز دارید.

تعریف "دوران" در این مورد چندان روشن نیست. بگویید تعداد دسته های مورد نیاز برای دیدن هر مثال منفی یک بار است:

resampled_steps_per_epoch = np.ceil(2.0*neg/BATCH_SIZE)
resampled_steps_per_epoch
278.0

با استفاده از داده های بیش از نمونه ، آموزش دهید

اکنون سعی کنید به جای استفاده از وزنه های کلاس ، مدل را با مجموعه داده های نمونه برداری شده آموزش دهید تا ببینید که این روش ها چگونه مقایسه می شوند.

resampled_model = make_model()
resampled_model.load_weights(initial_weights)

# Reset the bias to zero, since this dataset is balanced.
output_layer = resampled_model.layers[-1] 
output_layer.bias.assign([0])

val_ds = tf.data.Dataset.from_tensor_slices((val_features, val_labels)).cache()
val_ds = val_ds.batch(BATCH_SIZE).prefetch(2) 

resampled_history = resampled_model.fit(
  resampled_ds,
  epochs=EPOCHS,
  steps_per_epoch=resampled_steps_per_epoch,
  callbacks=[early_stopping],
  validation_data=val_ds)
Epoch 1/100
278/278 [==============================] - 7s 25ms/step - loss: 0.4377 - tp: 243925.0000 - fp: 88309.0000 - tn: 253494.0000 - fn: 40578.0000 - accuracy: 0.7942 - precision: 0.7342 - recall: 0.8574 - auc: 0.9062 - val_loss: 0.2355 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 1532.0000 - val_tn: 43961.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9664 - val_precision: 0.0467 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9984
Epoch 2/100
278/278 [==============================] - 7s 24ms/step - loss: 0.2055 - tp: 258676.0000 - fp: 18235.0000 - tn: 266800.0000 - fn: 25633.0000 - accuracy: 0.9229 - precision: 0.9341 - recall: 0.9098 - auc: 0.9741 - val_loss: 0.1247 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 1074.0000 - val_tn: 44419.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9764 - val_precision: 0.0645 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9981
Epoch 3/100
278/278 [==============================] - 7s 24ms/step - loss: 0.1640 - tp: 263104.0000 - fp: 12413.0000 - tn: 272291.0000 - fn: 21536.0000 - accuracy: 0.9404 - precision: 0.9549 - recall: 0.9243 - auc: 0.9834 - val_loss: 0.0981 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 937.0000 - val_tn: 44556.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9794 - val_precision: 0.0732 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9980
Epoch 4/100
278/278 [==============================] - 7s 24ms/step - loss: 0.1417 - tp: 265623.0000 - fp: 10539.0000 - tn: 274390.0000 - fn: 18792.0000 - accuracy: 0.9485 - precision: 0.9618 - recall: 0.9339 - auc: 0.9882 - val_loss: 0.0842 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 866.0000 - val_tn: 44627.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9810 - val_precision: 0.0787 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9979
Epoch 5/100
278/278 [==============================] - 7s 24ms/step - loss: 0.1275 - tp: 267112.0000 - fp: 9551.0000 - tn: 275482.0000 - fn: 17199.0000 - accuracy: 0.9530 - precision: 0.9655 - recall: 0.9395 - auc: 0.9909 - val_loss: 0.0745 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 822.0000 - val_tn: 44671.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9819 - val_precision: 0.0826 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9978
Epoch 6/100
278/278 [==============================] - 7s 24ms/step - loss: 0.1175 - tp: 268432.0000 - fp: 8918.0000 - tn: 276042.0000 - fn: 15952.0000 - accuracy: 0.9563 - precision: 0.9678 - recall: 0.9439 - auc: 0.9926 - val_loss: 0.0663 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 750.0000 - val_tn: 44743.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9835 - val_precision: 0.0898 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9972
Epoch 7/100
278/278 [==============================] - 7s 24ms/step - loss: 0.1088 - tp: 269482.0000 - fp: 8208.0000 - tn: 276504.0000 - fn: 15150.0000 - accuracy: 0.9590 - precision: 0.9704 - recall: 0.9468 - auc: 0.9938 - val_loss: 0.0595 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 703.0000 - val_tn: 44790.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9845 - val_precision: 0.0952 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9969
Epoch 8/100
278/278 [==============================] - 7s 24ms/step - loss: 0.1040 - tp: 269902.0000 - fp: 7829.0000 - tn: 276891.0000 - fn: 14722.0000 - accuracy: 0.9604 - precision: 0.9718 - recall: 0.9483 - auc: 0.9943 - val_loss: 0.0527 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 634.0000 - val_tn: 44859.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9860 - val_precision: 0.1045 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9962
Epoch 9/100
278/278 [==============================] - 7s 24ms/step - loss: 0.0992 - tp: 271117.0000 - fp: 7567.0000 - tn: 276382.0000 - fn: 14278.0000 - accuracy: 0.9616 - precision: 0.9728 - recall: 0.9500 - auc: 0.9948 - val_loss: 0.0509 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 651.0000 - val_tn: 44842.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9857 - val_precision: 0.1021 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9959
Epoch 10/100
278/278 [==============================] - 7s 24ms/step - loss: 0.0960 - tp: 270783.0000 - fp: 7337.0000 - tn: 277379.0000 - fn: 13845.0000 - accuracy: 0.9628 - precision: 0.9736 - recall: 0.9514 - auc: 0.9950 - val_loss: 0.0467 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 612.0000 - val_tn: 44881.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9865 - val_precision: 0.1079 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9959
Epoch 11/100
278/278 [==============================] - ETA: 0s - loss: 0.0927 - tp: 271368.0000 - fp: 7017.0000 - tn: 277337.0000 - fn: 13622.0000 - accuracy: 0.9637 - precision: 0.9748 - recall: 0.9522 - auc: 0.9954Restoring model weights from the end of the best epoch.
278/278 [==============================] - 7s 25ms/step - loss: 0.0927 - tp: 271368.0000 - fp: 7017.0000 - tn: 277337.0000 - fn: 13622.0000 - accuracy: 0.9637 - precision: 0.9748 - recall: 0.9522 - auc: 0.9954 - val_loss: 0.0434 - val_tp: 74.0000 - val_fp: 555.0000 - val_tn: 44938.0000 - val_fn: 2.0000 - val_accuracy: 0.9878 - val_precision: 0.1176 - val_recall: 0.9737 - val_auc: 0.9957
Epoch 00011: early stopping

اگر فرایند آموزش با در نظر گرفتن کل مجموعه داده در هر به روزرسانی شیب ، این نمونه برداری بیش از حد ، اساساً با وزن کلاس یکسان باشد.

اما هنگام آموزش مدل به صورت دسته ای ، همانطور که در اینجا انجام دادید ، داده های بیش از نمونه سیگنال شیب نرم تری را ارائه می دهند: به جای اینکه هر مثال مثبت در یک دسته با وزن زیاد نشان داده شود ، هر بار در دسته های مختلف هر بار با وزن کم

این سیگنال شیب نرم تر ، آموزش مدل را آسان تر می کند.

تاریخچه آموزش را بررسی کنید

توجه داشته باشید که توزیع معیارها در اینجا متفاوت خواهد بود ، زیرا داده های آموزش توزیع کاملاً متفاوتی از اعتبار سنجی و داده های آزمون دارند.

plot_metrics(resampled_history)

png

دوباره آموزش دهید

از آنجا که آموزش با استفاده از داده های متعادل آسان تر است ، روش آموزش فوق ممکن است به سرعت از بین برود.

بنابراین دوره ها را بشکنید تا به شما callbacks.EarlyStopping بدهد.

resampled_model = make_model()
resampled_model.load_weights(initial_weights)

# Reset the bias to zero, since this dataset is balanced.
output_layer = resampled_model.layers[-1] 
output_layer.bias.assign([0])

resampled_history = resampled_model.fit(
  resampled_ds,
  # These are not real epochs
  steps_per_epoch=20,
  epochs=10*EPOCHS,
  callbacks=[early_stopping],
  validation_data=(val_ds))
Epoch 1/1000
20/20 [==============================] - 1s 56ms/step - loss: 0.9282 - tp: 14181.0000 - fp: 14018.0000 - tn: 51871.0000 - fn: 6459.0000 - accuracy: 0.7634 - precision: 0.5029 - recall: 0.6871 - auc: 0.8612 - val_loss: 0.9177 - val_tp: 68.0000 - val_fp: 32432.0000 - val_tn: 13061.0000 - val_fn: 8.0000 - val_accuracy: 0.2881 - val_precision: 0.0021 - val_recall: 0.8947 - val_auc: 0.8450
Epoch 2/1000
20/20 [==============================] - 1s 26ms/step - loss: 0.7143 - tp: 16471.0000 - fp: 12416.0000 - tn: 7841.0000 - fn: 4232.0000 - accuracy: 0.5936 - precision: 0.5702 - recall: 0.7956 - auc: 0.7514 - val_loss: 0.8173 - val_tp: 70.0000 - val_fp: 28250.0000 - val_tn: 17243.0000 - val_fn: 6.0000 - val_accuracy: 0.3799 - val_precision: 0.0025 - val_recall: 0.9211 - val_auc: 0.9056
Epoch 3/1000
20/20 [==============================] - 1s 26ms/step - loss: 0.5979 - tp: 17119.0000 - fp: 11055.0000 - tn: 9528.0000 - fn: 3258.0000 - accuracy: 0.6506 - precision: 0.6076 - recall: 0.8401 - auc: 0.8194 - val_loss: 0.7158 - val_tp: 70.0000 - val_fp: 22377.0000 - val_tn: 23116.0000 - val_fn: 6.0000 - val_accuracy: 0.5088 - val_precision: 0.0031 - val_recall: 0.9211 - val_auc: 0.9283
Epoch 4/1000
20/20 [==============================] - 1s 28ms/step - loss: 0.5265 - tp: 17496.0000 - fp: 9591.0000 - tn: 10955.0000 - fn: 2918.0000 - accuracy: 0.6946 - precision: 0.6459 - recall: 0.8571 - auc: 0.8542 - val_loss: 0.6276 - val_tp: 72.0000 - val_fp: 16226.0000 - val_tn: 29267.0000 - val_fn: 4.0000 - val_accuracy: 0.6438 - val_precision: 0.0044 - val_recall: 0.9474 - val_auc: 0.9576
Epoch 5/1000
20/20 [==============================] - 1s 28ms/step - loss: 0.4682 - tp: 17653.0000 - fp: 8002.0000 - tn: 12532.0000 - fn: 2773.0000 - accuracy: 0.7369 - precision: 0.6881 - recall: 0.8642 - auc: 0.8793 - val_loss: 0.5534 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 10889.0000 - val_tn: 34604.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.7610 - val_precision: 0.0068 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9848
Epoch 6/1000
20/20 [==============================] - 1s 28ms/step - loss: 0.4174 - tp: 17837.0000 - fp: 6635.0000 - tn: 13890.0000 - fn: 2598.0000 - accuracy: 0.7746 - precision: 0.7289 - recall: 0.8729 - auc: 0.9003 - val_loss: 0.4905 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 6493.0000 - val_tn: 39000.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.8575 - val_precision: 0.0114 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9922
Epoch 7/1000
20/20 [==============================] - 1s 28ms/step - loss: 0.3787 - tp: 17939.0000 - fp: 5276.0000 - tn: 15251.0000 - fn: 2494.0000 - accuracy: 0.8103 - precision: 0.7727 - recall: 0.8779 - auc: 0.9162 - val_loss: 0.4380 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 4314.0000 - val_tn: 41179.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9053 - val_precision: 0.0171 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9954
Epoch 8/1000
20/20 [==============================] - 1s 28ms/step - loss: 0.3537 - tp: 18025.0000 - fp: 4431.0000 - tn: 15994.0000 - fn: 2510.0000 - accuracy: 0.8305 - precision: 0.8027 - recall: 0.8778 - auc: 0.9242 - val_loss: 0.3942 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 3206.0000 - val_tn: 42287.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9296 - val_precision: 0.0229 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9972
Epoch 9/1000
20/20 [==============================] - 1s 27ms/step - loss: 0.3290 - tp: 17975.0000 - fp: 3746.0000 - tn: 16823.0000 - fn: 2416.0000 - accuracy: 0.8496 - precision: 0.8275 - recall: 0.8815 - auc: 0.9341 - val_loss: 0.3560 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 2593.0000 - val_tn: 42900.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9431 - val_precision: 0.0281 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9979
Epoch 10/1000
20/20 [==============================] - 1s 27ms/step - loss: 0.3121 - tp: 18157.0000 - fp: 3263.0000 - tn: 17154.0000 - fn: 2386.0000 - accuracy: 0.8621 - precision: 0.8477 - recall: 0.8839 - auc: 0.9397 - val_loss: 0.3239 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 2212.0000 - val_tn: 43281.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9514 - val_precision: 0.0328 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9982
Epoch 11/1000
20/20 [==============================] - 1s 28ms/step - loss: 0.2934 - tp: 18151.0000 - fp: 2867.0000 - tn: 17641.0000 - fn: 2301.0000 - accuracy: 0.8738 - precision: 0.8636 - recall: 0.8875 - auc: 0.9471 - val_loss: 0.2972 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 1970.0000 - val_tn: 43523.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9567 - val_precision: 0.0367 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9983
Epoch 12/1000
20/20 [==============================] - 1s 28ms/step - loss: 0.2765 - tp: 18454.0000 - fp: 2498.0000 - tn: 17838.0000 - fn: 2170.0000 - accuracy: 0.8860 - precision: 0.8808 - recall: 0.8948 - auc: 0.9537 - val_loss: 0.2727 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 1763.0000 - val_tn: 43730.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9613 - val_precision: 0.0408 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9984
Epoch 13/1000
20/20 [==============================] - 1s 27ms/step - loss: 0.2649 - tp: 18355.0000 - fp: 2240.0000 - tn: 18272.0000 - fn: 2093.0000 - accuracy: 0.8942 - precision: 0.8912 - recall: 0.8976 - auc: 0.9577 - val_loss: 0.2528 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 1638.0000 - val_tn: 43855.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9640 - val_precision: 0.0438 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9984
Epoch 14/1000
20/20 [==============================] - 1s 28ms/step - loss: 0.2547 - tp: 18293.0000 - fp: 2013.0000 - tn: 18577.0000 - fn: 2077.0000 - accuracy: 0.9001 - precision: 0.9009 - recall: 0.8980 - auc: 0.9609 - val_loss: 0.2338 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 1516.0000 - val_tn: 43977.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9667 - val_precision: 0.0471 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9985
Epoch 15/1000
20/20 [==============================] - 1s 27ms/step - loss: 0.2414 - tp: 18414.0000 - fp: 1709.0000 - tn: 18760.0000 - fn: 2077.0000 - accuracy: 0.9076 - precision: 0.9151 - recall: 0.8986 - auc: 0.9641 - val_loss: 0.2187 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 1462.0000 - val_tn: 44031.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9679 - val_precision: 0.0488 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9984
Epoch 16/1000
20/20 [==============================] - 1s 27ms/step - loss: 0.2386 - tp: 18465.0000 - fp: 1792.0000 - tn: 18740.0000 - fn: 1963.0000 - accuracy: 0.9083 - precision: 0.9115 - recall: 0.9039 - auc: 0.9660 - val_loss: 0.2044 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 1383.0000 - val_tn: 44110.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9696 - val_precision: 0.0514 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9984
Epoch 17/1000
20/20 [==============================] - 1s 27ms/step - loss: 0.2290 - tp: 18685.0000 - fp: 1578.0000 - tn: 18675.0000 - fn: 2022.0000 - accuracy: 0.9121 - precision: 0.9221 - recall: 0.9024 - auc: 0.9673 - val_loss: 0.1913 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 1297.0000 - val_tn: 44196.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9715 - val_precision: 0.0547 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9983
Epoch 18/1000
20/20 [==============================] - 1s 27ms/step - loss: 0.2170 - tp: 18526.0000 - fp: 1453.0000 - tn: 19039.0000 - fn: 1942.0000 - accuracy: 0.9171 - precision: 0.9273 - recall: 0.9051 - auc: 0.9714 - val_loss: 0.1812 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 1266.0000 - val_tn: 44227.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9722 - val_precision: 0.0559 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9983
Epoch 19/1000
20/20 [==============================] - 1s 28ms/step - loss: 0.2160 - tp: 18362.0000 - fp: 1402.0000 - tn: 19310.0000 - fn: 1886.0000 - accuracy: 0.9197 - precision: 0.9291 - recall: 0.9069 - auc: 0.9715 - val_loss: 0.1716 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 1219.0000 - val_tn: 44274.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9732 - val_precision: 0.0580 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9982
Epoch 20/1000
20/20 [==============================] - 1s 28ms/step - loss: 0.2081 - tp: 18722.0000 - fp: 1297.0000 - tn: 19031.0000 - fn: 1910.0000 - accuracy: 0.9217 - precision: 0.9352 - recall: 0.9074 - auc: 0.9735 - val_loss: 0.1633 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 1192.0000 - val_tn: 44301.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9738 - val_precision: 0.0592 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9981
Epoch 21/1000
20/20 [==============================] - 1s 27ms/step - loss: 0.2041 - tp: 18929.0000 - fp: 1263.0000 - tn: 18884.0000 - fn: 1884.0000 - accuracy: 0.9232 - precision: 0.9375 - recall: 0.9095 - auc: 0.9742 - val_loss: 0.1571 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 1187.0000 - val_tn: 44306.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9739 - val_precision: 0.0594 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9980
Epoch 22/1000
20/20 [==============================] - 1s 27ms/step - loss: 0.2017 - tp: 18834.0000 - fp: 1224.0000 - tn: 19064.0000 - fn: 1838.0000 - accuracy: 0.9252 - precision: 0.9390 - recall: 0.9111 - auc: 0.9752 - val_loss: 0.1508 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 1162.0000 - val_tn: 44331.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9745 - val_precision: 0.0606 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9980
Epoch 23/1000
20/20 [==============================] - 1s 28ms/step - loss: 0.1951 - tp: 18612.0000 - fp: 1127.0000 - tn: 19424.0000 - fn: 1797.0000 - accuracy: 0.9286 - precision: 0.9429 - recall: 0.9120 - auc: 0.9764 - val_loss: 0.1458 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 1158.0000 - val_tn: 44335.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9746 - val_precision: 0.0608 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9979
Epoch 24/1000
18/20 [==========================>...] - ETA: 0s - loss: 0.1945 - tp: 16932.0000 - fp: 1065.0000 - tn: 17301.0000 - fn: 1566.0000 - accuracy: 0.9286 - precision: 0.9408 - recall: 0.9153 - auc: 0.9765Restoring model weights from the end of the best epoch.
20/20 [==============================] - 1s 27ms/step - loss: 0.1943 - tp: 18796.0000 - fp: 1179.0000 - tn: 19226.0000 - fn: 1759.0000 - accuracy: 0.9283 - precision: 0.9410 - recall: 0.9144 - auc: 0.9765 - val_loss: 0.1401 - val_tp: 75.0000 - val_fp: 1136.0000 - val_tn: 44357.0000 - val_fn: 1.0000 - val_accuracy: 0.9750 - val_precision: 0.0619 - val_recall: 0.9868 - val_auc: 0.9979
Epoch 00024: early stopping

سابقه آموزش را دوباره بررسی کنید

plot_metrics(resampled_history)

png

معیارها را ارزیابی کنید

train_predictions_resampled = resampled_model.predict(train_features, batch_size=BATCH_SIZE)
test_predictions_resampled = resampled_model.predict(test_features, batch_size=BATCH_SIZE)
resampled_results = resampled_model.evaluate(test_features, test_labels,
                       batch_size=BATCH_SIZE, verbose=0)
for name, value in zip(resampled_model.metrics_names, resampled_results):
 print(name, ': ', value)
print()

plot_cm(test_labels, test_predictions_resampled)
loss : 0.23386089503765106
tp : 91.0
fp : 1892.0
tn : 54971.0
fn : 8.0
accuracy : 0.9666444063186646
precision : 0.045890066772699356
recall : 0.9191918969154358
auc : 0.977620542049408

Legitimate Transactions Detected (True Negatives): 54971
Legitimate Transactions Incorrectly Detected (False Positives): 1892
Fraudulent Transactions Missed (False Negatives): 8
Fraudulent Transactions Detected (True Positives): 91
Total Fraudulent Transactions: 99

png

ROC را رسم کنید

plot_roc("Train Baseline", train_labels, train_predictions_baseline, color=colors[0])
plot_roc("Test Baseline", test_labels, test_predictions_baseline, color=colors[0], linestyle='--')

plot_roc("Train Weighted", train_labels, train_predictions_weighted, color=colors[1])
plot_roc("Test Weighted", test_labels, test_predictions_weighted, color=colors[1], linestyle='--')

plot_roc("Train Resampled", train_labels, train_predictions_resampled, color=colors[2])
plot_roc("Test Resampled", test_labels, test_predictions_resampled, color=colors[2], linestyle='--')
plt.legend(loc='lower right')
<matplotlib.legend.Legend at 0x7fbc386785c0>

png

استفاده از این آموزش برای مشکل شما

طبقه بندی عدم تعادل داده ها ذاتاً کار دشواری است زیرا نمونه های کمی برای یادگیری وجود دارد. شما همیشه باید ابتدا با داده ها شروع کنید و تمام تلاش خود را برای جمع آوری هر چه بیشتر نمونه ها انجام دهید و به طور قابل توجهی به ویژگی های مربوطه فکر کنید تا مدل بتواند از کلاس اقلیت شما بیشترین بهره را ببرد. در برهه ای از زمان ممکن است مدل شما برای بهبود و به دست آوردن نتیجه مورد نظر شما تلاش کند ، بنابراین مهم است که زمینه مشکل خود و عواملی را که بین انواع مختلف خطاها وجود دارد به خاطر بسپارید.