berkeley_mvp_converted_externally_to_rlds

 • Sự miêu tả :

xArm thực hiện 6 tác vụ thao tác

Tách ra Ví dụ
'train' 480
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'gripper': Scalar(shape=(), dtype=bool),
      'hand_image': Image(shape=(480, 640, 3), dtype=uint8),
      'joint_pos': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
      'pose': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng loại D Sự miêu tả
Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu/file_path Chữ sợi dây Đường dẫn tới file dữ liệu gốc.
bước Tập dữ liệu
bước/hành động Tenxơ (số 8,) phao32 Hành động của robot, bao gồm [7 vị trí khớp tam giác, trạng thái nhị phân của bộ kẹp 1x].
bước/giảm giá Vô hướng phao32 Giảm giá nếu được cung cấp, mặc định là 1.
bước/is_first Tenxơ bool
bước/is_last Tenxơ bool
bước/is_terminal Tenxơ bool
các bước/ngôn ngữ_embedding Tenxơ (512,) phao32 Nhúng ngôn ngữ Kona. Xem https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoding-large/5
các bước/ngôn ngữ_instruction Chữ sợi dây Giảng dạy ngôn ngữ.
bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/kẹp Vô hướng bool Trạng thái kẹp nhị phân (1 - đóng, 0 - mở)
bước/quan sát/hand_image Hình ảnh (480, 640, 3) uint8 Camera cầm tay quan sát RGB.
bước/quan sát/joint_pos Tenxơ (7,) phao32 vị trí khớp xArm (7 DoF).
bước đi/quan sát/tư thế Tenxơ (7,) phao32 Tư thế gắp, khung robot, [3 tư thế, 4 xoay]
bước/phần thưởng Vô hướng phao32 Phần thưởng nếu được cung cấp, 1 ở bước cuối cùng cho bản demo.
 • Trích dẫn :
@InProceedings{Radosavovic2022,
 title = {Real-World Robot Learning with Masked Visual Pre-training},
 author = {Ilija Radosavovic and Tete Xiao and Stephen James and Pieter Abbeel and Jitendra Malik and Trevor Darrell},
 booktitle = {CoRL},
 year = {2022}
}