Ngày Cộng đồng ML là ngày 9 tháng 11! Tham gia với chúng tôi để cập nhật từ TensorFlow, JAX, và nhiều hơn nữa Tìm hiểu thêm

Bộ dữ liệu


Sử dụng

Xem chúng tôi hướng dẫn nhận-bắt đầu cho một giới thiệu vắn tắt.

for ex in tfds.load('cifar10', split='train'):
  ...

Tất cả các tập dữ liệu

Audio

D4rl

Graphs

Image

Image classification

Object detection

Question answering

Ranking

Rl unplugged

Rlds

Structured

Summarization

Text

Translate

Video

Vision language