lfw

 • Mô tả :

Khuôn mặt được dán nhãn trong tự nhiên: Cơ sở dữ liệu để nghiên cứu nhận dạng khuôn mặt trong môi trường không bị giới hạn

Tách ra ví dụ
'train' 13,233
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(250, 250, 3), dtype=uint8),
  'label': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (250, 250, 3) uint8
nhãn mác Chữ sợi dây

Hình dung

 • trích dẫn :
@TechReport{LFWTech,
  author = {Gary B. Huang and Manu Ramesh and Tamara Berg and Erik Learned-Miller},
  title = {Labeled Faces in the Wild: A Database for Studying Face Recognition in Unconstrained Environments},
  institution = {University of Massachusetts, Amherst},
  year = 2007,
  number = {07-49},
  month = {October}
}