gigaword

 • Mô tả :

Tạo tiêu đề trên một tập hợp các cặp bài viết từ Gigaword bao gồm khoảng 4 triệu bài viết. Sử dụng 'org_data' do https://github.com/microsoft/unilm/ cung cấp, giống với https://github.com/harvardnlp/sent-summary nhưng có định dạng tốt hơn.

Có hai tính năng: - tài liệu: bài báo. - tóm tắt: đầu đề.

Tách ra ví dụ
'test' 1.951
'train' 3,803,957
'validation' 189,651
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'document': Text(shape=(), dtype=string),
  'summary': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
tài liệu Chữ sợi dây
bản tóm tắt Chữ sợi dây
 • trích dẫn :
@article{graff2003english,
 title={English gigaword},
 author={Graff, David and Kong, Junbo and Chen, Ke and Maeda, Kazuaki},
 journal={Linguistic Data Consortium, Philadelphia},
 volume={4},
 number={1},
 pages={34},
 year={2003}
}

@article{Rush_2015,
  title={A Neural Attention Model for Abstractive Sentence Summarization},
  url={http://dx.doi.org/10.18653/v1/D15-1044},
  DOI={10.18653/v1/d15-1044},
  journal={Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing},
  publisher={Association for Computational Linguistics},
  author={Rush, Alexander M. and Chopra, Sumit and Weston, Jason},
  year={2015}
}