movie_rationales

 • Mô tả :

Bộ dữ liệu cơ sở lý luận về phim chứa các cơ sở lý luận có chú thích của con người để đánh giá phim.

Tách ra ví dụ
'test' 199
'train' 1.600
'validation' 200
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'evidences': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'review': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
bằng chứng Trình tự (Văn bản) (Không có,) sợi dây
nhãn mác LớpNhãn int64
kiểm tra lại Chữ sợi dây
 • trích dẫn :
@unpublished{eraser2019,
  title = {ERASER: A Benchmark to Evaluate Rationalized NLP Models},
  author = {Jay DeYoung and Sarthak Jain and Nazneen Fatema Rajani and Eric Lehman and Caiming Xiong and Richard Socher and Byron C. Wallace}
}
@InProceedings{zaidan-eisner-piatko-2008:nips,
 author  = {Omar F. Zaidan and Jason Eisner and Christine Piatko},
 title   = {Machine Learning with Annotator Rationales to Reduce Annotation Cost},
 booktitle = {Proceedings of the NIPS*2008 Workshop on Cost Sensitive Learning},
 month   = {December},
 year   = {2008}
}