coqa

 • Mô tả :

CoQA: Thử thách trả lời câu hỏi đàm thoại

Tách ra ví dụ
'test' 500
'train' 7.199
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'answers': Sequence({
    'answer_end': int32,
    'answer_start': int32,
    'input_text': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'questions': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
  'source': Text(shape=(), dtype=string),
  'story': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
câu trả lời Sự phối hợp
câu trả lời/answer_end tenxơ int32
câu trả lời/answer_start tenxơ int32
câu trả lời/input_text Chữ sợi dây
câu hỏi Trình tự (Văn bản) (Không có,) sợi dây
nguồn Chữ sợi dây
câu chuyện Chữ sợi dây
 • trích dẫn :
@misc{reddy2018coqa,
  title={CoQA: A Conversational Question Answering Challenge},
  author={Siva Reddy and Danqi Chen and Christopher D. Manning},
  year={2018},
  eprint={1808.07042},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}