cmu_căng

 • Sự miêu tả :

Xin chào tương tác nhà bếp robot kéo dài

Tách ra Ví dụ
'train' 135
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(128, 128, 3), dtype=uint8),
      'state': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng loại D Sự miêu tả
Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu/file_path Chữ sợi dây Đường dẫn tới file dữ liệu gốc.
bước Tập dữ liệu
bước/hành động Tenxơ (số 8,) phao32 Hành động của robot, bao gồm [3x ee pos, 3x ee rot 1x hành động nhị phân của bộ kẹp, 1x chấm dứt tập].
bước/giảm giá Vô hướng phao32 Giảm giá nếu được cung cấp, mặc định là 1.
bước/is_first Tenxơ bool
bước/is_last Tenxơ bool
bước/is_terminal Tenxơ bool
các bước/ngôn ngữ_embedding Tenxơ (512,) phao32 Nhúng ngôn ngữ Kona. Xem https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoding-large/5
các bước/ngôn ngữ_instruction Chữ sợi dây Giảng dạy ngôn ngữ.
bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/hình ảnh Hình ảnh (128, 128, 3) uint8 Quan sát RGB của camera chính.
bước/quan sát/trạng thái Tenxơ (4,) phao32 Trạng thái robot, bao gồm [3x góc khớp robot/vị trí ee, 1x vị trí kẹp].
bước/phần thưởng Vô hướng phao32 Phần thưởng nếu được cung cấp, 1 ở bước cuối cùng cho bản demo.
 • Trích dẫn :
@inproceedings{bahl2023affordances,
 title={Affordances from Human Videos as a Versatile Representation for Robotics},
 author={Bahl, Shikhar and Mendonca, Russell and Chen, Lili and Jain, Unnat and Pathak, Deepak},
 booktitle={CVPR},
 year={2023}
}
@article{mendonca2023structured,
 title={Structured World Models from Human Videos},
 author={Mendonca, Russell and Bahl, Shikhar and Pathak, Deepak},
 journal={CoRL},
 year={2023}
}