Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

places365_small

 • Mô tả:

Bộ dữ liệu Places365-Chuẩn chứa 1,8 triệu hình ảnh xe lửa từ 365 loại cảnh, được sử dụng để đào tạo các Places365 CNNs.There là 50 hình ảnh mỗi thể loại trong tập hợp kiểm chứng và 900 hình ảnh cho mỗi thể loại trong tập thử nghiệm.

chẻ Các ví dụ
'test' 328.500
'train' 1.803.460
'validation' 36.500
 • Các tính năng:
 FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=tf.uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=365),
})
 
 @article{zhou2017places,
 title={Places: A 10 million Image Database for Scene Recognition},
 author={Zhou, Bolei and Lapedriza, Agata and Khosla, Aditya and Oliva, Aude and Torralba, Antonio},
 journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 year={2017},
 publisher={IEEE}
}
 

Hình dung