địa điểm365_small

 • Sự miêu tả :

Bộ dữ liệu Places365-Standard chứa 1,8 triệu hình ảnh xe lửa từ 365 danh mục cảnh, được sử dụng để đào tạo các CNN của Places365. Có 50 hình ảnh cho mỗi danh mục trong bộ xác thực và 900 hình ảnh cho mỗi danh mục trong bộ thử nghiệm.

Tách ra Ví dụ
'test' 328.500
'train' 1.803.460
'validation' 36.500
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=365),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng loại D Sự miêu tả
Tính năngDict
tên tập tin Chữ sợi dây
hình ảnh Hình ảnh (256, 256, 3) uint8
nhãn Nhãn lớp int64

Hình dung

 • Trích dẫn :
@article{zhou2017places,
 title={Places: A 10 million Image Database for Scene Recognition},
 author={Zhou, Bolei and Lapedriza, Agata and Khosla, Aditya and Oliva, Aude and Torralba, Antonio},
 journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 year={2017},
 publisher={IEEE}
}