stanford_mask_vit_converted_externally_to_rlds

 • Sự miêu tả :

Sawyer đẩy và nhặt đồ vật trong thùng

Tách ra Ví dụ
'train' 9,109
'val' 91
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(5,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'end_effector_pose': Tensor(shape=(5,), dtype=float32),
      'finger_sensors': Tensor(shape=(1,), dtype=float32),
      'high_bound': Tensor(shape=(5,), dtype=float32),
      'image': Image(shape=(480, 480, 3), dtype=uint8),
      'low_bound': Tensor(shape=(5,), dtype=float32),
      'state': Tensor(shape=(15,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng loại D Sự miêu tả
Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu/file_path Chữ sợi dây Đường dẫn tới file dữ liệu gốc.
bước Tập dữ liệu
bước/hành động Tenxơ (5,) phao32 Hành động của robot, bao gồm [thay đổi 3 lần ở vị trí bộ phận tác động cuối, 1x độ lệch của bộ kẹp, 1x bộ kẹp mở/đóng (-1 có nghĩa là mở bộ kẹp, 1 có nghĩa là đóng)].
bước/giảm giá Vô hướng phao32 Giảm giá nếu được cung cấp, mặc định là 1.
bước/is_first Tenxơ bool
bước/is_last Tenxơ bool
bước/is_terminal Tenxơ bool
các bước/ngôn ngữ_embedding Tenxơ (512,) phao32 Nhúng ngôn ngữ Kona. Xem https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoding-large/5
các bước/ngôn ngữ_instruction Chữ sợi dây Giảng dạy ngôn ngữ.
bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/end_effector_pose Tenxơ (5,) phao32 Tư thế tác động cuối của rô-bốt, bao gồm [3x vị trí Descartes, 1x vị trí tay nắm, 1x vị trí tay nắm]. Đây là trạng thái được sử dụng trong bài báo MaskViT.
bước/quan sát/ngón tay_cảm biến Tenxơ (1,) phao32 1x Cảm biến ngón tay của dụng cụ kẹp Sawyer.
bước/quan sát/cao_bound Tenxơ (5,) phao32 Giới hạn cao cho việc chuẩn hóa tư thế tác động cuối. Bao gồm [3x vị trí Descartes, 1x vị trí kẹp, 1x vị trí kẹp].
bước/quan sát/hình ảnh Hình ảnh (480, 480, 3) uint8 Quan sát RGB của camera chính.
bước/quan sát/low_bound Tenxơ (5,) phao32 Giới hạn thấp để chuẩn hóa tư thế tác động cuối. Bao gồm [3x vị trí Descartes, 1x vị trí kẹp, 1x vị trí kẹp].
bước/quan sát/trạng thái Tenxơ (15,) phao32 Trạng thái robot, bao gồm [góc khớp robot 7x, vận tốc khớp robot 7x, vị trí kẹp 1x].
bước/phần thưởng Vô hướng phao32 Phần thưởng nếu được cung cấp, 1 ở bước cuối cùng cho bản demo.
@inproceedings{gupta2022maskvit,
 title={MaskViT: Masked Visual Pre-Training for Video Prediction},
 author={Agrim Gupta and Stephen Tian and Yunzhi Zhang and Jiajun Wu and Roberto Martín-Martín and Li Fei-Fei},
 booktitle={International Conference on Learning Representations},
 year={2022}
}