longt5

  • Mô tả :

Điểm chuẩn T5 dài

Bộ dữ liệu này bao gồm điểm chuẩn đánh giá được sử dụng trong bài báo: LongT5: Bộ biến đổi văn bản thành văn bản hiệu quả cho chuỗi dài

LongT5 là một phần mở rộng của mô hình T5 xử lý đầu vào chuỗi dài hiệu quả hơn. LongT5 đạt được hiệu suất hiện đại trên một số điểm chuẩn tóm tắt yêu cầu hiểu ngữ cảnh lâu hơn hoặc nhiều tài liệu.

  • Trang chủ :

https://github.com/google-research/longt5