màn hình tổng hợp

 • Mô tả :

Bộ dữ liệu tóm tắt SummScreen, phiên bản không ẩn danh, không mã hóa.

Việc phân tách và lọc tập huấn/val/kiểm tra dựa trên tập dữ liệu được mã hóa cuối cùng, nhưng bản ghi và tóm tắt được cung cấp dựa trên văn bản chưa được mã hóa.

Có hai tính năng:

@article{DBLP:journals/corr/abs-2104-07091,
 author  = {Mingda Chen and
        Zewei Chu and
        Sam Wiseman and
        Kevin Gimpel},
 title   = {SummScreen: {A} Dataset for Abstractive Screenplay Summarization},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/2104.07091},
 year   = {2021},
 url    = {https://arxiv.org/abs/2104.07091},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {2104.07091},
 timestamp = {Mon, 19 Apr 2021 16:45:47 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/journals/corr/abs-2104-07091.bib},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}

summscreen/fd (cấu hình mặc định)

 • Mô tả cấu hình : ForeverDreaming

 • Kích thước tập dữ liệu : 132.99 MiB

 • Tự động lưu vào bộ đệm ( tài liệu ): Có

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 337
'train' 3,673
'validation' 338
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_number': Text(shape=(), dtype=string),
  'episode_title': Text(shape=(), dtype=string),
  'recap': Text(shape=(), dtype=string),
  'show_title': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcript': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcript_author': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Đặc tính Tầng lớp Hình dạng Dtype Sự miêu tả
Tính năngDict
tập_số Chữ chuỗi
tập_title Chữ chuỗi
tóm tắt lại Chữ chuỗi
show_title Chữ chuỗi
bảng điểm Chữ chuỗi
bản ghi_tác giả Chữ chuỗi

tóm tắt/tms

 • Mô tả cấu hình : TVMegaSite

 • Kích thước tập dữ liệu : 592.53 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 1.793
'train' 18,915
'validation' 1.795
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_summary': Text(shape=(), dtype=string),
  'recap': Text(shape=(), dtype=string),
  'recap_author': Text(shape=(), dtype=string),
  'show_title': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcript': Text(shape=(), dtype=string),
  'transcript_author': Tensor(shape=(None,), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Đặc tính Tầng lớp Hình dạng Dtype Sự miêu tả
Tính năngDict
tập_tóm tắt Chữ chuỗi
tóm tắt lại Chữ chuỗi
tóm tắt_tác giả Chữ chuỗi
show_title Chữ chuỗi
bảng điểm Chữ chuỗi
bản ghi_tác giả tenxơ (Không có,) chuỗi